Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-08-2012-11

ZK-08-2012-11.doc  ZK-08-2012-11pr01.pdf  ZK-08-2012-11pr02.pdf  ZK-08-2012-11pr03.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-08-2012-11
NázevNávrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká, P. Tulis
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuKraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor předkládá k projednání konečnou verzi návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, která vznikla po řadě jednání, jež se uskutečnila v souladu s platnými závaznými zásadami a harmonogramem projednávání rozpočtu kraje na rok 2013.
Návrh rozpočtu je předkládán ve formě:
- Příloha 1 - Rozpočet kraje 2013 (materiál ZK-08-2012-11, př. 1);
- Příloha 2 - Rozpočet kraje 2013 - včetně komentáře (materiál ZK-08-2012-11, př. 2);
- Příloha 3 - Přílohy k Rozpočtu kraje 2013 (materiál ZK-08-2012-11, př. 3).
Návrh řešení Předkládaný návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 respektuje následující zásady:
1) Výpočet daňových příjmů vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kde podíl krajů činí 8,92 % (DPH 8,28 %) na sdílených daních s předpokladem snížení podílu u DPH na 7,86 % a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na 8,65 %. Stanovené procento pro Kraj Vysočina činí 7,338590. Jednotlivé daně byly upraveny na základě vývoje časových řad jednotlivých daní a na základě očekávaného ekonomického vývoje v roce 2013 a jejich celkový objem je ve výši 101 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2012. Daň z příjmů právnických osob za kraje ve výši 30 000 tis. Kč je daň, kterou hradí kraj ze svých zdanitelných příjmů (viz kapitola Ostatní finanční operace) a ve stejné výši je příjemcem této daně.
2) Navrhovaná výše příjmů očekávaných v roce 2013 činí 7 308 182 tis. Kč a je doplněna financováním (+) ve výši 15 900 tis. Kč a ve výši 256 333 tis. Kč na financování evropských projektů. Celková výše navrhovaných zdrojů pro rok 2013 tak činí 7 580 415 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu kraje činí 7 580 415 tis. Kč. Součástí výdajů rozpočtu kraje je financování (-) ve výši 24 400 tis. Kč určených na splátku jistiny přijatého úvěru od Evropské investiční banky (projekt Regionální infrastruktura A).
3) Souhrnný dotační vztah Kraje Vysočina ke státnímu rozpočtu na rok 2013 ve výši 65 975 tis. Kč obsahuje pouze příspěvek na výkon státní správy a vychází z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2013 a jeho objem je ve stejné výši jako v roce 2012.
4) Účelová dotace na úhradu přímých výdajů krajských a obecních škol je v příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu kraje zahrnuta odhadovanou celkovou částkou ve výši 3 686 780 tis. Kč. Částka bude během roku 2013 zpřesněna. Její konkrétní výše se bude odvíjet od rozpisu rozpočtu z MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2013.
5) Návrh rozpočtu obsahuje v příslušných kapitolách prostředky určené pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina, ve většině případů bude během roku proveden rozpis schválené dotace na jednotlivé obce.
6) Pro rok 2013 jsou rozpočtovány v příjmech rozpočtu kraje příjmy z pronájmů nemovitého majetku nemocnicím a v celkové výši 56 204 tis. Kč.
7) Je navrhováno zachovat položky Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, které jsou převážně určeny na případné krytí neplnění daňových příjmů kraje. V odůvodněných případech je možno finanční prostředky čerpat i na nepředpokládané výdaje kraje v průběhu roku. Položka Nespecifikovaná rezerva byla oproti roku 2012 ponížena na 100 000 tis. Kč. V této rezervě jsou také zahrnuty finanční prostředky určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění.
8) Rozpočet kraje 2013 obsahuje rovněž Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2013 (příloha 1 tohoto materiálu - část D Rozpočtu kraje 2013) a Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje (příloha 1 tohoto materiálu - část E Rozpočtu kraje 2013).
9) Financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie probíhá na zvláštních účtech kraje. Příjmy z přijatých dotací budou do rozpočtu kraje, kapitoly Evropské projekty zapojovány formou rozpočtových opatření v průběhu roku 2013. Ve výdajové části rozpočtu kraje na rok 2013 na kapitole Evropské projekty je uvedena částka, která představuje potřebu finančních prostředků nutných k financování a kofinancování jednotlivých projektů (nejedná se o celkové výdaje projektů). Tato částka bude řešena z pohledu finančního krytí zapojením zůstatků na účtech projektů k 31. 12. 2012 do rozpočtu roku 2013, převodem z Fondu strategických rezerv, případně použitím cizích zdrojů (kontokorentní úvěr). Finanční potřeba vychází z přílohy EU1 (sloupec podíl kraje na financování projektů), příloha EU1 podává celkový obraz o předpokládaném financování jednotlivých projektů v roce 2013.
10) Stejně jako v minulých letech budou i v roce 2013 končit některé projekty spolufinancované z prostředků EU, popřípadě jejich etapy. Z tohoto důvodu návrh usnesení obsahuje bod, ve kterém zastupitelstvo svěřuje radě provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny.
StanoviskaFinanční výbor zastupitelstva kraje projedná návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 na svém jednání dne 13. 12. 2012 a jeho stanovisko bude sděleno na jednání zastupitelstva kraje dne 18. 12. 2012.
Rada kraje na svém zasedání dne 4. 12. 2012 přijala usnesení č. 2097/39/2012/RK,
ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 v celkové výši a členění dle materiálu
ZK-08-2012-11, př. 1 - Rozpočet kraje 2013;
* závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2013 materiálu ZK-08-2012-11, př. 1 (Rozpočet kraje 2013, část D);
* zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Evropské projekty;
* zapojení zůstatku účtu ZBÚ - ISNOV ve výši bankovního výpisu k 31. 12. 2012 do rozpočtu kraje na rok 2013, kapitoly Životní prostředí na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny ;
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-08-2012-11, př. 1 (Rozpočet kraje 2013, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
* všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
* rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
* všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
a) ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím a zároveň jsou těmto organizacím z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
- příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
d) ke změně rozpočtu kraje, kdy
- dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
- příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
* úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
* všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 18. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz