Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-53

ZK-08-2012-53.doc  ZK-08-2012-53pr01.doc  ZK-08-2012-53pr02.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-08-2012-53
NázevProjekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Ubr, M. Pech
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodloužení splatnosti půjčky na realizaci projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina (dále jen Projekt ), jehož nositelem je Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 (dále jen škola ).
Rozsáhlý projekt byl zaměřený na pořízení interaktivních tabulí a rozvoj dovedností, které se cca 100 učitelů naučilo používat ve výuce. Projekt byl realizován společně s dalšími deseti gymnázii. Rozpočtované náklady Projektu činily 14 340 717 Kč, plánované období realizace bylo listopad 2009 až duben 2012. Projekt byl financován z prostředků globálního grantu (dále jen program ) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Roli zprostředkujícího subjektu plní Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů.
S ohledem na plošný charakter projektu poskytlo zastupitelstvo kraje škole pro zajištění finančních prostředků v závěru projektu půjčku ve výši 2 500 000 Kč se splatností do 31. 12. 2012 (usnesení č. 0326/04/2010/ZK ze dne 22. 6. 2010 a usnesení o dodatku č. 1 č. 0441/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011). Škola již vrátila kraji část půjčky ve výši 1 000 000 Kč a do konce roku vrátí ještě 148 000 Kč. Projekt byl dle harmonogramu ukončen 30. 4. 2012, poskytovatel dotace však zatím nezaslal škole prostředky za náklady vykázané v posledních žádostech o platbu (celkem ve výši cca 1 352 000 Kč).
Škola stále nedisponuje dostatečnými prostředky k uhrazení půjčky a požádala o prodloužení splatnosti (žádost je v materiálu ZK-08-2012-53, př. 2).
Návrh řešení OŠMS navrhuje orgánům kraje vyhovět žádosti, po konzultaci s vedoucí oddělení grantových programů navrhuje lhůtu prodloužit do konce roku 2013 a předkládá k projednání příslušný dodatek ke smlouvě o poskytnutí půjčky (materiál ZK-08-2012-53, př. 1). S ředitelkou školy bylo dohodnuto, že v roce 2013 bude prostředky vracet průběžně, jak je obdrží.
Prodloužením splatnosti dojde ke snížení rozpočtovaných příjmů kraje, z tohoto důvodu je současně předloženo k projednání příslušné rozpočtové opatření.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 28. 11. 2012 činí 36 653 tis. Kč.
Odbor regionálního rozvoje: souhlasí s prodloužením termínu splatnosti půjčky.
Rada kraje usnesením č. 2151/39/2012/RK ze den 4. 12. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2012-98,
př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 352 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2012-98, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-53, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 352 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu
ZK-08-2012-53, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz