Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-14

ZK-08-2012-14.doc  ZK-08-2012-14pr01.doc  ZK-08-2012-14pr02.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-08-2012-14
NázevSchválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
Zpracoval V. Kotrbová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014.
Na svém jednání dne 6. 11. 2012 usnesením č. 1946/36/2012/RK Rada Kraje Vysočina uložila řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace prostřednictvím otevřeného nadlimitního řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace bude k projednání zastupitelstvu kraje předloženo v prosinci 2012 a bude vycházet z předmětu veřejné zakázky nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace pro rok 2012. Rada kraje zároveň uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit předmět veřejné zakázky na nákup elektrické energie a plynu za Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace pro rok 2014 tak, aby mohlo být otevřené nadlimitní řízení na výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace oznámeno do 31. 3. 2012, přičemž takto připravený předmět veřejné zakázky musí vycházet z aktualizovaných auditů odběrů elektrické energie a plynu na základě odběrů v roce 2012.

Vzhledem k tomu, že obě veřejné zakázky jsou předpokládanou hodnotou významnými veřejnými zakázkami (veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 50 mil. Kč), je dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), nutné, aby bylo odůvodnění účelnosti těchto veřejných zakázek schváleno zastupitelstvem kraje.
Lhůta pro podání nabídek u významných veřejných zakázek činí minimálně 78 dnů. S ohledem na tuto skutečnost je Zastupitelstvu Kraje Vysočina předkládáno ke schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek v časovém předstihu tak, aby bylo možno veřejné zakázky vyhlásit okamžitě poté, co bude zpracován předmět veřejných zakázek, který vzejde z výsledků sběru skutečných údajů o odběru elektrické energie a plynu v roce 2012. Odůvodnění účelnosti bylo zpracováno na základě údajů z roku 2011, nicméně nepředpokládá se, že by se údaje v něm uvedené měly významně lišit. Předpoklad předložení zadávacích podmínek obou veřejných zakázek Radě Kraje Vysočina ke schválení je v březnu roku 2013.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
- schválit Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 1 a Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 2.

Zastupitelstvo kraje dle § 156 odst. 3 zákona schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky.
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 4. 12. 2012 usnesením č. 2098/39/2012/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina přijmout návrh usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 1 a Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 2.
Odpovědnost OAPŘ
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz