Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-07

ZK-05-2007-07.doc  ZK-05-2007-07pr1.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-05-2007-07
NázevVětrné elektrárny na Vysočině
Zpracoval Z. Kadlec
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuNa území celé České republiky, a tedy také na Vysočině, jsou v posledních měsících realizovány ve zvýšené míře i investice do objektů pro výrobu elektrické energie využívající energie větru - do větrných elektráren.
Výstavba větrné elektrárny byla v některých případech již povolena, dokonce máme v našem kraji příklad elektrárny uvedené do provozu (Pavlov u Třeště), v jiných případech běží příslušná "povolovací" správní řízení. Podle neoficiálních informací probíhá v této záležitosti také velké množství dalších různých jednání mezi potenciálními investory a obcemi (řádově jde až o stovky případů). Zájem investorů vyplývá především z toho, jakým způsobem jsou nastaveny obchodní podmínky pro výkup elektrické energie vyrobené větrnými elektrárnami. Tyto podmínky jsou pro investory ekonomicky výhodné, dlouhodobě jsou garantovány natolik příznivé ceny za výkup elektrické energie, které zaručují brzkou návratnost investovaných prostředků a následnou vysokou míru zisku z podnikání. Potenciálních investorů je celé spektrum, od malých firem, až po kapitálově silné subjekty (např. ze skupiny ČEZ).
Na přítomnost větrných elektráren na území kraje Vysočina jsou různé názory.
Pro výstavbu větrných elektráren svědčí zejména argument, že jde o využití obnovitelného zdroje energie a že tedy větrné elektrárny přispívají k trvale udržitelnému růstu, proti pak zejména výhrada k narušení krajinného rázu, obavy z hlučnosti zařízení apod.. Vnímat je třeba i riziko dlouhodobého narušení krajiny přítomností nefunkčních zbytků staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti. Na druhé straně je třeba brát v úvahu, že je krajina podobným způsobem narušena technickými objekty sloužícími pro distribuci elektrické energie (stožáry a vedení vysokého napětí), stavbami silnic, železnic, mostních konstrukcí, převaděči pro telekomunikační služby, továrními komíny a dalšími objekty.
V souvislosti s výše uvedeným se na Vysočině rozvíjí veřejná diskuze. Výsledkem této diskuze jsou kromě jiného i různá písemná či ústní vyjádření adresovaná zejména hejtmanovi kraje, případně dalším.
Starostové obcí, ty nejmenší obce nevyjímaje, jsou oslovováni potenciálními investory s cílem dosáhnout souhlasu k výstavbě větrné elektrárny na území obce, často bývají vystaveni tlaku argumentů silných, specializovaných firem a potřebují rozhodovat po zvážení všech aspektů. Nejspornější jsou pak případy, kdy má být větrná elektrárna vybudována v blízkosti hranic katastrů dvou obcí, kdy jedna obec může vydat s umístěním souhlas, větrná elektrárna však ovlivňuje sousední území, jehož samospráva nemá možnost se k projektu vyjádřit.

Bližší informace o rozpracovaných projektech na výstavbu větrných elektráren jsou obsahem mat. ZK-05-2007-07, př. 1.
Návrh řešení Krajský úřad provedl analýzu dosavadních správních řízení a obecně pak pravomocí orgánů veřejné správy na úseku povolování výstavby větrných elektráren.
Orgány kraje Vysočina nemají oprávnění zasahovat do výkonu samosprávy v obcích kraje, nicméně, s ohledem na výše popsanou situaci, se navrhuje níže uvedené doporučující usnesení rady kraje a usnesení zastupitelstva kraje.
Navrhované usnesení vychází z následujících pohnutek:
a) vědomí potřeby chránit krajinný ráz území Vysočiny, neboť ten patří k nejcennějším hodnotám kraje a významnou měrou se podílí na vytváření jeho identity
i na udržování a prohlubování vzájemné sounáležitosti zdejších obyvatel,
b) zdůraznění skutečnosti, že elektrická energie vyrobená s využitím energie větru je "čistou" energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady,
c) vnímání rizika dlouhodobého poškození krajinného rázu a tedy i atraktivity prostředí zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich technické či morální životnosti.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesení č. 1234/26/2007/RK Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout prohlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
doporučuje
obcím kraje Vysočina, aby pečlivě zvažovaly vydávání souhlasu s umístěním větrných elektráren (souhlasu s výstavbou objektů určených pro výrobu elektrické energie s využitím energie větru) na jejich území a vyzývá je k důkladnému, všestrannému posuzování všech s investičním záměrem souvisejících ekonomických i mimoekonomických aspektů.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 10. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz