Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-38

ZK-08-2012-38.doc  ZK-08-2012-38pr01.doc  ZK-08-2012-38pr02.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-08-2012-38
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou mezi Krajem Vysočina a ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic.
Na OM se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ĆR se žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, kdy část pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina je zastavěna dálnicí D1 a naopak pozemek zastavěný krajskou silnicí je ve vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit pro ŘSD. Konkrétně se jedná o pozemky par. č. 1000/5 - ost. plocha, silnice - vlastník Kraj Vysočina a par. č. 1000/1 - ost. plocha, dálnice - vlastník - ČR, ŘSD.
Ředitelství silnic a dálnic předložilo geometrický plán č. 106-50/2004 vyhotovený Tomášem Tomečkem, Říčany, podle něhož se z pozemku par. č. 1000/5 odděluje díl a o výměře 1134 m2 a slučuje se s pozemkem par. č. 1000/1. Naopak z pozemku par. č. 1000/1 se odděluje díl b o výměře 322 m2, který se slučuje s pozemkem par. č. 1000/5, vše v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a ČR - Ředitelstvím silnic a dálnic vzájemné darovací smlouvy a tím vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům tak, aby odpovídaly vlastnickému právu k tělesům komunikací. Darování části pozemku z vlastnictví kraje však musí předcházet zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu, která do doby jednání zastupitelstva kraje bude splněna. Darovaný pozemek bude sloužit veřejným účelům - je zastavěn dálnicí D1 a nebude užíván komerčně.
Smlouvy nejsou předkládány, neboť jde o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem díl a o výměře 1 134 m2 z vlastnictví kraje do vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit pro ŘSD a naopak nabýt darem díl b o výměře 322 m2 pozemku par. č. 1000/1 z vlastnictví ČR - ŘSD do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, který bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesení 1678/32/2012/RK Rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování geometrickým plánem č. 106-50/2004 odděleného dílu a z pozemku par. č. 1000/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 134 m2 v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem díl b o výměře 322 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/1 v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví ĆR, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina a převést darem díl a o výměře 1 134 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/5 - ost. plocha, silnice v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Pelhřimov souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou.
ODSH nemá proti vzájemnému darování pozemků žádné námitky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem díl b o výměře 322 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/1 v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví ĆR, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést darem díl a o výměře 1 134 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/5 - ost. plocha, silnice v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 904 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-38, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz