Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-30

ZK-08-2012-30.doc  ZK-08-2012-30pr01.xls  ZK-08-2012-30pr02.doc  ZK-08-2012-30pr03.doc  ZK-08-2012-30pr04.doc  ZK-08-2012-30pr05.doc  ZK-08-2012-30pr06.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-08-2012-30
NázevNabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina.
Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění umožňuje dle § 2 odst. 6 bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0040/01//2012/ZK schválilo prohlášení, že pozemky dle materiálu ZK-01-2012-40 př. 1 požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina, jsou pro činnost škol a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina:
- Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, Chotěboř;
- Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod;
- Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod;
- Střední škola Kamenice nad Lipou, Masarykova 410, Kamenice nad Lipou;
- Dětský domov, Budkov 1
zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
Návrh řešení Záměr převodu nemovitostí dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 1 pro výše uvedené příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina byl na základě předložených dokladů a doporučení Krajského pracoviště PF ČR Jihlava, projednán a schválen PF ČR Praha. Převáděné pozemky jsou nezbytné pro zajištění činnosti příspěvkových organizací a dodatkem zřizovací listiny budou jednotlivým příspěvkovým organizacím předány pozemky k hospodaření.
Krajské pracoviště PF Jihlava dle metodiky schválené PF ČR v čl. VI. návrhu smlouvy na bezúplatný převod nemovitostí uplatnilo smluvní podmínku v tomto znění: Převádějící převádí nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy s výhradou, že přejímající tyto nemovitosti bude po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívat pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví podle této smlouvy. Stanou-li se před uplynutím této doby převáděné nemovitosti pro přejímajícího nepotřebné nebo zanikne-li příspěvková organizace přejímajícího uvedená v článku II. této smlouvy bez toho, aniž by její činnost a náplň převzala jiná příspěvková organizace přejímajícího zřízená přejímajícím za obdobným účelem, musí být převáděné nemovitosti přejímajícím nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu. Organizační složkou státu příslušnou k přijetí nabídky je věcně příslušné ministerstvo. Pokud nabídka přejímajícího nebude přijata ve lhůtě 3 měsíců od jejího doručení, naloží přejímající s těmito nemovitostmi podle svého uvážení. Smluvní podmínky v čl. VI. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí odpovídají obsahu a účelu prohlášení přijatého zastupitelstvem kraje Vysočina dle usnesení 0040/01//2012/ZK.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje usnesením 2066/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2012-17, př. 1, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 1, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Chotěboř dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 2;
* dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 3;
* dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie a Hotelová školy Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 4;
* dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední školy Kamenice nad Lipou dle materiálu
ZK-08-2012-30, př. 5;
* dodatek č. 10 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 6.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz