Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-22

ZK-05-2007-22.doc  ZK-05-2007-22pr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-05-2007-22
NázevProdej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej nemovitostí tvořících areál Domova mládeže v Pelhřimově, U Agrostroje 900.
Usnesením 0930/22/2007/RK rozhodla rada kraje vybrat zájemce o koupi budovy č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemku par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemku par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov formou výběrového řízení "na určení pořadí" ve smyslu článku 7. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina a schválila kartu nemovitostí nabízených k prodeji.
Výběrového řízení, které proběhlo dne 15. 8. 2007, se zúčastnil pouze jeden zájemce, a to AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., se sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967. Tento zájemce také jako jediný složil jistinu ve výši 20 000 Kč, tak, jak stanoví Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. Minimální nabídková cena činila 20 000 000 Kč. Zájemce o koupi tuto cenu nenavýšil a jako nejvyšší nabídnutá cena jediným zájemcem byla učiněna částka 20 000 000 Kč. K této ceně bude ještě v souladu s citovanými "Zásadami" připočtena částka 14 400 Kč za úhradu znaleckého posudku.
Návrh řešení OM navrhuje na základě výsledku výběrového řízení provedeného podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - článek VII - Výběrové řízení na určení pořadí prodat budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov za kupní cenu 20 000 000 Kč společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 jako jedinému zájemci o tyto nemovitosti za nabízenou minimální cenu.
O konaném výběrovém řízení byl písemně informován starosta města Pelhřimov dopisem ze dne 16. července 2007. Na tuto informaci nebylo ze strany města nijak reagováno.
O majetek, který je určen k prodeji, bude upraven rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy Střední školy Pelhřimov, Fredova 1496. Pelhřimov.
Usnesení předpokládá rozhodnout prodat výše uvedené nemovitosti do vlastnictví jediného zájemce o koupi za částku 20 000 000 Kč. s tím, že k této ceně bude připočtena dále částka 14 400,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku.
StanoviskaUsnesením 1185/26/2007/RK doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 za kupní cenu 20 000 000 Kč s tím, že mimo kupní cenu bude kupujícím dále uhrazena částka 14 400 Kč za znalecký posudek
Usnesením 0930/22/2007/RK rada kraje rozhodla vybrat zájemce o koupi budovy č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemku par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemku par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov formou výběrového řízení "na určení pořadí" ve smyslu článku 7. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina a schválila kartu nemovitostí nabízených k prodeji dle materiálu RK-22-2007-44, př. 1upr1.
Střední škola Pelhřimov, která je správcem uvedených nemovitostí, souhlasí s prodejem těchto nemovitostí.
Odbor školství, mládeže a sportu inicioval prodej těchto nemovitostí a souhlasí s prodejem pozemků a stavby z vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 za kupní cenu 20 000 000 Kč s tím, že mimo kupní cenu bude kupujícím dále uhrazena částka 14 400 Kč za znalecký posudek.
schvaluje
dodatek č. 6 zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2007-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz