Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-43

ZK-05-2007-43.doc  ZK-05-2007-43pr2.doc  ZK-05-2007-43pr3.doc  ZK-05-2007-43pr4.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíZK-05-2007-43
NázevProjekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o bezúplatný převod pozemku do vlastnictví ČVUT v Praze pro účely společného projektu.
Dopisem ze dne 11. 7. 2007 se na hejtmana kraje obrátil rektor Českého vysokého učení technického v Praze se žádostí, zda by bylo možné získat bezúplatným převodem pozemek par. č. 7305/1 v k. ú. Telč. ČVUT na svém pracovišti v Telči zajišťuje vysokoškolskou výuku. Záměrem ČVUT je vybudovat na předmětném pozemku nemovitosti sloužící převážně k ubytování studentů a také pro laboratorní jednotku. Jedná se o společný záměr ČVUT v Praze, Masarykovy university v Brně a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. I tyto subjekty v Telči již působí a záměr by měl vytvořit podmínky pro rozvoj jejich dalších činností ve městě. Společného projektu by se zúčastnily i město Telč a kraj Vysočina.
Předmětný pozemek je ve správě Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. Pozemek škola nevyužívá, je na něm sad a není předpoklad jeho budoucího využití pro potřeby školy.
Ve věci se dne 31. 7. 2007 uskutečnilo jednání za účasti zástupců samosprávy kraje Vysočina, krajského úřadu, ČVUT v Praze, MU v Brně, ÚTAM AV ČR a města Telč. Zde byly podrobně zástupcům kraje představeny záměry a cíle všech subjektů a deklarován společný zájem na záměru. Z tohoto jednání byl vyhotoven záznam se závěry a úkoly pro jednotlivé účastníky. Na základě tohoto jednání byl vypracován nový popis projektu (záznam a popis viz materiál ZK-05-2007-43, př. 1) a deklarace účastníků projektu nazvaného "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí" (viz. materiál ZK-05-2007-43, př. 2).
Záměr převodu předmětného pozemku byl na základě usnesení rady kraje zveřejněn na úřední desce 14. 8. 2007 a v termínu jednání zastupitelstva kraje bude splněna zákonná podmínka zveřejnění po dobu 30-ti dnů.
Návrh řešení OM navrhuje schválit deklaraci účastníků společného projektu Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí dle materiálu ZK-05-2007-43 př.2. Dále OM navrhuje rozhodnout o bezúplatném převodu předmětného pozemku do vlastnictví ČVUT v Praze. Bezúplatný převod je navrhován s ohledem na veřejně prospěšné účely jeho využití a zájem kraje Vysočina podpořit rozvoj vysokoškolských pracovišť a pracoviště ÚTAM AV ČR na území kraje. Kraj Vysočina si ve smlouvě o bezúplatném převodu vyhradí předkupní právo jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí a to do doby kolaudace stavebních objektů vybudovaných obdarovaným, případně dalšími účastníky společného projektu, na předmětném pozemku. Dle deklarace je předpoklad převodu částí pozemků na jednotlivé účastníky společného projektu.
Převáděný nemovitý majetek bude vyjmut ze správy příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1064/24/2007/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr bezúplatného převodu pozemku par. č. 7305/1, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o výměře 21 023 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze a uložila odboru majetkovému, odboru školství, mládeže a sportu, PaedDr. Martině Matějkové, Ing. Miroslavu Houškovi dokončit jednání mezi krajem Vysočina, Městem Telč, Českým vysokým učením technickým v Praze, Masarykovou univerzitou v Praze a Akademií věd ČR v Brně o podmínkách souvisejících s převodem a potom materiál znovu předložit na jednání rady kraje.
Usnesením 1212/26/2007/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje
* schválit deklaraci účastníků společného projektu Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí dle materiálu RK-26-2007-30, př. 2
* rozhodnout převést bezúplatně pozemek par. č. 7305/1, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o výměře 21 023 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Praze, Zikova 1905/4, IČ 68407700 za účelem a za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu RK-26-2007-30, př. 3
OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč se k záměru vyjádřilo dopisem ze dne 16. 8. 2007. Vyjádření obsahuje stanovisko, že pozemek par. č. 7305/1 není pro školu potřebný a škola nemá námitek proti převodu na jiný subjekt.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést bezúplatně pozemek par. č. 7305/1, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o výměře 21 023 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Praze, Zikova 1905/4, IČ 68407700 za účelem a za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu
ZK-05-2007-43, př. 3
schvaluje
* deklaraci účastníků společného projektu Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí dle materiálu ZK-05-2007-43, př. 2;
* dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materilá ZK-05-2007-43, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz