Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-42

ZK-08-2012-42.doc  ZK-08-2012-42pr01.xls
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-08-2012-42
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má ÚZSVM.
Pozemky uvedené v příloze tohoto materiálu získá Kraj Vysočina od ÚZSVM bezúplatným převodem a bez podmínek. Celková výměra nabývaných pozemků je 6 229 m2.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-42, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.
Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků pod těmito silničními tělesy.
V případě schválení nabytí pozemků dle materiálu ZK-08-2012-42, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina a po podpisu smluvních stran bude smlouva předložena příslušnému katastrálnímu pracovišti k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu
ZK-08-2012-42, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením č. 1950/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 784/14 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a par. č. 784/26 ostatní plocha, silnice o výměře 1 398 m2 v k. ú. a obci Rybné, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, do vlastnictví kraje;
Usnesením č. 2082/39/2012/RK ze dne 4. 12. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2012-15, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2012-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz