Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-04

ZK-05-2007-04.doc  ZK-05-2007-04pr1.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-05-2007-04
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
Zpracoval M. Šulc, A. Vlachová
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuV letech 2003 - 2006 poskytlo zastupitelstvo kraje systémovou podporu těm obcím v kraji, u nichž byl podíl dětí do patnácti let na celkovém počtu obyvatel větší nebo roven 25%. Důvodem podpory byla nedostatečná výše státní dotace na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy, která u obcí s velkým podílem dětí způsobuje finanční tíseň, kterou jsou obce schopny z vlastních rozpočtových zdrojů řešit jen s velkými obtížemi. V letošním roce se nevyhovující systém financování škol zásadně nezměnil, vývoj výše příspěvku na žáka dokumentuje následující přehled:

Rok
2003
2004
2005
2006
2007
Příspěvek na žáka ve státním rozpočtu (Kč)
904
1 221
1 221
1 282
1 320
Skutečná výše příspěvku na žáka (Kč)
927
1 259
1 259
1 332
1 377

Rozdíl mezi výší příspěvku ve státním rozpočtu a skutečnou výší příspěvku je způsoben tím, že příspěvek ve státním rozpočtu se počítá na žáky "starého" školního roku, krajský úřad pak přidělenou částku rozpočítá na jednotlivé obce dle počtů žáků aktuálního školního roku a protože počty žáků klesají, vychází vyšší částka.
Návrh řešení Na základě údajů ČSÚ Jihlava o počtu obyvatel v kraji k 31.12.2006 byla zpracována analýza podílu počtu dětí ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel obce. Ve smyslu ustanovení §36 odst. 1 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotace obci. Návrh předpokládá poskytnutí systémové finanční dotace obcím na rok 2007 dle přílohy tohoto materiálu v celkové výši 74 tis. Kč, která by byla kryta z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n.(nespecifikovaná rezerva).

V minulých letech byla výše dotace následující:

rok
tis.Kč
poznámka
2003
449

2004
552
včetně opravy a dokrytí chyby z roku 2003
2005
274

2006
72Celkový přehled o počtu dětí v obcích Vysočiny udává následující tabulka:


2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Počet obyvatel celkem k 1.1.
513 742
511 267
510 602
510 498
510 114
510 767
511 645
Počet dětí 0-14 let k 1.1.
89 041
86 567
84 525
82 374
80 612
78 645
76 939
Počet dětí 0-14 let k 1.1. v %
17,3%
16,9%
16,6%
16,1%
15,8%
15,4%
15,0%
Počet obcí s podílem dětí >= 25%
16
12
11
9
7
3
3Pozn.: pro současnou územní strukturu (704 obcí)
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje položka Nespecifikovaná rezerva ke dni 23. 8. 2007 je 40 953 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2007-04, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 74 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 74 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2007-04, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín říjen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz