Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-68

ZK-05-2007-68.doc  ZK-05-2007-68pr1.xls  ZK-05-2007-68pr2.xls  ZK-05-2007-68pr3.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-05-2007-68
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuZe státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí nebo kraji na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (dále jen přímé výdaje na vzdělávání).
Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ) rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2007 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro kraj Vysočina dopisem č.j. 469/2007-45 objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2007 ve výši 3 687 709 tis. Kč. Současně s normativním rozpisem přímých výdajů byly z úrovně MŠMT rozepsány finanční prostředky na pokračování rozvojových programů Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků (RP Hustota) ve výši 31 500 tis. Kč a Podpora řešení specifických problémů ve výši 7 855 tis. Kč (RP Specifika). Celkem tedy činil rozpis rozpočtu na rok 2007 pro kraj Vysočina 3 727 064 tis. Kč.
Odbor školství, mládeže a sportu stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis na jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované krajem Vysočina a obcemi. Školám a školským zařízením zřizovaným krajem Vysočina bylo rozepsáno celkem 1 377 412 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 317 600 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 32 052 tis. Kč byla v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 17. 4. 2007 s usnesením č. 0521/14/2007RK a v zastupitelstvu kraje dne 15. 5. 2007 s usnesením č. 0187/03/2007/ZK).
1. Dne 28. 3. 2007 vláda České republiky schválila materiál "Návrh na krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007", podle jehož usnesení se snižují výdaje rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Na základě tohoto vládního usnesení MŠMT úpravou rozpočtu k 5. 4. 2007 snížilo rozpočet přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým krajům. Kraji Vysočina byl snížen rozpočet o 2 300 tis. Kč. O tuto částku se tedy snížila výše uváděná rezerva.
2. K 10. 4. 2007 MŠMT navýšilo rozpočet přímých výdajů na vzdělávání o 4 099 tis. Kč. Jedná se o zvýšení rozpočtu o účelové prostředky určené na financování rozvojového programu "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií" na období leden-srpen 2007.
Po těchto dvou úpravách činí závazné ukazatele rozpočtu na úhradu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem 3 728 863 tis. Kč.
3. K 20. 6. 2007 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část vytvořené rezervy a prostředky na financování rozvojového programu "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií". Informace o úpravě rozpočtu přímých výdajů k 20. 6. 2007 je uvedena v příloze 3 materiálu ZK-05-2007-68. Po provedení této úpravy rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 382 556 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 322 158 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 24 149 tis. Kč je ponechána v rezervě a bude rozepsána v dalších úpravách rozpočtu.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2007-68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2007-68, př. 2.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 24. 7. 2007 s usnesením č. 1042/23/2007/RK:

Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 1 799 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2007 dle materiálu RK-23-2007-69;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 dle materiálu RK-23-2007-69, př. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 382 556 tis. Kč dle materiálu RK-23-2007-69, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 322 158 tis. Kč dle materiálu RK-23-2007-69, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 382 556 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2007-68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 322 158 tis. Kč dle materiálu
ZK-05-2007-68, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz