Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2007 - 18.09.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
05Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
06Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
07Větrné elektrárny na Vysočině
08Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
09Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
10Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
11Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
12Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
13Darování pozemků v k. ú. a obci Lubné a k. ú. a obci Níhov
14Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
15Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
16Darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
17Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
18Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč II
19Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
20Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
21Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
22Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
23Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
24Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
25Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
26Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
27Prodej bytových jednotek v domě č.p. 159 v Lesonicích
28Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
29Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavby, 4. etapa" - změna usnesení
30Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
31Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
32Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", budoucí uspořádání silniční sítě po dokončení stavby
33Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
34Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
35Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
36Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
37Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
38Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
39Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
40Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
41Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
42Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
43Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
44Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
45Darování veřejného osvětlení, komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
46Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
47Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
48Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
49Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
50Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
51Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
52Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
53Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
54Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
55Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
56Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
57Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
58Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
59Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
60Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
61Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
62Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
63Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
64Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
65Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
68Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
70Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
71Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
72Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
74Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
75Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
76Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
77Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
78Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
79Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
80Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
81FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
82FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
83FOND VYSOČINY - grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007"
84FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče"
85Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
86FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
87Darování pozemku v k.ú. a obci Počátky
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz