Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 8/2012

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2012 konaného dne 18. 12. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 40 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 12. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje.
Dále omluvil pozdější příchod V. Kodeta.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, V. Kaňkovský, L. Jirků, J. Komínek, M. Buchtová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
79. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
80. FOND VYSOČINY návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“
81. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 návrh na provedení rozpočtového opatření
82. „Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013“
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2012
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
 5. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
 6. Stanovení důležitých termínů na rok 2013
 7. Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 8. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
 9. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 10. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
 11. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
 12. Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
 13. Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
 14. Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
 15. Změna darovací smlouvy
 16. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
 17. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
 18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
 20. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
 21. Darování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek Horní Lhotice
 24. Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
 25. Prodej pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 27. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
 29. Darování pozemků v k. ú. Vepřová
 30. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
 31. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
 33. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
 34. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
 36. Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bačice, k. ú. Udeřice a obci Bačice
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
 39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
 41. Prodej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
 42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 43. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
 44. Darování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
 45. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
 46. Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 47. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
 48. Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
 49. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 50. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
 52. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
 53. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
 54. Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
 55. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
 56. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
 58. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 59. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
 60. Strategie Kraje Vysočina 2020
 61. Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
 62. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
 63. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 64. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
 66. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
 68. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
 69. Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
 70. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
 71. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
 72. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
 73. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
 74. Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
 75. Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
 76. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 77. Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 78. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 79. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
 80. FOND VYSOČINY návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“
 81. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 návrh na provedení rozpočtového opatření
 82. „Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013“
 83. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0536/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Marie Černá, Ing. Rudolf Chloupek, PaedDr.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0537/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Marii Černou a Ing. Rudolfa Chloupka, PaedDr. ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelům na vědomí zprávu o činnosti rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Vystrčil požádal o podrobnější informace k materiálu ohledně nabídky Kraji Vysočina na bezplatné provedení pre-auditu systému řízení příspěvkových organizací společností Dynatech s.r.o.
Z. Kadlec přislíbil zaslání písemné odpovědi.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0538/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-02.doc, ZK-08-2012-02, př. 1, ZK-08-2012-02, př. 2

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o činnosti krajského úřadu v uplynulém období.
M. Houška požádal o zaslání přehledu, jaké konkrétní stavební akce kraje jsou na další období připravovány.
Požadavek M. Houšky byl akceptován a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0539/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-03.doc, ZK-08-2012-03, př. 1, ZK-08-2012-03, př. 2, ZK-08-2012-03, př. 3

04. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Informaci o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012.
M. Vystrčil a O. Benc vyjádřili svůj názor a postoj k předloženému znění Zásad.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0540/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-08-2012-04, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-04.doc, ZK-08-2012-04, př. 1, ZK-08-2012-04, př. 2, ZK-08-2012-04, př. 2a, ZK-08-2012-04, př. 3, ZK-08-2012-04, př. 4, ZK-08-2012-04, př. 4a

05. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotace z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0541/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 2, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 4;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-08-2012-05.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-05.doc, ZK-08-2012-05, př. 1, ZK-08-2012-05, př. 2, ZK-08-2012-05, př. 3, ZK-08-2012-05, př. 4

06. Stanovení důležitých termínů na rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí termíny důležitých jednání a setkání pro rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0542/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
stanovení termínů jednání dle materiálu ZK-08-2012-06.
odpovědnost: OSH
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-06.doc

07. Návrh na změnu účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změny účelu půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0543/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
neruší
usnesení č. 0275/04/2012/ZK v části: schvaluje převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím za účelem poskytnutí půjčky v částce 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na financování nákupu přístrojového vybavení urgentního příjmu;
rozhoduje
neuzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-08-2012-07, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-07.doc, ZK-08-2012-07, př. 1, ZK-08-2012-07, př. 2

08. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 13. výzvy IOP - IKTOVÁ CENTRA
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým záměrem realizace uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0544/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 2 250 000 Kč;
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 15 000 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů;
 • závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (15 000 0000 Kč), tj. 2 250 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
bere na vědomí
čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 2 250 000 Kč dle materiálu ZK-08-2012-08, př. 3.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-08.doc, ZK-08-2012-08, př. 1, ZK-08-2012-08, př. 2, ZK-08-2012-08, př. 3

Na zasedání se dostavil V. Kodet. Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 09, 10 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny oba návrhy usnesení ke schválení.

09. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 0545/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2012-09, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-09.doc, ZK-08-2012-09, př. 1, ZK-08-2012-09, př. 2, ZK-08-2012-09, př. 3

10. Grantový program Informační a komunikační technologie 2012 - žádost o změnu v projektu
Usnesení 0546/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2012-10, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-10.doc, ZK-08-2012-10, př. 1, ZK-08-2012-10, př. 2, ZK-08-2012-10, př. 3

11. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013.
O. Benc podal doplňující komentář k předkládané verzi návrhu rozpočtu, přednesl negativní stanovisko politického klubu ODS k výdajům na odměny uvolněných předsedů výborů a komise na kapitole Zastupitelstvo a odůvodnil nespokojenost s výší finančních prostředků na kapitole Rezerva a rozvoj kraje a kapitole Zdravotnictví.
V. Kodet ve svém příspěvku ocenil velmi dobrou přípravu rozpočtu kraje. Dále tlumočil opětovné negativní stanovisko politického klubu KDU-ČSL k výdajům na platy 3 uvolněných předsedů finančního výboru, legislativního výboru a bezpečnostní komise.
Z tohoto důvodu se zastupitelé klubu KDU-ČSL zdrží při hlasování o návrhu rozpočtu kraje.
Z. Dobrý sdělil kladné stanovisko finančního výboru k předloženému návrhu Rozpočtu kraje na rok 2013.
V. Novotný reagoval na vyjádření předřečníků shrnutím postupů při sestavování zmíněných kapitol rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0547/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2012-11, př. 1 - Rozpočet kraje 2013;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2013 materiálu ZK-08-2012-11, př. 1 (Rozpočet kraje 2013, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV ve výši bankovního výpisu k 31. 12. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny;
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-08-2012-11, př. 1 (Rozpočet kraje 2013, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
 • ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
 • ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
  • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
 • a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
 • ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 • ke změně rozpočtu kraje, kdy
  • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-11.doc, ZK-08-2012-11, př. 1, ZK-08-2012-11, př. 2, ZK-08-2012-11, př. 3

12. Návrh na uzavření dodatku smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku Smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky.
Z. Dobrý přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0548/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o financování dle materiálu ZK-08-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-12.doc, ZK-08-2012-12, př. 1, ZK-08-2012-12, př. 2

13. Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Z. Dobrý přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
schválit Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
schvaluje
Statut Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-13, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-13.doc, ZK-08-2012-13, př. 1, ZK-08-2012-13, př. 2

14. Schválení odůvodnění veřejných zakázek na výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro rok 2014
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0550/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 1 a Odůvodnění Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina na rok 2014 dle materiálu ZK-08-2012-14, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-14.doc, ZK-08-2012-14, př. 1, ZK-08-2012-14, př. 2

15. Změna darovací smlouvy
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu dodatku darovací smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0551/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 darovací smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-15, př. 1.
odpovědnost: náměstek hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-15.doc, ZK-08-2012-15, př. 1

16. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0552/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2013:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 000 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 293 029 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-16.doc

17. Návrh na zkrácení seznamu projektů připravovaných pro předložení do ROP JV
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu změny usnesení č. 0115/02/2010/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0553/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se ruší a nahrazuje materiálem ZK-08-2012-17, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-17.doc, ZK-08-2012-17, př. 1, ZK-08-2012-17, př. 2

18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov - zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0554/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Jimramov dle materiálu ZK-08-2012-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-18.doc, ZK-08-2012-18, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 19 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0555/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle GP č. 207-995/2010 par. č. 1262/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 a par. č. 1263/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem + veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, především znaleckého posudku na stanovení kupní ceny, případně dalších podkladů, nutných pro zpracování znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-19.doc, ZK-08-2012-19, př. 1

20. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Malý Beranov
Usnesení 0556/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-20.doc, ZK-08-2012-20, př. 1, ZK-08-2012-20, př. 2

21. Darování pozemku v k. ú. a obci Uhelná Příbram
Usnesení 0557/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 282 o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 275 - 25/2012 z pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. a obci Uhelná Příbram z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Uhelná Příbram;
schvaluje
dodatek č. 889 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-21.doc, ZK-08-2012-21, př. 1, ZK-08-2012-21, př. 2

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0558/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1318/4 o výměře 383 m2, par. č. 1318/5 o výměře 21 m2, par. č. 1318/6 o výměře 160 m2, par. č. 1318/7 o výměře 74 m2 a par. č. 1318/8 o výměře 2591 m2 oddělené geometrickým plánem č. 601-165-2012 z pozemků par. č. 1318/1 a par. č. 1351/1 a pozemky par. č. 1351/10 o výměře 160 m2 a par. č. 1351/11 o výměře 219 m2, oddělené geometrickým plánem č. 602-166-2012 z pozemků 1351/1 a par. č. 1352/15, vše v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
dodatek č. 890 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-22.doc, ZK-08-2012-22, př. 1, ZK-08-2012-22, př. 2

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/02327 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek Horní Lhotice
Usnesení 0559/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 1 v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 2 v k. ú. Horní Lhotice z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 3;
schvaluje
 • dodatek č. 891 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 4;
 • dodatek č. 892 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-23, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-23.doc, ZK-08-2012-23, př. 1, ZK-08-2012-23, př. 2, ZK-08-2012-23, př. 3, ZK-08-2012-23, př. 4, ZK-08-2012-23, př. 5, ZK-08-2012-23, př. 6

24. Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem pro akci Transformace ÚSP Křižanov
Usnesení 0560/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt nově oddělenou stavbu bez čp. - stavba občanské vybavenosti na par. č. 1099/18, včetně nově oddělených pozemků 1099/18 - zastavěná plocha o výměře 2837 m2, par. č. 1100/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 39 m2 a par. č. 1100/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 63 m2, vše dle geometrického plánu č. 2109-78/2012, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví Kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 587 801 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-24.doc, ZK-08-2012-24, př. 1

25. Prodej pozemku v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0561/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-25.doc, ZK-08-2012-25, př. 1, ZK-08-2012-25, př. 2

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0562/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2012-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicemi III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicemi II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-26.doc, ZK-08-2012-26, př. 1

27. Koupě pozemků v k. ú. a obci Čížkov od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0563/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 74 700 Kč dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 3 plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 700 Kč;
schvaluje
dodatek č. 894 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-27.doc, ZK-08-2012-27, př. 1, ZK-08-2012-27, př. 2, ZK-08-2012-27, př. 3, ZK-08-2012-27, př. 4

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jindřichovice na Moravě a obci Jindřichovice
Usnesení 0564/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-28.doc, ZK-08-2012-28, př. 1, ZK-08-2012-28, př. 2, ZK-08-2012-28, př. 3, ZK-08-2012-28, př. 4, ZK-08-2012-28, př. 5

29. Darování pozemků v k. ú. Vepřová
Usnesení 0565/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky dle materiálu ZK-08-2012-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vepřová;
schvaluje
dodatek č. 897 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-29.doc, ZK-08-2012-29, př. 1, ZK-08-2012-29, př. 2, ZK-08-2012-29, př. 3

30. Nabytí pozemků z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR
Usnesení 0566/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 1, z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Chotěboř dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 2;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 3;
 • dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie a Hotelová školy Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 4;
 • dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední školy Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 5;
 • dodatek č. 10 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1 dle materiálu ZK-08-2012-30, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-30.doc, ZK-08-2012-30, př. 1, ZK-08-2012-30, př. 2, ZK-08-2012-30, př. 3, ZK-08-2012-30, př. 4, ZK-08-2012-30, př. 5, ZK-08-2012-30, př. 6

31. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou III/0810 Hesov - most ev. č. 03810- 006, 007, 008
Usnesení 0567/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 898 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-31.doc, ZK-08-2012-31, př. 1

32. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby II/405 Zašovice průtah
Usnesení 0568/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-32.doc

33. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci pod stavbou II/405 Brtnice - Zašovice
Usnesení 0569/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 899 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-33.doc, ZK-08-2012-33, př. 1

34. Koupě pozemků v k. ú. a obci Nový Rychnov a k. ú. a obci Počátky pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Usnesení 0570/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemek par. č. 53/3 - zahrada o výměře 1 037 m2 v k. ú. a obci Nový Rychnov z vlastnictví městyse Nový Rychnov, se sídlem Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov, IČO 002 48 738 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2, tj. celkem 134 810 Kč;
 • nabýt pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví města Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, IČO 002 48 843 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, tj. celkem 233 750 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-34.doc, ZK-08-2012-34, př. 1

35. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili J. Soukup a J. Číž ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Usnesení 0571/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a městem Jaroměřice nad Rokytnou, podle které se Kraj Vysočina zaváže darovat a město Jaroměřice nad Rokytnou se zaváže přijmout do svého vlastnictví části pozemků par. č. 3172/1, par. č. 3227/1 a par. č. 3227/30 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou určené k zastavění stavebními objekty realizovanými městem Jaroměřice nad Rokytnou v rámci akce Bezbariérová trasa - západní a severní část - I. etapa část B - stavební úpravy zp. ploch a komunikací - aut. nádraží - Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-35.doc, ZK-08-2012-35, př. 1

36. Veřejná zakázka Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016
Usnesení 0572/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu ZK-08-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-36.doc, ZK-08-2012-36, př. 1, ZK-08-2012-36, př. 2

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bačice, k. ú. Udeřice a obci Bačice
Usnesení 0573/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-37.doc, ZK-08-2012-37, př. 1, ZK-08-2012-37, př. 2, ZK-08-2012-37, př. 3, ZK-08-2012-37, př. 4, ZK-08-2012-37, př. 5, ZK-08-2012-37, př. 6, ZK-08-2012-37, př. 7, ZK-08-2012-37, př. 8, ZK-08-2012-37, př. 9

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vojslavice nad Želivkou
Usnesení 0574/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem díl b o výměře 322 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/1 v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví ĆR, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem díl a o výměře 1 134 m2 oddělený geometrickým plánem č. 106-50/2004 z pozemku par. č. 1000/5 - ost. plocha, silnice v k. ú. Vojslavice nad Želivkou, obec Vojslavice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 904 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-38.doc, ZK-08-2012-38, př. 1, ZK-08-2012-38, př. 2

39. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Okříšky
Usnesení 0575/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi společností IMMORENT Ostrava I s. r. o., se sídlem Budějovická 1518/13a, Praha 4, IČ: 273 86 040 a Krajem Vysočina smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se společnost IMMORENT Ostrava I s. r.o., zaváže darovat do vlastnictví Kraje Vysočina stavbu autobusového zálivu, budovaného v rámci stavby CTPoint Okříšky FRAENKISCHE - rozšíření autobusové zastávky, na části pozemku par. č. 1324/3 v k. ú. a obci Okříšky a Kraj Vysočina se zaváže tuto stavbu do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-39.doc, ZK-08-2012-39, př. 1

40. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/348 Stáj, most v km 34,170 přes Ochozský potok - koupě pozemků II.
Usnesení 0576/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 108/13 - ostatní plocha, silnice o výměře 159 m2 a par. č. 108/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Stáj z vlastnictví obce Stáj, se sídlem Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 905 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-40.doc, ZK-08-2012-40, př. 1, ZK-08-2012-40, př. 2

41. Prodej pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč
Usnesení 0577/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č. 413/2 - vodní plocha, tok umělý o výměře 87 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 413 a pozemek par. č. 414/16 - vodní plocha, tok umělý o výměře 44 m2, oddělený GP č. 224-115/2011 z pozemku par. č. 414/1 v k. ú. Maleč u Chotěboře, obec Maleč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 900 05 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 310 Kč;
schvaluje
dodatek č. 906 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-41.doc, ZK-08-2012-41, př. 1, ZK-08-2012-41, př. 2

42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0578/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-42.doc, ZK-08-2012-42, př. 1

43. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov, k. ú. Jetřichovec
Usnesení 0579/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-43.doc, ZK-08-2012-43, př. 1

44. Darování pozemků v k. ú. a obci Lukavec
Usnesení 0580/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2697/6 o výměře 5 m2, oddělený geometrickým plánem č. 549-160-2011 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. Lukavec u Pacova a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
schvaluje
dodatek č. 907 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-44.doc, ZK-08-2012-44, př. 1, ZK-08-2012-44, př. 2

45. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 0581/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 836/66, ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2 a par. č. 836/67, ost. plocha, jiná plocha o výměře 158 m2 oddělené geometrickým plánem č. 140-41/2012 z pozemků par. č. 73/2, par. č. 836/35 a par. č. 855/5 v k. ú. a obci Hojovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice;
schvaluje
dodatek č. 908 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-45.doc, ZK-08-2012-45, př. 1, ZK-08-2012-45, př. 2

46. Koupě nemovitosti v k. ú. Starý Pelhřimov a obci Pelhřimov pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Usnesení 0582/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-46.doc, ZK-08-2012-46, př. 1, ZK-08-2012-46, př. 2

47. Majetkoprávní vypořádání areálu cestmistrovství v k. ú. a obci Počátky - koupě pozemku od ÚZSVM
Usnesení 0583/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 4136/30 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 121 m2 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 650 Kč;
schvaluje
dodatek č. 909 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-47.doc, ZK-08-2012-47, př. 1, ZK-08-2012-47, př. 2

48. Prodej pozemku v k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
Usnesení 0584/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-48.doc, ZK-08-2012-48, př. 1, ZK-08-2012-48, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 49, 51, 53, 54, 81 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 11. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0585/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2012-49, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2012-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-49.doc, ZK-08-2012-49, př. 1, ZK-08-2012-49, př. 2, ZK-08-2012-49, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program na rok 2012 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
Usnesení 0586/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu ZK-08-2012-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-51.doc, ZK-08-2012-51, př. 1

53. Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - dodatek ke smlouvě o půjčce - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0587/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-53, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 352 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-53, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-53.doc, ZK-08-2012-53, př. 1, ZK-08-2012-53, př. 2

54. Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách - dodatek ke smlouvě o půjčce
Usnesení 0588/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-54.doc, ZK-08-2012-54, př. 1, ZK-08-2012-54, př. 2

81. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 11. 2012 návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0589/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-08-2012-81, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-08-2012-81, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-81.doc, ZK-08-2012-81, př. 1, ZK-08-2012-81, př. 2

50. Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem ukončení majetkové účasti Kraje Vysočina v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0590/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si
rozhodnout uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu dle materiálů ZK-08-2012-50, př. 2;
rozhoduje
uzavřít dohodu o převodu práv a povinností spojených s členstvím v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu dle materiálů ZK-08-2012-50, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-50.doc, ZK-08-2012-50, př. 1, ZK-08-2012-50, př. 2, ZK-08-2012-50, př. 3

52. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2013
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje k projednání dodatek ke smlouvě, jehož obsahem je Roční specifikace aktivit pro rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0591/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-08-2012-52, př. 1;
bere na vědomí
dokument Studijní obor Energetika po 30. červnu 2013;
schvaluje
záměr finančně podporovat zachování specifických aktivit projektu od školního roku 2013/14. Výše podpory bude stanovena po projednání s partnery projektu a předložení konkrétního návrhu Odbornou skupinou projektu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-52.doc, ZK-08-2012-52, př. 1, ZK-08-2012-52, př. 2

55. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0592/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-55.doc, ZK-08-2012-55, př. 1, ZK-08-2012-55, př. 2, ZK-08-2012-55, př. 3, ZK-08-2012-55, př. 4, ZK-08-2012-55, př. 5, ZK-08-2012-55, př. 6

56. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0593/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-56.doc, ZK-08-2012-56, př. 1, ZK-08-2012-56, př. 2, ZK-08-2012-56, př. 3, ZK-08-2012-56, př. 4

57. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0594/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2012-57, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-57.doc, ZK-08-2012-57, př. 1, ZK-08-2012-57, př. 2, ZK-08-2012-57, př. 3, ZK-08-2012-57, př. 4

58. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o přípravě na programovací období EU 2014-2020.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0595/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-08-2012-58, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-58.doc, ZK-08-2012-58, př. 1

59. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0596/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-59.doc, ZK-08-2012-59, př. 1, ZK-08-2012-59, př. 2, ZK-08-2012-59, př. 3, ZK-08-2012-59, př. 4, ZK-08-2012-59, př. 5

60. Strategie Kraje Vysočina 2020
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Strategii Kraje Vysočina 2020.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0597/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-08-2012-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-60.doc, ZK-08-2012-60, př. 1, ZK-08-2012-60, př. 2

61. Profil Kraje Vysočina - prosinec 2012
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s aktualizací Profilu Kraje Vysočina.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0598/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-61, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-61.doc, ZK-08-2012-61, př. 1, ZK-08-2012-61, př. 2

62. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0599/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2012-62, př. 1;
vyhlašuje
soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012 dle materiálu ZK-08-2012-62, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-62.doc, ZK-08-2012-62, př. 1

63. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
M. Černá přednesla doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0600/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-08-2012-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-63.doc, ZK-08-2012-63, př. 1

64. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
D. Oulehla přednesl doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0601/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-08-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-64.doc, ZK-08-2012-64, př. 1, ZK-08-2012-64, př. 2

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0602/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 412 130,43 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-65.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 66, 67 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny oba návrhy usnesení ke schválení.

66. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009)
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o půjčce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0603/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-08-2012-66, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-66.doc, ZK-08-2012-66, př. 1, ZK-08-2012-66, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti se splátkou půjčky na realizaci projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0604/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 000 000 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Dolnorakouská zemská výstava 2009 a převedení částky 3 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-67.doc

68. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - řešení záporných výsledků hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Z. Dobrý přednesl doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0605/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy o částku 8 691 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2012-68, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 8 691 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ke konci roku;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-08-2012-68, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-68.doc, ZK-08-2012-68, př. 1

69. Organizační zabezpečení slavnostního udílení 10. ročníku cen MOSTY
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o partnerství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0606/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o partnerství dle materiálu ZK-08-2012-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-69.doc, ZK-08-2012-69, př. 1

79. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0607/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 8 764 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-08-2012-79, př. 1, ZK-08-2012-79, př. 2 a ZK-08-2012-79, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-08-2012-79, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 28. 2. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-79.doc, ZK-08-2012-79, př. 1, ZK-08-2012-79, př. 2, ZK-08-2012-79, př. 3, ZK-08-2012-79, př. 4

80. FOND VYSOČINY návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili M. Černá a P. Heřman ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0608/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ městům a obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-08-2012-80, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ městu uvedenému v materiálu ZK-08-2012-80, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-80.doc, ZK-08-2012-80, př. 1, ZK-08-2012-80, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 70, 73 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny oba návrhy usnesení ke schválení.

70. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Zachování biodiverzity
Usnesení 0609/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Biodiverzita spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-70.doc

73. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků II.
Usnesení 0610/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 300.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-73.doc

71. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0611/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje
si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4 a ZK-08-2012-71, př. 5;
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-08-2012-71, př. 1, ZK-08-2012-71, př. 2, ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4 a ZK-08-2012-71, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 18. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-71.doc, ZK-08-2012-71, př. 1, ZK-08-2012-71, př. 2, ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4, ZK-08-2012-71, př. 5

72. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Revitalizace parků
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o průběhu realizace uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0612/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí dle materiálů ZK-08-2012-72, ZK-08-2012-72, př. 1, ZK-08-2012-72, př. 2, ZK-08-2012-72, př. 3, ZK-08-2012-72, př. 4, ZK-08-2012-72, př. 5, ZK-08-2012-72, př. 6 a ZK-08-2012-72, př. 7;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 13.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-72.doc, ZK-08-2012-72, př. 1, ZK-08-2012-72, př. 2, ZK-08-2012-72, př. 3, ZK-08-2012-72, př. 4, ZK-08-2012-72, př. 5, ZK-08-2012-72, př. 6, ZK-08-2012-72, př. 7

74. Mezinárodní smlouva o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření Partnerské smlouvy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0613/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezinárodní smlouvu o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV dle materiálu ZK-08-2012-74, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-74.doc, ZK-08-2012-74, př. 1, ZK-08-2012-74, př. 2

75. Jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
Z. Chlád podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0614/08/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OŽP
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-75.doc, ZK-08-2012-75, př. 1

76. Hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh odvolání dosavadního hodnotícího výboru a jmenování nového hodnotícího výboru z důvodu nového složení zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0615/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce jmenovaný usnesením zastupitelstva kraje č. 0053/01/2009/ZK dne 27. 1. 2009;
jmenuje
hodnotící výbor pro posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ve složení:
 • předseda hodnotícího výboru:
ČSSD - Zdeněk Chlád
 • členové hodnotícího výboru:
ČSSD - Josef Matějek
KDU-ČSL - Tomáš Kučera
ODS - Ivo Rohovský
KSČM - Ladislav Brož
Pro Vysočinu - Pavel Heřman
TOP 09 a SPV - Luboš Rudišar
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický - Anna Krištofová
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Petr Bureš
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje - Dušan Vichr
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Josef Klečanský
­ právo poradní:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-76.doc

77. Návrh Dodatku č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013.
D. Oulehla přednesl doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0616/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-08-2012-77, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-77.doc, ZK-08-2012-77, př. 1

78. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili V. Kodet a R. Chloupek ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0617/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-08-2012-78, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-78.doc, ZK-08-2012-78, př. 1

82. „Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013“
Z. Dobrý seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým Plánem činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0618/08/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu ZK-08-2012-82, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-08-2012-82.doc, ZK-08-2012-82, př. 1

83. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast, popřál k novému roku a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2012 s tím, že příští zasedání se bude konat 19. 2. 2013.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:

Černá Marie, Ing.                        …..………………………………….……


Chloupek Rudolf, PaedDr. Ing.        ……...……………………………………


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2012.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2012 dne 18. 12. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 21. 12. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz