Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-36

ZK-08-2012-36.doc  ZK-08-2012-36pr01.doc  ZK-08-2012-36pr02.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-08-2012-36
NázevVeřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozhodnutí týkající se přípravy a zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 .
V letošním roce končí platnost stávajícího komplexního pojistného programu, který byl vytvořen a schválen na období let 2008 až 2012. K 31. 12. 2012 tak končí platnost pojistných smluv uzavřených na základě rámcové pojistné smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky na výběr pojišťovny. Správu pojištění dle podmínek pojistného programu pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace vykonává makléřská společnost Aon Central and Eastern Europe a. s.
Rada kraje usnesením 0461/11/2012/RK rozhodla uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli.
Rada kraje usnesením 05281/12/2012/RK rozhodla o způsobu zadávání nadlimitní veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,(dále jen zákon ) v souladu se Zadávací dokumentací která byla obsahem materiálu RK-12-2012-16, př. 2. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 3 uchazečů. Zadavatel předpokládal dle zadávací dokumentace hodnotu veřejné zakázky za dobu 5 let ve výši 100 000 000 Kč. Nabídky předložené od třech pojistitelů představovaly hodnotu veřejné zakázky:

Nabídka uchazeče Kooperativa pojišťovna Česká pojišťovna Allianz pojišťovna Varianta I. 230 230 900 Kč 260 000 195 Kč 288 393 896 Kč Varianta II. 206 351 970 Kč nenabídnuto 273 804 502 Kč
Hodnotící komise na svém jednání dne 25. 6. 2012 doporučila zadavateli zrušit veřejnou zakázku v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona, tj. v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Rada kraje usnesením 1185/26/2012/RK zrušila zadávací řízení na veřejnou zakázku Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací .
Vzhledem k potřebě zajištění pojistné ochrany od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 u dosavadního poskytovatele pojištění (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,) v rozsahu plnění vyplývajícího ze stávající platné smlouvy rada kraje usnesením 1837/35/2012/RK:
mimo jiné rozhodla:
* zahájit zadávání veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona, z důvodů daných ust. § 23 odst. 4 písm. b) zákona;
* vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 stávajícího poskytovatele pojišťovacích služeb pro Kraj Vysočina a jím zřizované organizace;
schválila
* návrh pojistného programu Kraje Vysočina na rok 2013, dle materiálu RK-35-2012-17, př. 1;
* zadávací podmínky veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 dle materiálu RK-35-2012-17, př. 2.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena ve výši 27 430 000 Kč bez DPH.
Jednání pověřených zástupců zadavatele s vyzvaným zájemcem se uskutečnilo dne
31. 10. 2012, protokol z jednání je obsahem materiálu RK-36-2012-80, př. 1. Zájemce v souladu s podmínkami výzvy předložil ve stanovené lhůtě, tj. do 5. 11. 2012, nabídku, která splnila požadavky výzvy a její nabídková cena činí 27 429 548 Kč bez DPH.
Usnesením rady kraje 1947/36/2012/RK bylo rozhodnuto o přijetí nabídky vyzvaného uchazeče a uzavření Dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 77720246882 ze dne 19. 12. 2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2007 (tzv. rámcové pojistné smlouvy ), dle materiálu
RK-36-2012-80, př. 2, tímto opatřením bylo zajištěno pojištění majetku a odpovědnosti za škody na období do 31. 12. 2013.

Příprava a zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 , předpokládá uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání je uzavírána v souvislosti s přípravou veřejné zakázky na pojištění majetku a odpovědnosti za škody centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016, tj. centrálním zadavatelem ve smyslu ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zřízených organizací spravujících, užívajících a pečujících o majetek, kterýžto jsou pověřující zadavatelé povinni podle pokynů centrálního zadavatele pojistit.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 100 000 000 Kč bez DPH byla stanovena s ohledem na dosud hrazené roční pojistné ve výši cca 27 mil Kč a výši pojistného, které uchazeči nabídli v rámci zrušené veřejné zakázky dle rozhodnutí rady kraje 1185/26/2012/RK. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem, se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku.
V souladu s § 86 Zákona bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 11. 10. 2012 předběžné oznámení veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací , které bylo zveřejněno téhož dne pod č. VZ 234586.
Návrh řešení Rada kraje usnesením 2084/34/2012/RK rozhodla o uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu RK-39-2012-34, př. 1.
Účelem této smlouvy je praktické naplnění čl. 2, odst. (3), písm. i) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 a Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina č. 10/11 ze dne 13. 12. 2011, včetně vytvoření jednotné koncepce pojištění u pověřujících zadavatelů. Tato koncepce umožňuje větší přehled o pojištění, sjednocení a optimalizaci struktury pojistných rizik a dosažení synergických efektů v celkové výši placeného pojistného. Výsledkem veřejné zakázky zadané centrálním zadavatelem na základě této smlouvy a dle radou kraje schválené zadávací dokumentace VZ na pojištění, bude rámcová smlouva uzavřená mezi centrálním zadavatelem a pojišťovnou, která bude určovat sazby, za které budou pojišťováni jednotliví pověřující zadavatelé. Jednotliví zadavatelé pak budou uzavírat samostatné dílčí pojistné smlouvy za podmínek rámcové smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem, který bude vybrán na základě předmětné veřejné zakázky.
Návrh usnesení předpokládá schválit odůvodnění významné veřejné zakázky Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 dle materiálu ZK-08-2012-36 pr. 2 zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním. Tento postup vyplývá z ust. § 156 odst. 4 zákona. Základní informace o stávajícím rozsahu pojistné ochrany, jednotlivých druzích pojistné ochrany, výši limitů - pojistných částek a spoluúčasti na škodě, je obsahem materiálu ZK-08-2012-36, př. 2. Podrobná úprava rozsahu pojistné ochrany na období 2014 - 2016, bude dle předpokladu předložena radě kraje k projednání v I. čtvrtletí 2013.
StanoviskaRada kraje usnesením 2084/34/2012/RK:
rozhodla
uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-39-2012-34, př. 1;
uložila
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina neprodleně uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu
RK-39-2012-34, př. 1;
doporučila
zastupitelstvu kraje schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-39-2012-34, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu ZK-08-2012-36, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz