Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-79

ZK-08-2012-79.doc  ZK-08-2012-79pr01.xls  ZK-08-2012-79pr02.xls  ZK-08-2012-79pr03.xls  ZK-08-2012-79pr04.doc
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-08-2012-79
NázevPoskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuNestátní neziskové organizace i příspěvkové organizace kraje poskytující sociální služby jsou závislé na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje, případně z rozpočtu obcí. Přidělené dotace z MPSV jsou vypláceny v několika termínech, kdy dochází ke zpoždění jednotlivých splátek a nelze odhadnout datum faktického vyplacení první splátky dotace MPSV. Dotaci z MPSV proto nelze použít k financování provozu na počátku kalendářního roku a pokud poskytovatelé nemají k dispozici prostředky z jiných zdrojů, bývá zpravidla ohrožena jejich platební schopnost. U příspěvkových organizací kraje lze jejich platební schopnost na počátku roku zajistit poskytnutím příspěvků na provoz zahrnutých v rozpočtu kraje na leden ve výši jejich měsíční potřeby krytí nákladů, případně urychlit uvolňování schváleného příspěvku. Nestátní neziskové organizace nemají možnost využít podobné pomoci svého zřizovatele poskytnutí příspěvku zřizovatele. Lze však poskytnout alespoň částečnou pomoc i nestátním neziskovým organizacím, pokud bude rozpočet kraje na rok 2013 schválen s prostředky na dotace pro nestátní neziskové organizace v navržené výši. Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2006 byla tímto způsobem poskytnuta částečná dotace na počátku roku 2007. V roce 2007 jsme předpokládali včasnou výplatu státních dotací, vyplacení částečné dotace jsme nenavrhli a řada poskytovatelů se v roce 2008 dostala do platební neschopnosti. Na posledním zastupitelstvu roku 2010 bylo schváleno poskytnutí první části dotace v roce 2011. Stejným způsobem bylo postupováno i v případě poskytnutí části dotace pro rok 2012. První prostředky z MPSV v roce 2013 budou pravděpodobně vyplaceny nejdříve ke konci března. Poskytnutí dotace musí být u většiny poskytovatelů schváleno zastupitelstvem a pokud nedojde ke schválení na prosincovém jednání, bude možné vyplacení dotací až v měsíci únoru.
Návrh řešení Kraj Vysočina v uplynulých letech uplatňoval vstřícný přístup k předfinancování provozu nestátních neziskových organizací na počátku roku, kdy chybí peníze z jiných zdrojů. Tento postup se osvědčil, protože přestalo docházet k takovým jevům, jako je půjčování na provoz nebo odkládání výplaty mezd. S ohledem na zajištění plynulého poskytování těchto služeb a alespoň částečné omezení rizika ohrožení klientů platební neschopností poskytovatelů navrhuje odbor sociálních věcí schválit poskytovatelům sociálních služeb, které kraj nezřizuje, dotace dle materiálu ZK-08-2012-79, př.1 (domovy pro seniory) a částečné dotace dle materiálů ZK-08-2012-79, př. 2 (pečovatelská služba) a ZK-08-2012-79, př. 3 (ostatní sociální služby). Částečné dotace jsou stanoveny tak, aby zůstala většina prostředků nerozdělena a aby bylo možné o jejich použití rozhodnout až v době, kdy budou známé výše dotací MPSV.
Podmínkou schválení návrhu je, že bude nejprve schválen rozpočet kraje na rok 2013, z něhož budou prostředky na dotace čerpány.


Stanovení výše dotace Kraje Vysočina na rok 2013 dle tohoto návrhu bylo provedeno následujícím způsobem:
1. Domovy pro seniory - dotace byla navržena pro domovy pro seniory zřizované nestátními neziskovými organizacemi ve výši 50% celkové dotace v rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2013 (5 tis./lůžko).
2. Pečovatelská služba - výše částečné dotace je stanovena součinem počtu přepočtených úvazků a pevné částky na jeden úvazek, která činí 20 000 Kč.
3. Ostatní sociální služby - navržené dotace byly vypočteny ve výši 8% částky stanovené jako součet dotace MPSV a kraje v roce 2012. 8% odpovídá zhruba jedné dvanáctině ročních prostředků, což pokrývá náklady v lednu a mzdy za leden vyplácené v únoru. Předpokládáme, že v únoru již bude možné reagovat na výši dotací z MPSV a rozhodnout o dalším financování z rozpočtu kraje. Tímto způsobem bude možné částečně zajistit provozní prostředky pro provoz nestátních neziskových organizací na počátku roku 2013 v návaznosti na jejich financování z rozpočtu kraje a MPSV v roce 2012. Snáze tak překonají finanční obtíže spojené s opožděním ostatních příjmů. Vzhledem ke skutečnosti, že prostředky na dotace pro nestátní neziskové organizace jsou v návrhu rozpočtu navrženy, pokládáme pomoc v krizové situaci poskytovatelů v tomto rozsahu za možnou pod podmínkou, že bude schválen navržený rozpočet kraje.
Po schválení v zastupitelstvu kraje může OSV zahájit uzavírání smluv podle vzoru schváleného v materiálu ZK-08-2012-79, př. 4. V lednu roku 2013 bude provedena výplata dotací.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 2262/40/2012/RK zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 8 764 000,- Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-40-2012-89, př. 1, RK-40-2012-89, př. 2 a RK-40-2012-89, př. 3;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-40-2012-89, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 8 764 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-08-2012-79, př. 1, ZK-08-2012-79, př. 2 a ZK-08-2012-79, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-08-2012-79, př. 4.
Odpovědnost OSV
Termín 28. 2. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz