Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-80

ZK-05-2007-80.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-05-2007-80
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
Zpracoval0 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime pro: jednání zastupitelstva kraje č. 05/2007 dne 18. 9. 2007 zpracovali: K. Mayerová, J. Hiess, P. Pavlinec
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuVysočina v roce 2004 přistoupila k mezinárodnímu projektu 6. rámcového programu IST nazvanému NaturNet-Redime (dále NNR). Vysočina se stala partnerem projektu, operativní činnosti vykonává odbor informatiky. Cílem projektu je v rámci strategie EU pro udržitelný rozvoj vyvinout, odzkoušet a v praxi zavést inovační vzdělávací a aplikační nástroje pro trvale udržitelný rozvoj v sociální, ekonomické a environmentální oblasti. Vysočina jako jeden z pilotních regionů tyto nástroje použije v praxi životního prostředí a územního plánování. Závěrečný regionální workshop projektu NaturNet s prezentací výsledků proběhne ve dnech
9. - 10. 10. 2007 v Jihlavě a Praze.

Projekt byl zahájen na jaře roku 2005 a byl financován z peněz poukázaných koordinátorem projektu. Jednalo se o zálohu ve výši 563 344,96 Kč. Z těchto peněz byl projekt financován v letech 2005, 2006. Nevyčerpaný zůstatek dotace byl vždy převáděn do následujícího roku. K 31. 12. 2006 činil tento zůstatek ve Fondu strategických rezerv 89 994,47 Kč. Je však třeba dostát závazkům vůči Evropské komisi prostřednictvím koordinátora projektu (CCSS - České centrum pro vědu a společnost) a tyto finanční prostředky dále čerpat.
Návrh řešení Návrh byl schválen usnesením rady kraje č. 1236/25/2007/RK dne 4.9. 2007.
Odbor informatiky navrhuje schválit převod peněžních prostředků z FSR a navýšit tak rozpočet kapitoly Informatika o částku 90 000 Kč za účelem financování dalších aktivit projektu NaturNet-Redime.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k předloženému návrhu rozpočtového opatření připomínky. Ve Fondu strategických rezerv je k 31. 12. 2006 nevyčerpaný zůstatek dotace ve výši 90 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 90 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj (ÚZ 00163) za účelem financování dalších aktivit projektu NaturNet-Redime.
Odpovědnost OI, OE
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz