Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-71

ZK-08-2012-71.doc  ZK-08-2012-71pr01.pdf  ZK-08-2012-71pr02.pdf  ZK-08-2012-71pr03.pdf  ZK-08-2012-71pr04.pdf  ZK-08-2012-71pr05.pdf
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-08-2012-71
NázevPodklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Brom, J. Joneš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí (dále jen OŽP ) překládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení smlouvy o spolupráci (fyzické osoby), které jsou nezbytné jako podklady pro čtyři samostatné žádosti o poskytnutí finanční podpory do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), prioritní osy 6., oblasti podpory 6.2 Podpora biodiverzity pro níže uvedené tři maloplošné zvláště chráněné území (níže jen MZCHÚ ) a jeden souhrnný projekt (několik MZCHÚ sloučených v jednu žádost):
1. EVL Na Oklice
2. PR Vílanecké rašeliniště
3. PR Pařez
4. Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina
Dne 30. srpna 2011 Rada Kraje Vysočina na svém zasedání usnesením č. 1425/27/2011/RK
a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20. září 2011 usnesením č. 0428/05/2011/ZK vzalo na vědomí postup na zabezpečení přípravy šesti akcí projektu Biodiverzita a schválilo finanční prostředky na projektové práce a zpracování žádostí do OPŽP.
Protože z hlediska příjmu, schvalování a administrace tohoto typu projektů jsou podmínkou financování z Operačního programu Životního prostřední souhlasy vlastníků dotčených pozemků, bylo nutné všechna navrhovaná opatření a zásahy v dotčených MZCHÚ projednat s vlastníky pozemků (smlouvy o spolupráci při realizaci projektu jsou obsaženy v materiálech ZK-08-2012-71, př. 1, ZK-08-2012-71, př. 2, ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71,
př. 4 a ZK-08-2012-71, př. 5).
Předmětem čtyř žádostí o poskytnutí finanční podpory je celková revitalizace území
a obnovení vodního režimu v MZCHÚ v péči Kraje Vysočina.
Realizace zásahů a opatření v jednotlivých lokalitách se předpokládá postupně v letech 2013 až 1/2 2015, dle charakteru zásahů či opatření, přičemž čerpání finančních prostředků na tuto sanaci bude rovnoměrně rozloženo na celé tříleté, plánované, realizační období projektů.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje zastupitelstvu kraje:
- vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4 a ZK-08-2012-71, př. 5.
- rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-08-2012-71, př. 1, ZK-08-2012-71, př. 2, ZK-08-2012-71,
př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4 a ZK-08-2012-71, př. 5.
Všechny výše zmíněné smlouvy jsou nezbytné jako součást žádostí o poskytnutí finanční podpory na akce projektu Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 2161/39/2012/RK ze dne 04. 12. 2012
rozhodla
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-39-2012-71, př. 6 a RK-39-2012-71, př. 7
doporučila
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhradit si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-39-2012-71, př. 3, RK-39-2012-71, př. 4 a RK-39-2012-71, př. 5.
doporučila
Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů RK-39-2012-71, př. 1, RK-39-2012-71, př. 2, RK-39-2012-71, př. 3, RK-39-2012-71, př. 4 a RK-39-2012-71, př. 5.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhrazuje
si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4 a ZK-08-2012-71, př. 5;
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů
ZK-08-2012-71, př. 1, ZK-08-2012-71, př. 2, ZK-08-2012-71, př. 3, ZK-08-2012-71, př. 4 a ZK-08-2012-71, př. 5.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz