Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-05

ZK-05-2007-05.doc  ZK-05-2007-05pr1.tif
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-05-2007-05
NázevŽádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuObec Bohdalec zastoupená starostou Stanislavem Kučerou se obrátila na kraj Vysočina s žádostí o finanční příspěvek ve výši 21 500 Kč na vytvoření pamětní desky rodákovi obce Bohdalec Jaroslavu Skryjovi. Jaroslav Skryja byl čelným představitelem Sokola a za 2. světové války okresním velitelem odbojové organizace Obrana národa, pro tuto svoji činnost byl ve 2. světové válce vězněn a v roce 1942 popraven. V roce 1946 obdržel in memoriam vyznamenání Československý válečný kříž 1939. Letos uplyne od jeho smrti 65 let. Bližší informace jsou uvedeny v žádosti obce Bohdalec viz mat. ZK-05-2007-05, př. 1
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana si velmi váží aktivity obce Bohdalec, ale na podporu podobných aktivit bohužel nejsou v rozpočtu na rok 2007 vyčleněny žádné účelově určené finanční prostředky. Poskytnutí finančních prostředků obci Bohdalec na výše uvedený účel by znamenalo nesystémové řešení a mohlo by se stát precedentem, který může vyvolat množství podobných žádostí jiných obcí. Ani na to nejsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky. Nejsou též vydiskutována kritéria, podle kterých bychom vybírali, kterým žádostem vyhovět a kterým nikoli. Na základě výše uvedeného tedy navrhujeme zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci obci Bohdalec na vytvoření pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 4. 9. 2007 usnesením č. 1231/26/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje neposkytnout dotaci obci Bohdalec na vytvoření pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s návrhem usnesení. Dle našeho názoru bylo možné požádat o podporu jednorázové kulturně-společenské akce spojené s odhalením pamětní desky rodákovi obce Bohdalec Jaroslavu Skryjovi z některého grantového programu Fondu Vysočina a prostředky obce využít na vlastní zhotovení pamětní desky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neposkytnout dotaci obci Bohdalec, Bohdalec 101, 592 55 Bobrová, IČ: 00599280.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz