Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-57

ZK-05-2007-57.doc  ZK-05-2007-57pr1.doc  ZK-05-2007-57pr2.doc  ZK-05-2007-57pr3.doc  ZK-05-2007-57pr4.doc  ZK-05-2007-57pr5.doc  ZK-05-2007-57pr6.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-05-2007-57
NázevŽádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuDne 19. září 2006 obdržel kraj Vysočina žádost města Svratky o finanční dotaci na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka" ve výši 2,5 mil. Kč viz. materiál ZK-05-2007-57, př. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina si vyžádal od Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou veškerou dokumentaci vztahující se k projektu výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka". Dne 4. 3. 1999 se Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou vyjádřila k projektové dokumentaci pro územní řízení, a stanovila podmínky viz. materiál ZK-05-2007-57, př. 2. Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dodatečně stanovila podmínky pro povolení uložení kanalizačního řadu do silnice II/354 a II/343 v městě Svratka, které jsou nedílnou součástí smlouvy č. 720/06 a 721/06. Tyto podmínky byly uzavřeny mezi investorem stavby tj. městem Svratka a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou dne 9. 3. 2006. V těchto podmínkách se mimo jiné uvádí cit.: "Místa styku se stávajícími konstrukčními vrstvami budou překryty geosyntetickými mřížemi s přesahem min. 50 cm na obě strany" a dále "Zástupce SÚS ZR bude zván na kontrolní dny stavby. Upozorňujeme na to, že budou prováděny namátkové kontroly zakrývaných vrstev, když předpokládáme, že jednotlivé zakrývané vrstvy v rýhách bude fyzicky přebírat investor zápisem v SD" viz. materiál ZK-05-2007-57, př. 3.
K požadavku města Svratka se dne 24. 10. 2006 vyjádřil ředitel Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, ve kterém uvádí, že městu Svratka nebylo účtováno nájemné za užití tělesa silnice a silničních pozemků ve výši 1 020 000,- Kč, dle podmínek ze dne 9. 3. 2006 měly být geosyntetické mřížky použity pouze přes hrany rýhy nikoliv po celé ploše a dle zápisu ze dne 31. 7. 2006 Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou požadovala pouze výměnu obrubníků poškozených stavbou tj. ochranu majetku ve vlastnictví kraje (250 bm) viz. materiál ZK-05-2007-57, př. 4, nikoliv výměnu všech obrubníků. Vzhledem k tomu, že položená živičná vrstva dle názoru Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou je nekvalitní, nechala správa a údržba silnic provést měření, které prováděla fy SILTEST Brno. Z protokolu měření vyplývá, že práce byly provedeny nekvalitně viz. materiál ZK-05-2007-57, př. 5. Z tohoto důvodu Správa a údržby silnic Žďár nad Sázavou odmítla práce převzít, neboť předpokládaná životnost nové vozovky (vzhledem k výsledkům zkoušek) nedosáhne životnosti vozovek před prováděním prací.
Dne 4. 7. 2007 zaslalo město Svratka na odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina doklad o prodloužení záruční lhůty na stavební objekt SO 0107 - oprava státních komunikací po překopech v délce 7 kalendářních roků viz. materiál
ZK-05-2007-57, př. 6. Na základě tohoto dokladu Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace převezme práce na silnicích II/354 a II/343 v Městě Svratka po opravě kanalizace do správy.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem III. "Kritérií pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky" schválených Zastupitelstvem kraje usnesením č. 0443/07/2005/ZK dne 18. 10. 2005 navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka" ve výši 2,5 mil. Kč.
StanoviskaDopravní komise o výše uvedené věci jednala na každém svém zasedání od 3. 11. 2006. Řešení daného problému podpořil senátor Josef Novotný s tím, že dopravní komisi seznámil s celou problematikou ve městě Svratka a doporučil dopravní komisi aby podpořila požadavek města Svratky o finanční dotaci na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje. Dopravní komise na jednání dne 18. 5. 2007 přijala závěr, ve kterém doporučuje radě kraje poskytnout dotaci ve výši 2,5 mil. Kč za podmínek zvýšené záruky, které zajistí město Svratka.


Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.
Krajská správa a údržba silnic vysočiny, příspěvková organizace na základě prodloužení záručních podmínek pro uvedenou stavbu na 7 kalendářních let převezme práce na silnicích II/354 a II/343 v Městě Svratka po opravě kanalizace do správy a nesouhlasí s doporučením dopravní komise k poskytnutí dotace.


Rada kraje na svém jednání dne 4. 9. 2007 přijala usnesení č. 1226/26/2007/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka" ve výši 1 mil. Kč a schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 mil. Kč určenou na poskytnutí dotace městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka".
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka" ve výši 1 mil. Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 mil. Kč určenou na poskytnutí dotace městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz