Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-87

ZK-05-2007-87.doc  ZK-05-2007-87pr1.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíZK-05-2007-87
NázevDarování pozemku v k.ú. a obci Počátky
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku zastavěného chodníkem městu Počátky.
Na odbor majetkový se obrátilo město Počátky se žádostí o darování pozemku par. č. 4474/24 v k.ú. a obci Počátky. Tento pozemek vznikl na základě geometrického plánu č. 784-87-2007 vyhotoveného geodetickou kanceláří U Stínadel 1316, Pelhřimov oddělením z pozemku par. č. 4474/4, který je vlastnictvím kraje Vysočina. Město Počátky na požadovaném pozemku provedlo zádlažbu chodníku v ul. Stodolní.
Uvedený pozemek získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Požadovaný pozemek je Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov veden na LV č. 1858 pro k.ú. a obec Počátky.
Návrh řešení OM navrhuje požadovaný pozemek městu darovat. Pozemek je zastavěn chodníkem a neslouží potřebám silničního správce. Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov je možné pozemek darovat do vlastnictví města Počátky. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., neboť pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně.
Zákonná podmínka tohoto právního úkonu, tj. zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu proběhlo od 30. 7. - 30. 8. 2007.
Město Počátky předložilo výpis usnesení zastupitelstva města, podle kterého bylo dne 12. června 2007 schváleno nabytí pozemku par. č. 4474/24 v k.ú. a obci Počátky o výměře 381 m2 zastavěného chodníkem (od provozovny ICOM Transport, a.s. až po dům č.p. 390) z vlastnictví kraje Vysočiny do vlastnictví města Počátky.
Usnesení předpokládá rozhodnout převést darem výše uvedený pozemek do vlastnictví města Počátky a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým se uvedený pozemek vyjímá ze správy této organizace.
StanoviskaUsnesením 0978/23/2007/RK Rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 4474/24 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 381 m2, oddělený dle GP č. 784-87-2007 z pozemku par. č. 4474/4 v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města Počátky a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4474/24 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 381 m2 oddělený dle GP č. 784-87-2007 z pozemku par. č. 4474/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemku v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města Počátky.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemku do vlastnictví města Počátky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 4474/24 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 381 m2 oddělený dle GP č. 784-87-2007 z pozemku par. č. 4474/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
schvaluje
dodatek zřizovací listiny č. 138 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2007-87, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz