Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-44

ZK-05-2007-44.doc  ZK-05-2007-44pr1.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-05-2007-44
NázevDarování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočinu se obrátilo město Třebíč se žádostí o projednání bezúplatného převodu pozemků tvořícího zámecký park a přístupovou cestu do něj. Město Třebíč připravuje projekt "Revitalizace podzámecké nivy v Třebíči". Urbanistická studie koncipuje celý prostor nivy a navazující plochy jako městskou pobytovou rekreační louku s dalším funkčním využitím, která jsou v tomto prostoru již provozována v nevyhovujících současných podmínkách. Prostor má umožnit pořádání kulturních a masových sportovně rekreačních akcí pod širým nebem. Současně bude sloužit pro krátkodobou rekreaci obyvatel města a umožní snadnou pěší prostupnost do navazujících obytných a rekreačních území (Polanka, Týn, areál Zámku, Zámostí, centrum města). Projekt předpokládá revitalizaci území s doplněním o účelové stavby sloužící záměru.
Projekt má být spolufinancován dle předpokladů města z IOP. Základním předpokladem podání žádosti o financování projektu je vlastnické právo k předmětu dotace - pozemkům. Předmětné žádané pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina a byly svěřeny do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Jedná se o veřejně přístupné pozemky - zámecký park - tvořící součást městské zeleně.
Záměr převodu předmětného pozemku byl na základě usnesení rady kraje zveřejněn na úřední desce 14. 8. 2007 a v termínu jednání zastupitelstva kraje bude splněna zákonná podmínka zveřejnění po dobu 30-ti dnů.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti města vyhovět a pozemky do vlastnictví města převést. Jedná se o území tvořící zámecký park s funkcí městského parku. Území zůstane nadále veřejně přístupnými plochami v péči města. Realizace projektu je v souladu se záměry města a funkčními regulativy území. Bezúplatný převod je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - pozemky budou sloužit veřejně prospěšným účelům.
Ve smyslu přijatého usnesení rady kraje proběhlo dne 27. 8. 2007 jednání se zástupci města Třebíč (týkají se zejména převzetí vzdělávací činnosti příspěvkové organizace kraje Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč (dále jen "DDM") a s tím souvisejících majetkoprávních převodů majetku kraje. Jednání se zúčastnili Jan Karas, Stanislav Mastný a zástupce odboru správy majetku města, Miroslav Houška, zástupci OŠMS a OM. Bylo dohodnuto, že OŠMS předloží orgánům kraje k projednání záměr na převod vzdělávací činnosti včetně návrhu finanční podpory městu Třebíč na zlepšení podmínek pro zájmovou činnost dětí a mládeže v organizaci zřizované městem, která převezme činnost. Poté záměr projednají orgány města Třebíč.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování předmětných pozemků do vlastnictví města Třebíč. Pozemky budou vyjmuty ze správy příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 1079/24/2007/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků par č. 13/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 28391 m2, par č. 112/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 7497 m2 a par č. 573/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 715 m2 vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč a uložila odboru majetkovému, odboru školství, mládeže a sportu, PaedDr. Martině Matějkové, Ing. Miroslavu Houškovi projednat s Městem Třebíč možnosti i majetkoprávního vypořádání a následně předložit materiál znovu na jednání rady kraje.
Rada kraje usnesením 1211/26/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par č. 13/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 28391 m2, par č. 112/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 7497 m2 a par č. 573/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 715 m2 vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč
OKPP a správce majetku nemají námitek k převodu pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par č. 13/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 28391 m2, par č. 112/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 7497 m2 a par č. 573/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 715 m2 vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-44, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz