Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-65

ZK-08-2012-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíZK-08-2012-65
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí 2. splátky půjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism, p. o. ). Půjčka byla poskytnuta Vysočina Tourism, p. o. na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, p. o. dne 12. 5. 2010.
Dne 13. 11. 2012 obdržela Vysočina Tourism, p. o. (prostřednictvím rozpočtu zřizovatele) dotaci ve výši 1 412 130,43 Kč od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 . Jednalo se o proplacení 2. etapy realizace tohoto projektu.
Vysočina Tourism, p. o. realizuje projekt Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 , který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ). Celkové náklady projektu jsou 7 525 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (6 960 625 Kč) a 7,5 % (564 375 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0233/03/2010/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism, p. o. Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 7 525 000 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na § 2143 Cestovní ruch.
Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce Vysočina Tourism, p. o. vrátila přijatou dotaci od Regionální rady na účet Kraje Vysočina.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 412 130,43 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Navrhuje se, aby splátka půjčky (1 412 tis. Kč) byla převedena do Fondu strategických rezerv.

Rada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 usnesením č. 2102/39/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit navržené usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 412 130,43 Kč v souvislosti s vratkou druhé splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost OKPPCR, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz