Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-05

ZK-08-2012-05.doc  ZK-08-2012-05pr01.xls  ZK-08-2012-05pr02.doc  ZK-08-2012-05pr03.xls  ZK-08-2012-05pr04.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-08-2012-05
NázevDotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
Zpracoval Z. Čech, V. Říhová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina (VIP akce) prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje.
V souladu s právními předpisy upravujícími poskytování veřejné podpory (Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis) je nutné, aby u dotací subjektům, na které se vztahují podmínky veřejné podpory, byl stanoven i způsob poskytnutí veřejné podpory (režim de minimis).
Obsahem materiálu ZK-08-2012-05, př. 1 je seznam příjemců dotací nad 200 000 Kč nebo dotací, u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), na které se vztahují podmínky veřejné podpory a také konkrétní způsob poskytnutí podpory - de minimis. Poskytování dotací bude prováděno na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Vzor této smlouvy je obsahem materiálu ZK-08-2012-05, př. 2.
Obsahem materiálu ZK-08-2012-05, př. 3 je seznam příjemců dotací, u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), na které se nevztahují podmínky veřejné podpory. Poskytování dotací bude prováděno na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Vzor této smlouvy je obsahem materiálu ZK-08-2012-05, př. 4.
Na základě výše uvedeného je tedy nutné, aby poskytnutí dotací na VIP akce nad 200 000 Kč nebo dotace, jejichž příjemcem je obec (město) bylo schváleno zastupitelstvem kraje. Schválení finanční výše dotace je podmíněno schválením rozpočtu kraje pro rok 2013.
Dotace na pořádání ostatních VIP akcí (tj. dotací do 200 000 Kč) bude předloženo ke schválení radě kraje.
Návrh řešení Rada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 usnesením č. 2126/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z rozpočtu kraje příjemcům ve výši dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu
ZK-08-2012-05, př. 2 a příjemcům ve výši dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 4 a svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-08-2012-05.
StanoviskaStanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s poskytnutím dotací na kulturní akce roku 2013 uvedené v materiálu ZK-08-2012-05.


Odbor školství, mládeže a sportu:
Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s poskytnutím dotací na sportovní akce roku 2013 uvedené v materiálu ZK-08-2012-05.
Odbor ekonomický: Nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byly zaevidovány v systému eDotace - ID O00530.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 2, a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
* poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 3, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-08-2012-05, př. 4;
* svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-08-2012-05.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz