Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-54

ZK-05-2007-54.doc  ZK-05-2007-54pr1.doc  ZK-05-2007-54pr2.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-05-2007-54
NázevŽádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuV roce 2006 požádala obec Kaliště odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina o projednání možnosti opravy křižovatky silnic II/134 a III/40914, která se postupně propadala. Při jednání na místě samém dne 8. června 2006 bylo zjištěno, že komunikace jsou poškozeny v důsledku nedostatečného odvádění povrchových vod kanalizací ve vlastnictví obce. Při deštích nestačí kanalizace odvádět vodu a voda pak vyvěrá na komunikace. K propadu komunikací dochází pravděpodobně vymíláním zeminy (podkladních vrstev) pod komunikacemi. Neopravením kanalizace obcí, do které je svedena i povrchová voda z komunikací by došlo k rozsáhlému poškození majetku kraje, případně havárii na majetku kraje. Na tomto jednání byl dohodnut další postup.
Obec Kaliště v roce 2007 zjistila příčinu poškození křižovatky silnic II/134 a III/40914 a následně provedla opravu poškozené kanalizace včetně podkladních vrstev předmětných komunikací tak, aby ještě v září 2007 mohla být dokončena oprava silnice II/134 Panské Dubenky - Nová Ves, akce EIB, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací.

Dne 5. června 2007 obdržel kraj Vysočina žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu havarijního stavu kanalizačního potrubí, které se nachází v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště viz materiál ZK-05-2007-54, př. 1.
Na základě této žádosti požádal odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina o doplnění žádosti a doložení předpokládaných nákladů na opravu kanalizace. Obec předložila požadované podklady a dne 1. 8. 2007 doložila výši skutečně vynaložených nákladů spojených s opravou kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště, která činí 122 851,- Kč, viz materiál ZK-05-2007-54, př. 2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výše uvedených skutečností předkládá radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu kraje vyhovět žádosti obce Kaliště o poskytnutí dotace z rezervy kraje ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů tj. 61 425,50 Kč na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště.
StanoviskaDopravní komise na svém jednání dne 22. 6. 2007 přijala závěr, ve kterém doporučuje radě kraje poskytnout dotaci ve výši 50% skutečně vynaložených nákladů obci Kaliště na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 2. 8. 2007 je 40 953 tis. Kč.

Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení.
Krajská správa a údržba silnic vysočiny, příspěvková organizace - souhlasí s návrhem usnesení a doporučuje poskytnout dotaci obci Kaliště. V případě havárie by náklady na opravu křižovatky včetně odvodnění komunikace prováděné dodavatelskou firmou činily 160 - 170 tis. Kč.

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 8. 2007 přijala usnesení č. 1152/25/2007/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci obci Kaliště ve výši 61 430 Kč na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu RK-25-2007-33 a schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 61 430 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 61 430 Kč určenou na poskytnutí dotace obci Kaliště na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu RK-25-2007-33.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Kaliště ve výši 61 430 Kč na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu ZK-05-2007-54;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 61 430 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 61 430 Kč určenou na poskytnutí dotace obci Kaliště na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu ZK-05-2007-54.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz