Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-61

ZK-05-2007-61.doc  ZK-05-2007-61pr1.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-05-2007-61
NázevGrantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
Zpracoval J. Zikánová, J. Veselý
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory u projektu
č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008 realizovaného v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen "OP RLZ")
Gestor grantového schématu (oddělení grantových programů) obdržel žádost od příjemce podpory AQE advisors, a.s. o změnu projektu reg. č. CZ.04.3.03/3.3.10.3/0008 (Řízení ekonomiky územních samosprávných celků formou eLearningu) realizovaného v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. O podpoře projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 7. 11. 2006 usnesením č. 0529/08/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje Seznam projektů navržených k podpoře z prostředků OP RLZ dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4; Seznam projektů, které nejsou navrženy k podpoře z prostředků OP RLZ dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4; vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2006-55, př. 6; rozhoduje poskytnout podporu projektům uvedeným v Seznamu projektů navržených k podpoře dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-08-2006-55, př. 4).
Změna se týká snížení finančních prostředků určených na realizaci projektu o 39 898,- Kč, přesunu finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu, které jsou větší než 15 % a zrušení monitorovacího ukazatele "50 % podíl účastníků kurzů s komponentou IT". Gestor grantového schématu s navrhovanými změnami souhlasí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu, je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě.
Návrh řešení Rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0008 dle materiálu ZK-05-2007-61, př. 1.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesením č. 1222/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0008 dle materiálu
RK-26-2007-37, př. 1".
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0008 dle materiálu ZK-05-2007-61, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín do 31. 10. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz