Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007, které se bude konat dne 18.09.2007 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2007
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
5. Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
6. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
7. Větrné elektrárny na Vysočině
8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
10. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
12. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
13. Darování pozemků v k. ú. a obci Lubné a k. ú. a obci Níhov
14. Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
15. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
16. Darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
17. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
18. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč II
19. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
22. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
23. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
26. Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
27. Prodej bytových jednotek v domě č.p. 159 v Lesonicích
28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
29. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavby, 4. etapa" - změna usnesení
30. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
32. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", budoucí uspořádání silniční sítě po dokončení stavby
33. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
34. Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
35. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
36. Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
37. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
38. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
39. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
40. Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
41. Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
43. Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
44. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
45. Darování veřejného osvětlení, komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
46. Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
47. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
48. Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
49. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
50. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
51. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
52. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
54. Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
55. Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
56. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
57. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
58. Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
59. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
60. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
62. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
63. Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
64. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
65. Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
72. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
74. Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
75. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
76. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
77. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
78. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
79. Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
81. FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
82. FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
83. FOND VYSOČINY - grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007"
84. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče"
85. Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
86. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
87. Darování pozemku v k.ú. a obci Počátky
88. Rozprava členů zastupitelstva


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz