Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-40

ZK-05-2007-40.doc  ZK-05-2007-40pr1.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-05-2007-40
NázevZměna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší změnu usnesení zastupitelstva kraje týkající se darování nemovitostí do vlastnictví obce Zvole.
Usnesením 0192/03/2006/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole pozemky par. č. 1050/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 11 m2, par. č. 1050/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2, par. č. 1050/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 a pozemek par. č. 1050/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole vzniklé dle GP č. 246-180/2005.
Pozemek par. č. 1050/6 byl vytvořen díly pozemků par. č. 1046/3 o výměře 19 m2 a par. č. 930/12 o výměře 2 m2. Pozemek par. č. 930/12 byl však dotčen jiným geometrickým plánem, který byl zapsán před zápisem výše citovaného geometrického plánu, jehož údaje následný GP nezachytil. Došlo k situaci, že tento pozemek již má výměru pouze 1 m2 a nelze tedy pozemek v GP označený par. č. 1050/6 převést, neboť nemůže dle tohoto GP vzniknout.
Návrh řešení OM navrhuje změnit usnesení 0192/03/2006/ZK tak, že předmětem převodu budou pouze pozemky par. č. par. č. 1050/2 - ost. plocha, ost. komunikace výměře 11 m2, par. č. 1050/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 58 m2, par. č. 1050/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2 a převod pozemku v GP označeného jako par. č. 1050/6 bude řešen následně spolu s dalšími převody pozemků do vlastnictví obce Zvole. Současně s tímto krokem by mělo dojít ke změně dodatku Zřizovací listiny majetkového správce.
Usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení zastupitelstva kraje a schválit změnu dodatku zřizovací listiny majetkového správce.
StanoviskaUsnesením 1206/26/2007/RK doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0192/03/2006/ZK tak, že z usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 1050/6 - ost.plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole a bude změněn dodatek Zřizovací listiny majetkového správce.
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou neměla proti darování pozemků citovaných výše do vlastnictví obce žádné námitky. Kladně se k darování vyjádřil i odbor dopravy a silničního hospodářství.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0192/03/2006/ZK tak, že z usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 1050/6 - ost.plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole;
schvaluje
změnu dodatku č. 156 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2007-40, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz