Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-77

ZK-05-2007-77.doc  ZK-05-2007-77pr1.xls  ZK-05-2007-77pr2.xls  ZK-05-2007-77pr3.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-05-2007-77
NázevFinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
Zpracoval J. Bína, A. Řehořová
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuSociální služby v kraji Vysočina poskytují příspěvkové organizace kraje, obce a příspěvkové organizace obcí a nestátní neziskové organizace. Pro rok 2007 je jejich provoz financován z více zdrojů. Největší objem na jejich financování plyne ze státního rozpočtu na základě dotačního řízení, jehož výsledky byly vyhlášeny na konci prosince 2006 a rozděleno bylo 345 mil. Kč. Po analyzování situace jsme zaslali ministru práce a sociálních věcí dopis, který upozorňoval na skutečnost, že výsledek dotačního řízení je pro některé poskytovatele diskriminující a u dalších je ohrožena existence.
V návaznosti na poměrně velký rozsah podobných reakcí z celé ČR MPSV provedlo mimořádné dotační řízení. Nejprve rozhodlo o přímé podpoře několika vybraných nejvíce ohrožených služeb, které neobdržely v prvním kole žádnou dotaci v důsledku nesprávného posouzení v dotačním řízení.
Dále došlo na základě vyjednávání se zástupci MPSV k dalšímu dodatečnému navýšení dotace na rok 2007 přerozdělení, ve kterém bylo doporučeno navýšení dotací u obecních domovů. Částečně bylo doporučeno zmírnění obtížné situace zejména u pečovatelské služby nestátních neziskových organizací a některých dalších vybraných sociálních služeb zajišťovaných NNO.
Rovněž bylo doporučeno zvýšení dotace MPSV u dvou příspěvkových organizací kraje, a to Domova pro seniory Velký Újezd, který měl nejnižší státní dotaci na lůžko v porovnání s ostatními domovy pro seniory. Podpoření Psychocentra, rodinné a manželské poradny bylo odůvodněno nově zahájeným poskytováním sociálních služeb v roce 2007 spojených s pomocí obětem domácího násilí.
S ohledem na nejistotu, která nestátním neziskovým organizacím hrozila na počátku roku jsme jim na základě usnesení z jednání zastupitelstva č. 9/2006 vyplatili na provozování jejich služeb 75 % dotace vyplacené v roce 2006 a všem domovům pro seniory bylo poskytnuto 20 % z rozpočtovaných 10 tis. Kč na lůžko. Na pečovatelskou službu byly vyplaceny zálohy ve výši 20 tis. na úvazek na základě usnesení z jednání zastupitelstva č. 3/2007, a to jak nestátním neziskovým organizacím, tak i obcím zajišťujícím tuto službu.
Návrh řešení V současné době tedy ještě není schváleno rozdělení nevyplacených prostředků z rozpočtu kraje. Jedná se o prostředky určené pro obce, které provozují denní či týdenní stacionáře. Zde je zachován stejný systém jako v loňském roce, kdy byla ve stacionářích s denním pobytem poskytnuta dotace ve výši 6 tis. na jedno místo a s týdenním pobytem 10 tis. Kč. Dále se jedná o doplacení prostředků pro nestátní neziskové organizace. Dále nejsou ještě rozděleny prostředky schválené pro poskytovatele pečovatelské služby a domovy pro seniory. Rozhodování o dotacích pro pečovatelskou službu bylo při projednání uvedené zálohy odloženo s tím, že úkolem odboru sociálních věcí a zdravotnictví je do září zjistit informace o aktuální skladbě úkonů pečovatelské služby a jejích příjmů. Dále je úkolem odboru navrhnout případný způsob financování s tím, že je možné využít i možnost přesunu z prostředků určených pro jiné typy služeb. Z toho důvodu předkládáme návrh na poskytnutí zbývajících dotací u služeb, u který buď příspěvek na péči neovlivňuje výši příjmů anebo předpokládáme, že tento vliv není vzhledem k růstu nákladů na služby, nízké úrovni odměňování nebo nedostatku jiných příjmů rozhodující pro potřebnost poskytnutí zbývajících dotací kraje. Proto navrhujeme ponechat zatím nerozdělené prostředky pro domovy pro seniory a pečovatelskou službu.
Bylo postupováno stejným způsobem, který byl zvolen při posuzování žádostí v dotačním řízení pro MPSV. Nejprve byl zjištěn souhrn získaných a předpokládaných příjmů na financování služby, přičemž není kompenzováno případné snížení příjmů od obcí, ze sbírek a od sponzorů, včetně vyplacené zálohy ve výši 75% dotace kraje pro rok 2006. Dále byl zjištěn rozdíl výší 106% skutečných příjmů roku 2006 a odhadem příjmů roku 2007 vypočteným výše uvedeným způsobem. Na základě tohoto výpočtu byla stanovena výše doplatku ve zbývající buď ve výši tohoto rozdílu nebo v částce potřebné k doplacení do předpokládaných nákladů projektu, pokud je tato částka nižší než uvedený rozdíl.
Výše dotací navrhované jednotlivým poskytovatelům jsou uvedeny v materiálu
ZK-05-2007-77, př. 1.

K vlastnímu schválení předkládáme souhrnný návrh všech vyplacených dotací v materiálu ZK-05-2007-77, př. 2, včetně rozpisu rozpočtové změny.
Vzhledem k tomu, že při zpracování návrhu na poskytnutí dotací jsme mohli vycházet z výše dotací roku 2006 a ze žádostí podaných v dotačním řízení o prostředcích z MPSV, nebylo potřebné schvalovat pro dotační řízení zvláštní zásady, ale vlastní použití prostředků kraje je potřeba ošetřit smlouvou, která je uvedena v materiálu ZK-05-2007-77, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesení 0963/22/2007/RK:
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 895 773 Kč poskytovatelům sociálních služeb dle materiálu RK-22-2007-37, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-22-2007-37, př. 2;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-22-2007-37, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* poskytnutí dotací z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 895 773 Kč poskytovatelům sociálních služeb dle ZK-05-2007-77, př. 2;
* provedení rozpočtové opatření dle materiálu ZK-05-2007-77, př. 2;
* vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-05-2007-77, př. 3.
Odpovědnost OSVZ, OE
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz