Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-72

ZK-05-2007-72.doc  ZK-05-2007-72pr1.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-05-2007-72
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
Zpracoval Z. Ludvík, K. Ubr, S. Kašpárková
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuStřední školy dnes procházejí celou řadou významných změn, které před ně staví nové náročné úkoly, které musí vedoucí pracovníci škol zvládnout. Školy získaly větší autonomii, mění se jejich postavení ve vzdělávacím systému i ve společnosti, proměňuje se jejich tradiční funkce a vnitřní klima. Rychlé a rozsáhlé technické, ekonomické i sociální změny vyžadují zkvalitnění řídících a organizačních procesů zejména ve velkých středních školách, s členitou organizační strukturou a nastolují nutnost zavádění promyšleného systému řízení kvality poskytovaných služeb. Zavedení certifikovaného systému řízení kvality má pozitivní dopad na hospodaření s veřejnými zdroji, může zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce (zejména v zahraničí) a zvyšuje úspěšnost při získávání veřejných zakázek. Vlastní zavádění procesů řízení jakosti (např. dle norem ISO 9001:2000 - metodika ISO/IWA 2:2003, ISO 9004:2000, IES) však vyžaduje zvýšené úsilí pracovníků škol, kromě toho je zpravidla potřebné využít odborných poradenských služeb a uhradit náklady spojené s certifikací.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je předložen k projednání návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol dle materiálu ZK-05-2007-72, př. 1, s cílem zkvalitnění řídících a organizačních procesů ve velkých středních školách a na podporu těchto škol při získávání certifikátů, osvědčujících kvalitu vzdělávání.
OŠMS navrhuje, aby byla podpora financována z prostředků převedených za tímto účelem z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu. (Ve Fondu Vysočiny byla pro rok 2007 alokována částka 2 mil. Kč za účelem vyhlášení a realizace grantového programu na podporu certifikace středních škol.)
Ke zvýšení informovanosti o problematice certifikace ve školství zorganizoval OŠMS pro střední školy v červnu 2007 informační seminář.
Navržené zásady jsou v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina (opatření 2.1.2: Rozvoj systému regionálního vzdělávání, implementace vhodných vzdělávacích programů škol a jejich koordinace s potřebami trhu práce - cíl opatření: zabezpečení podmínek pro změnu požadavků na počáteční vzdělávání) a dále jsou v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina (úkol B.1: Podpořit zavádění prvků strategického řízení do škol, opatření: Podpořit velké školy a školy s členitou organizační strukturou v získání národní či mezinárodní certifikace kvality).
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1242/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit:
* návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol dle materiálu RK-26-2007-55, př. 1 upr1;
* převod prostředků ve výši 1 mil. Kč z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje na rok 2007 kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, za účelem financování systémové podpory dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol;
* snížení alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007 v dílčím cíli 2.1 o 1 mil. Kč.

Odbor ekonomický nemá připomínky k převodu finančních prostředků z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 1 000 tis. Kč za účelem financování podpory certifikace středních škol.

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k převodu finančních prostředků z alokace FV pro rok 2007 na zmíněné Zásady. V rámci uvedeného dílčího cíle 2.1 nebyl dosud vyhlášen žádný GP a jeho výše činí 2,7 mil. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol dle materiálu ZK-05-2007-72, př. 1;
* převod prostředků ve výši 1 mil. Kč z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje na rok 2007 kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, za účelem financování systémové podpory dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol;
* snížení alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007 v dílčím cíli 2.1 o 1 mil. Kč.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz