Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-82

ZK-05-2007-82.doc  ZK-05-2007-82pr1.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-05-2007-82
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
Zpracoval J. Hiess, P. Pavlinec
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuOdbor informatiky ve spolupráci s pracovní skupinou pro informatiku připravil v srpnu 2007 v rámci Fondu Vysočiny grantový program "GIS VII - 2007". Protože poptávka projektů přijatých k hodnocení převyšuje soustavně nabídku Fondu o více než 100%, soustřeďuje se tento program na projekty naplňující vedle dlouhodobých cílů programu též aktuální zájmy kraje; na zavedení územně analytických podkladů do existujícího GIS a na zvyšování geoinformační gramotnosti pomocí specifických vzdělávacích projektů GIS.
Dlouhodobě nedostačující požadavky na finanční prostředky na geoinformační infrastrukturu v oblasti geografických dat budou navrženy do kategorie systémových dotací - proto není tentokrát vyhlášen titul A jako v předchozích kolech tohoto GP.
Předkládaný program "GIS VII - 2007" zohledňuje trvající zájem a výrazný převis poptávky a navazuje na předchozí granty GIS. Cílem zůstává zavádění, zdokonalování a kvalifikované užití geoinformační technologie na Vysočině, vybudování regionální a lokální geoinformační infrastruktury s ohledem na aktuální povinnosti vyvolané novým stavebním zákonem a INSPIRE direktivou EU.
Návrh řešení Návrh grantového programu "GIS VII - 2007" byl schválen usnesením rady kraje č. 1156/25/2007/RK dne 21. 8. 2007.

Odbor informatiky předkládá návrh na vyhlášení grantového programu "GIS VII - 2007" se třemi dílčími tituly:
B) Metageoinformace a geodata,
C) Geoaplikace,
D) Vzdělávání a osvěta v GIS.
(titul A tentokrát nebude vyhlašován)

Navrhovaný celkový objem prostředků pro tento grantový program je 1 mil. Kč. Neveřejná příloha č. 2 materiálu ZK-05-2007-82 obsahuje návrh hodnocení specifických kriterií.


Finanční alokace:

Celkem na dílčí cíl 3.2 pro rok 2007

5.300.000,- Kč
GP Metropolitní sítě VII - 2007

- 2.500.000,- Kč
GP Veřejně přístupný internet IV - 2007

- 1.000.000,- Kč
GP Bezpečnost ICT III - 2007
*
- 400.000,- Kč
GP Webové stránky pro všechny II - 2007
*
- 590.000,- Kč
GP GIS VII - 2007

- 1.000.000,- Kč
Zůstatek

0,- Kč

* navýšeno o zůstatek z GP "Veřejně přístupný internet IV - 2007" (původně 300.000,- Kč)
* * navýšeno o zůstatek z GP "Veřejně přístupný internet IV - 2007" (původně 500.000,- Kč)
StanoviskaORR: Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "GIS VII - 2007" dle materiálu ZK-05-2007-82, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "GIS VII - 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED -
ČSSD -
KSČM
* ...........................předsedou řídicího výboru grantového programu "GIS VII - 2007";
* garantem grantového programu "GIS VII - 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz