Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-74

ZK-08-2012-74.doc  ZK-08-2012-74pr01.doc  ZK-08-2012-74pr02.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-08-2012-74
NázevMezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0535/07/2012/ZK rozhodlo o předložení žádosti do Programu švýcarsko-české spolupráce na spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV .
Projekt umožní seznámit představitele samospráv zainteresovaných měst, městysů a obcí a kraje s moderními způsoby řešení problematiky nakládání s komunálními odpady ve Švýcarsku. Švýcarské postupy jsou velmi podobné těm, které doporučuje dokumentace Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina (ISNOV) - viz. http://www.kr-vysocina.cz/dokumentace-k-projektu-isnov/ds-302025/p1=50827 .
Partnerem v projektu se stala středně velká nezisková organizace Swiss foundation for environmental management Pusch (Praktischer Umweltschutz SCHweiz) zaměřená na environmentální vzdělávání v oblasti nakládání s odpady, využívání zdrojů surovin, snižování emisí, zachování biologické rozmanitosti aj.
Mezinárodní smlouva o spolupráci dle materiálu ZK-08-2012-74, př. 1 je povinnou přílohou k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je předpokládáno v lednu roku 2013. V případě, kdy by Kraji Vysočina nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu, je Kraj Vysočina oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. České znění smlouvy je dle materiálu ZK-08-2012-74, př. 2 předkládáno na vědomí.
Návrh řešení Rada Kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření mezinárodní smlouvy o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV dle materiálu ZK -08- 2012-74, př. 1.
Rozhodování o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci je dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení, na účtu projektu ISNOV je k dnešnímu dni 4 451 700,- Kč.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Rada kraje usnesením č. 2164/39/2012/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou smlouvu dle materiálu RK-39-2012-111, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezinárodní smlouvu o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV dle materiálu ZK-08-2012-74, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz