Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-56

ZK-05-2007-56.doc  ZK-05-2007-56pr1.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-05-2007-56
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) vznikla sloučením pěti správ a údržeb silnic usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0523/08/2006/ZK dne 7. 11. 2006, které vydalo rozhodnutí o sloučení Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod, Správou a údržbou silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, Správou a údržbou silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2007.
Dne 12. 12. 2006 byl usnesením č. 0545/09/2006/ZK schválen Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007, kde v kapitole doprava byl schválen investiční výdaj ve výši 9 mil. Kč na stavební úpravy související se zřízením Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. V roce 2007 byla vypracována projektová dokumentace, na základě které bylo vydáno stavební povolení na "Přístavba administrativní budovy KSÚSV". Součástí této dokumentace nebylo řešení rozvoje a modernizace informačních technologií, např. řešení krajského dispečinku, sjednocení hardwaru a softwaru, vybavení ředitelství IT vč. rozvodu sítí, doplnění licencí, apod.
V současné době je vybavení IT na jednotlivých provozech rozdílné, nesystémové, různé technické úrovně a stáří (od roku 1996 po současnost), které je vzájemně nekompatibilní.
S ohledem na potřebu vybudování jednotné koncepce informačních a komunikačních technologií nejen pro potřeby Krajské správy a údržby silnic (ředitelství) ale i pro jednotlivé provozy a střediska, předložila KSÚSV "Projekt rozvoje a modernizace informačních technologií". Součástí tohoto projektu je stručné vyhodnocení současného stavu, cíl projektu a návrh řešení pro roky 2007 až 2009 viz materiál ZK-05-2007-56, př. 1.
Pro informaci lze uvést, že v plánu investic na rok 2007 má KSÚSV pro rozvoj informačních technologií schválenou částku 2 500 tis. Kč.
Návrh řešení Realizace první etapy plánu v roce 2007 řeší nejproblémovější oblasti současného stavu IT v organizaci a zároveň dává základ dalšímu rozvoji. Náklady na celkovou realizaci projektu rozvoje a modernizace IT v letech 2007 až 2009 dosahuje částky 9 910 142 Kč vč. DPH. Pro rok 2007 přestavují náklady na IT ve výši 5 560 500 Kč, z toho vlastní zdroje činí 2 000 000 Kč v roce 2008 jsou předpokládané náklady ve výši 3 004 227 Kč, z toho vlastní zdroje činí 1 489 010 Kč a pro rok 2009 se předpokládají náklady ve výši 1 345 415 Kč, které budou hrazeny z vlastních zdrojů viz příloha č. 1, str. 24, 25 a 26. Vzhledem k tomu, že celkové náklady není možné zcela pokrýt vlastními zdroji příspěvkové organizace, žádá KSÚSV zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na modernizaci a rozvoj IT z rozpočtu kraje ve výši 3 560 500 Kč, z toho na:
a) Dispečink zimní údržby - krajský dispečink 139 230 Kč
b) Tisk - ředitelství 113 050 Kč
c) Sjednocení hardwarové a softwarové platformy -
zabezpečení sběru primárních dat 300 000 Kč
d) Řešení síťové infrastruktury - technologie ředitelství
a konektivita provozů 294 520 Kč
e) Doplnění licencí - licence serverů 1 200 000 Kč
f) Budování serverové technologie 1 106 700 Kč
g) Poštovní služby 357 000 Kč
h) Vizualizační technika - ředitelství 50 000 Kč
C e l k e m 3 560 500 Kč
Pro vlastní realizace plánu budou v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pravidly kraje provedena výběrová řízení dle technologických okruhů.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor informatiky prověřil možnost financování rozvoje a modernizace IT v KSÚSV bylo s přihlédnutím k možnostem čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. Vzhledem ke složitému procedurálnímu řízení a pokročilému termínu účetního období a relativně nízké částce, není reálné v roce 2007 financovat modernizaci prostřednictvím některého operačního programu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit záměr projektu rozvoje a modernizace informačních technologií Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace na roky 2007 až 2009 a dále doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout na realizaci projektu v roce 2007 investiční dotaci ve výši 3 561 tis. Kč společně se schválením rozpočtového opatření, tj. v daném případě:
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Doprava, § 2212, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 561 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 561 tis. Kč.
Schválení rozpočtového opatření si vyžádá úpravu závazného ukazatele "Dotace na investice" na rok 2007 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 3 561 tis. Kč.

Schválením této úpravy má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých záměrů v souladu s předpisy kraje.
StanoviskaOdbor informatiky - S odborem informatiky byl tento projektový záměr detailně diskutován. S jeho předkládanou podobou souhlasíme.

Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva činí 40 953 tis. Kč.

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 8. 2007 přijala usnesení č. 1151/25/2007/RK, ve kterém schválila záměr projektu rozvoje a modernizace informačních technologií Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na roky 2007 až 2009 dle materiálu RK-25-2007-32, př. 1, zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 3 561 tis. Kč k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007 dle materiálu RK-25-2007-32, změnu investičního plánu na rok 2007 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2007-32, doporučila předkladateli projektu doplnit projekt o vzdělávání pracovníků KSÚSV v oblasti potřebných informačních technologií a zastupitelstvu rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450 ve výši 3 561 tis. Kč k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007 a schválit v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 - Investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 3 561 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 561 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.

Na základě přijatého usnesení č. 1151/25/2007/RK KSÚSV předložila odboru dopravy a silničního hospodářství Projekt rozvoje a modernizace informačních technologií KSÚSV doplněný o systém vzdělávání pracovníků a zhodnocení přínosu realizace projektu. Projekt byl doplněn o kapitolu 4.13 Systém vzdělávání pracovníků, kapitolu 6. Rizika případné nerealizace projektu a kapitolu 7. Úspory. Tento doplněný materiál byl předložen na jednání rady kraje dne 4. 9. 2007 a vzat na vědomí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450 ve výši 3 561 tis. Kč k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 - Investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 3 561 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 561 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel KSÚSV
Termín do 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz