Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-13

ZK-08-2012-13.doc  ZK-08-2012-13pr01.doc  ZK-08-2012-13pr02.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-08-2012-13
NázevStatut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuDne 13. 12. 2007 byl usnesením zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0013/01/2007/ZK schválen Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny (dále jen Fond strategických rezerv ). Fond strategických rezerv je peněžní fond dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který slouží k financování výdajů spojených zejména s finančně náročnými projekty, převážně projekty spolufinancovanými z prostředků Evropské unie (dále jen evropské projekty ). V souvislosti s ukončováním evropských projektů byl do Čl. 3 statutu zapracován převod finančních prostředků, které zbyly na zvláštním účtu evropského projektu po ukončení realizace projektu, případně etapy projektu, zpět do Fondu strategických rezerv, tak aby bylo možno vrácené finanční prostředky dále použít na předfinancování dalších evropských projektů. Pravomoc týkající se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů po ukončení realizace projektu, případně etapy projektu, do Fondu strategických rezerv je zastupitelstvem kraje svěřena radě kraje při schvalování rozpočtu na daný kalendářní rok. Aktualizace statutu je navrhována zejména v důsledku formálních změn a upřesnění terminologie, především názvu Kraje Vysočina (viz materiál ZK-08-2012-13, př. 2 ve změnovém režimu).
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem odbor ekonomický navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si schválení a schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-13, př. 1.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 2096/39/2012/RK zastupitelstvu kraje vyhradit si schválení Statutu Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle přílohy 1 předkládaného materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projedná Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2012 dne 13. 12. 2012.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
schvaluje
Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-13, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz