Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-60

ZK-05-2007-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-05-2007-60
NázevZrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
Zpracoval S. Lemperová, M. Kršňáková
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace (z důvodu výpovědi smlouvy ze strany nositele projektu) a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina (dále jen "GS MSP").

Dne 14. 2. 2006 byla usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0059/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje· seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu
ZK-01-2006-53, př. 4 ; seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 5; seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-53, př. 6, rozhoduje poskytnutí podpory v plné výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4; poskytnutí podpory v navržené nižší výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 na realizaci akce doporučené k podpoře uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 4 v případě, že se snížením navrhované podpory bude příjemce podpory souhlasit; neposkytnutí podpory příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2006-53, př. 6.) navržena k podpoře akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360. Dne 15. 5. 2006 byla po předložení dokladů nutných k podpisu smlouvy podepsána Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360. V průběhu realizace projektu však došlo v projektu oproti původnímu plánu ke změnám, žadatel však stále deklaroval, že projekt zrealizuje a vytvoří počet ukazatelů, ke kterým se zavázal ve smlouvě o poskytnutí podpory. Změny byly promítnuty do dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory (podepsaný dne 28.2.2007), kde došlo k úpravě položek rozpočtu a ke snížení celkových uznatelných nákladů a ke snížení podpory. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory a snížení celkové výše podpory schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0045/01/2007/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0059/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006 příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-01-2007-45, př. 3 o částku uvedenou v materiálu
ZK-01-2007-45, př. 3;uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozšíření a modernizace výrobní základny firmy Ekoplast Štancl s.r.o." (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360) ze dne 15. 5. 2006 dle materiálu ZK-01-2007-45, př. 2). Nejzazší termín pro ukončení projektu a předložení vyúčtování na pracoviště gestora GS byl dle Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 termín 30. 6. 2007. Dne 27. 6. 2007 příjemce podpory telefonicky oznámil, že není schopen projekt v daném termínu zrealizovat. Dne 4. 7. 2007 byl na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina doručen dopis, kterým příjemce podpory vypovídá smlouvu o poskytnutí dotace (viz. příloha ZK-05-2007-60, př. 1).
Postupně jsou ukončovány akce realizované v rámci 2. a 3. výzvy GS MSP. Na základě zpracování vyúčtování ukončených akcí lze konstatovat, že bylo k proplacení schváleno méně prostředků, než bylo nasmlouváno. Toto snížení prostředků vyplývá z posouzení uznatelnosti nákladů a splnění podmínek plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace. Přehled celkového vyúčtování jednotlivých akcí, kde jsou vypočteny volné disponibilní prostředky GS MSP, je uveden v tabulce ZK-05-2007-60, př. 2.
Usnesením č. 0123/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina o poskytnutí podpory na realizaci akce CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774 (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout podporu ve výši 1 295 893,- Kč příjemci podpory uvedenému v materiálu ZK-02-2007-37, př. 2 na realizaci akce uvedené v materiálu ZK-02-2007-37, př. 2). Výše podpory, která byla na realizaci akce poskytnuta, je však pouze částečnou výší, protože se jednalo o 1. akci náhradní v pořadí hodnocení akcí v rámci 3. výzvy GS MSP. Této akci byla podpora přidělena z prostředků uvolněných v rámci předchozích výzev GS MSP. Příjemce podpory realizuje vybranou akci v plném rozsahu projektové žádosti. Této akci lze z volných prostředků uvedených v tabulce ZK-05-2007-60, př. 2 dorovnat dotaci do výše, která byla požadována v projektové žádosti viz. ZK-05-2007-60, př. 2.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že příjemce podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 nesplnil podmínky dané ve smlouvě o poskytnutí podpory, ze dne 15. 5. 2006 a následně zaslal výpověď uvedené smlouvy (viz. ZK-05-2007-60, př. 1), navrhuje gestor GS MSP zrušit rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina, která se týkají poskytnutí dotace na realizaci akce CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360.
Zrušením rozhodnutí o poskytnutí dotace a zpracováním vyúčtování již ukončených akcí jsou v GS MSP k dispozici peněžní prostředky viz. tabulka ZK-05-2007-60, př. 2. Gestor GS tedy navrhuje zvýšit dotaci na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774 o částku 1 584 107,- a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774 dle materiálu ZK-05-2007-60, př. 3. Nově navržená výše dotace nepřekročí částku požadovanou v projektové žádosti. Zbylé volné prostředky dle
ZK-05-2007-60, př. 2 již nelze nasmlouvat další akci, protože dle pokynu ŘO SROP nelze uzavřít novu smlouvu o poskytnutí dotace po 30. 6. 2007.
Dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo jedné právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaUsnesením 1140/25/2007 ze dne 21. 8. 2007 doporučila Rada kraje Vysočina Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0059/01/2006/ZK příjemci podpory Ekoplast Štancl s.r.o., Hradecká 8, 588 56 Telč IČ 26303035 ve výši 1 490 100,- Kč;
* zrušit rozhodnutí o snížení podpory příjemci podpory Ekoplast Štancl s.r.o., Hradecká 8, 588 56 Telč, IC 26303035 na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 o částku 384 000,- učiněné usnesením č. 0045/01/2007/ZK ze dne 13. 2. 2007;
* navýšit podporu ve výši 1 295 893,- Kč poskytnutou usnesením č. 0123/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 příjemci podpory CORMEN, s.r.o, IČ 25547593 na realizaci akce Zavedení moderní linky na výrobu a plnění tubových pracovních krémů (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28. 6. 2007 o částku 1 584 107,-;
* uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Zavedení moderní linky na výrobu a plnění tubových pracovních krémů (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28.6.2007 dle materiálu ZK-05-2007-60, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz