Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-64

ZK-08-2012-64.doc  ZK-08-2012-64pr01.doc  ZK-08-2012-64pr02.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-08-2012-64
NázevNávrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Zpracoval K. Lisá
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (dále jen Zásady ).
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0579/07/2010/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/10. Dotace je určena např. na příležitosti výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo na oslavy či připomenutí jiné důležité historické události obce, včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke kulturně-společenskému životu obce.
V návrhu aktualizace Zásad viz ZK-08-2012-64, př. 2 (materiál ve změnovém režimu) došlo k několika zejména formálním změnám, které vznikly na základě získaných zkušeností při administraci dotací, dále do Zásad byly zakomponovány podněty a požadavky příjemců dotací a zároveň proběhla jejich aktualizace s ohledem na změnu názvu Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že dotace není poskytována v oblasti podpor de minimis, bylo navrženo odstranění tohoto ustanovení. Výše uvedené změny se promítly i v úpravě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace a ve formulářích.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit aktualizované znění Zásad dle materiálu ZK-08-2012-64, př. 1.
Poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí probíhá již od roku 2008 a je vyhledávaným dotačním titulem ze strany příjemců dotace. Dotace je určena výhradně obcím Kraje Vysočina na podporu a rozvoj kulturních tradic upevňujících nejen historické povědomí a sounáležitost obyvatel s místem jejich bydliště či rodiště, ale zároveň i zvyšujících turistickou atraktivitu regionu.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 20. 11. 2012 materiál projednala a usnesením č. 2020/38/2012/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2012 dne 17. 9. 2012 materiál projednal a svým usnesením č. 15/07/2012/LV doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina se na svém zasedání č. 3/2012 dne 13. 9. 2012 seznámila s materiálem.

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s prezentací Kraje Vysočina specifikovanou ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž vzor je součástí předkládaných zásad.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-08-2012-64, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz