Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2007

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007 konaného dne 18. 9. 2007 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 38 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 9. 2007;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2007
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 36 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: L. Brož, J. Bambasová, M. Matějková V. Novotný, J. Huňáček, V. Jonáš, T. Havlík. Dále omluvil pozdější příchod M. Šmída, J. Vašíčka.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu.
Navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 5. Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
 6. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
 7. Větrné elektrárny na Vysočině
 8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
 10. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
 13. Darování pozemků v k. ú. a obci Lubné a k. ú. a obci Níhov
 14. Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
 15. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
 17. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
 18. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč II
 19. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
 21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
 22. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
 23. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
 25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 26. Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
 27. Prodej bytových jednotek v domě č.p. 159 v Lesonicích
 28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 29. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavby, 4. etapa" - změna usnesení
 30. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
 31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 32. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", budoucí uspořádání silniční sítě po dokončení stavby
 33. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 34. Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 35. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
 36. Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
 37. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
 38. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 39. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
 40. Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
 41. Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
 43. Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Telč
 44. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
 45. Darování veřejného osvětlení, komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
 46. Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
 47. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
 48. Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
 49. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 50. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
 51. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
 52. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
 53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 54. Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
 55. Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
 56. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 57. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
 58. Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
 59. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
 60. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
 61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
 62. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 63. Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
 64. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
 65. Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
 72. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 74. Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 75. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
 76. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
 77. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
 78. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
 79. Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
 81. FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
 82. FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
 83. FOND VYSOČINY - grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007"
 84. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče"
 85. Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
 86. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
 87. Darování pozemku v k. ú. a obci Počátky
 88. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0295/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Milan Havlíček.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0296/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Jaromíra Brychtu, Mgr. Milana Havlíčka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu z minulého zasedání zastupitelstva kraje D. Oulehla vznesl námitku, že v bodě 91 není uveden příspěvek T. Havlíka a vyjádření P. Hájka, D. Oulehly ohledně větrných elektráren v kraji Vysočina.
M. Vystrčil námitku akceptoval a vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o níže uvedeném textu dle zvukového záznamu z minulého zasedání zastupitelstva kraje:
T. Havlík vyjádřil svůj názor k výstavbě větrných elektráren v kraji Vysočina, informoval zastupitele o studii Pardubického kraje s názvem „Studie preventivního hodnocení dopadu větrných elektráren na krajinný ráz Pardubického kraje“ a doporučil kraji zvážit vypracování podobné studie pro kraj Vysočina.
P. Hájek k předřečníkovi dodal, že kraj posuzuje větší stavby, a že rozhodnutí o výstavbě větrných elektráren jsou v kompetenci samosprávných obcí.
Rovněž D. Oulehla v krátkosti okomentoval diskutovanou záležitost a vyjádřil souhlas s názorem P. Hájka.
Text námitky byl schválen 36 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil se v rámci svého úvodního slova v krátkosti zmínil o některých nejdůležitějších událostech a akcích, jako rozvoj letecké základny v Náměšti nad Oslavou; skládka odpadů v Pozďátkách; vyjednávání o Regionálním operačním programu NUTS II Jihovýchod; návštěva prezidenta ČR v kraji Vysočina ve dnech 11. – 13. 9. 2007; zahraniční pracovní cesta do Zakarpatské oblasti; spuštění portálu analytických a statistických dat v rámci krajského webu; účast zástupců kraje na OPEN DAYS - Evropský týden regionů a měst v Bruselu ve dnech 8. - 11. 10. 2007.
Dále pak informoval o společném zasedání Rady Asociace krajů České republiky a Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky dne 20. 8. 2007 ohledně RUD; jednání s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem na téma opravy státních silnic kraje Vysočina a otevřel rozpravu.
P. Šlechtický se dotázal na podrobnosti k rozhodnutí rady kraje prominout pohledávku společnosti Podzimek a synové s. r. o. (usnesení 0909/21/2007/RK).
S. Zikmundová přislíbila zaslání písemné odpovědi.
J. Běhounek požádal o poskytnutí podkladového materiálu ohledně pilotního projektu Krajského úřadu kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava (usnesení 1087/24/2007/RK).
J. Hulák sdělil, že požadovaný materiál bude zaslán písemně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0297/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2007;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2007-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-02.doc, ZK-05-2007-02, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová k předložené zprávě o činnosti krajského úřadu podala doplňující komentář k novému modelu organizační struktury úřadu a představila zastupitelům své zástupce: Ing. Evu Janouškovou, ředitelku Sekce ekonomiky a podpory; Ing. Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro služby veřejnosti; a v jeho nepřítomnosti Martina Černého, RNDr., Ing., MBA, ředitele Sekce pro rozvoj regionu.
Dále informovala zastupitelstvo kraje o:
 • průběhu a výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti;
 • Evropskou komisí notifikovaných “Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití”;
 • celostátní konferenci “Kontrola ve veřejné správě”, která se bude konat dne 18. 10. 2007 v sídle krajského úřadu.
Závěrečné informace zahrnovaly sdělení z oblasti personálních věcí doplněné o statistické údaje zaměstnanců krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0298/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-03.doc, ZK-05-2007-03, př. 1, ZK-05-2007-03, př. 2, ZK-05-2007-03, př. 3, ZK-05-2007-03, př. 4

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0299/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2007-04, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 74 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 74 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2007-04, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-04.doc, ZK-05-2007-04, př. 1

05. Žádost obce Bohdalec o dotaci na zhotovení pamětní desky rodákovi Jaroslavu Skryjovi
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Bohdalec. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0300/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neposkytnout dotaci obci Bohdalec, Bohdalec 101, 592 55 Bobrová, IČ: 00599280.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-05.doc, ZK-05-2007-05, př. 1

06. Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh udělit cenu vítězi krajského kola soutěže Vesnice roku 2007.
K předloženému materiálu vyjádřili své názory K. Tvrdý, Z. Dobrý.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0301/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Studenec, okr. Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-06.doc, ZK-05-2007-06, př. 1

07. Větrné elektrárny na Vysočině
M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu a zdůvodnil úpravu návrhu usnesení. Na jednání se dostavili M. Šmíd, J. Vašíček.
K dané problematice v rámci rozpravy vyjádřili své postoje občané kraje Vysočina: Jiří Rokoský občan obce Kejžlice; Zuzana Samková za Občanské sdružení “Krajina pod Javořicí”; Jiří Kunc, starosta obce Lípa; V. Výborný, zástupce společnosti KV VENTI, s. r. o.; Marie Brodinová, občanka obce Úhořilka.
K danému tématu vyjádřili své názory a připomínky V. Nechvátal, L. Joukl, J. Jež, M. Plodík, Z. Dobrý, J. Vlach, D. Oulehla, Z. Ryšavý, J. Brychta, Z. Jirsa, B. Kotlán.
Dále J. Jež navrhl, aby v upraveném usnesení byla poslední část textu přesunuta do ukládací části návrhu a D. Oulehla vznesl protinávrh, aby do návrhu usnesení bylo zapracováno pořádání semináře pro veřejnost za účasti starostů obcí kraje Vysočina a byl ustaven krajský energetický management pro informování veřejnosti.
Na základě vznesených návrhů M. Vystrčil přerušil jednání zastupitelstva kraje a vyzval zástupce politických klubů k dalšímu jednání v této záležitosti o přestávce.
Po přestávce navrhl hejtman zastupitelstvu kraje, aby hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0302/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
 • radě kraje zajistit urychleně odborné posouzení a revizi Programu rozvoje kraje Vysočina, zejména v částech, které se zabývají zaváděním principů udržitelného rozvoje, a to především v souvislosti s využitím energie větru a zájmem chránit přírodu a krajinný ráz Vysočiny;
 • radě kraje doporučit Krajskému úřadu kraje Vysočina provést odborné posouzení a revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina, zejména v části 3.5. Energie větru, a to především v souvislosti s existencí rizika poškození přírody a krajinného rázu;
 • radě kraje zvážit možnosti realizace dalších kroků a opatření, které by zastavily nebo alespoň regulovaly živelný a nesystémový nárůst počtu větrných elektráren na území kraje Vysočina;
ustavuje
pracovní skupinu ve složení: Jaroslav Hulák, Marie Černá, Pavel Šlechtický, Jaromír Brychta, Zdeněk Ryšavý, která zabezpečí ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina objektivní informování občanů kraje Vysočina o využití větrné energie;
doporučuje
obcím kraje Vysočina, aby pečlivě zvažovaly vydávání souhlasu s umístěním větrných elektráren (souhlasu s výstavbou objektů určených pro výrobu elektrické energie s využitím energie větru) na jejich území  a vyzývá je k důkladnému, všestrannému posuzování všech s investičním záměrem souvisejících ekonomických a mimoekonomických aspektů.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-07.doc, ZK-05-2007-07, př. 1

08. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o čerpání rozpočtu kraje v období leden – červenec 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0303/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007" dle materiálu ZK-05-2007-08, př. 1 a materiálu ZK-05-2007-08, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 18. září 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-08.doc, ZK-05-2007-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0304/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za rok 2006 ve výši 54 048 720 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-09.doc

10. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout neinvestiční dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0305/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400) v celkové výši 406 656 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006 dle materiálu ZK-05-2007-10, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor
termín: 31.10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-10.doc, ZK-05-2007-10, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 - 26, 28 - 42, 87 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0306/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem geometrickým plánem č. 484-402-2006 nově odměřené pozemky par. č. 1351/3 o výměře 89 m2, 1351/4 o výměře 118 m2, 1351/5 o výměře 30 m2, 1351/6 o výměře 35 m2, 1351/7 o výměře 104 m2 a 1351/8 o výměře 28 m2, všechny ost. plocha, ost. komunikace, všechny v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
dodatek č. 132 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-11.doc, ZK-05-2007-11, př. 1

12. Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Usnesení 0307/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díly "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a díl "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučené geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace a pozemky par. č. 3213-ost. pl., ost. komunikace o výměře 164 m2 a par. č. 3214-ost. pl., ost. komunikace o výměře 71 m2 vytvořené geometrickým plánem č. 454-154/2006 všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
schvaluje
dodatek č. 107 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-12.doc, ZK-05-2007-12, př. 1

13. Darování pozemků v k. ú. a obci Lubné a k. ú. a obci Níhov
Usnesení 0308/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 279/1, ostatní plocha, silnice o výměře 6566 m2 v k. ú. a obci Lubné z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lubné a pozemek par. č. 865, ostatní plocha, silnice o výměře 10280 m2 v k. ú. a obci Níhov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Níhov;
schvaluje
 • dodatek č. 127 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-13, př. 1;
 • dodatek č. 128 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu , ZK-05-2007-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-13.doc, ZK-05-2007-13, př. 1, ZK-05-2007-13, př. 2

14. Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0309/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3228/18 o výměře 328 m2, par. č. 3228/19 o výměře 21 m2, par. č. 3172/2 o výměře 90 m2 a par. č. 3172/3 o výměře 3 m2 vzniklé dle GP č. 1045-11/2007 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
schvaluje
dodatek č. 157 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-14.doc, ZK-05-2007-14, př. 1

15. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
Usnesení 0310/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2 v k. ú. a obci Čáslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavice;
schvaluje
dodatek č. 136 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-05-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-15.doc, ZK-05-2007-15, př. 1

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
Usnesení 0311/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 141-2248/2006 část pozemku par. č. 620/1 označenou jako díl "j" o výměře 7 m2 a část pozemku par. č. 204/22, označenou jako díl "k" o výměře 119 m2, které nově tvoří pozemek par. č. 204/22 a dále dle GP č. 141-2117/2006 části pozemku par. č. 621/1 označené jako díl "a" o výměře 24 m2 a díl "b" o výměře 6 m2 a pozemky par. č . 621/9 o výměře 35 m2, par. č. PK st. 103 o výměře 29 m2 a par. č. PK 370 o výměře 19 m2, vše sloučeno do pozemku par. č. 621/4, vše v k. ú. a obci Slavětice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice;
schvaluje
dodatek č. 133 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-16.doc, ZK-05-2007-16, př. 1

17. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč
Usnesení 0312/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-17.doc, ZK-05-2007-17, př. 1

18. Koupě pozemku v k. ú. Slavice a obci Třebíč II
Usnesení 0313/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-18.doc, ZK-05-2007-18, př. 1

19. Koupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0314/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-19.doc, ZK-05-2007-19, př. 1, ZK-05-2007-19, př. 2, ZK-05-2007-19, př. 3

20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
Usnesení 0315/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-20.doc, ZK-05-2007-20, př. 1

21. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0316/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-21.doc, ZK-05-2007-21, př. 1

22. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0317/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 za kupní cenu 20 000 000 Kč s tím, že mimo kupní cenu bude kupujícím dále uhrazena částka 14 400 Kč za znalecký posudek;
schvaluje
dodatek č. 6 zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-22.doc, ZK-05-2007-22, př. 1

23. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0318/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0534/08/2006/ZK, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo prodat budovu čp. 1087 včetně inventáře na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Miloslava a Jany Buchalových;
 • úplatně převést budovu čp. 1087 postavenou na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví společnosti ATF s. r. o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 412, PSČ 584 01, IČ 63 22 19 34 za souhrnnou kupní cenu ve výši 3 475 000 Kč obsahující cenu nemovitých věcí i movitých věcí - inventáře nacházejícího se v převáděných nemovitostech;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou schváleného dle materiálu ZK-05-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-23.doc, ZK-05-2007-23, př. 1

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
Usnesení 0319/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-24.doc

25. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0320/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-25.doc, ZK-05-2007-25, př. 1

26. Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
Usnesení 0321/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-26.doc, ZK-05-2007-26, př. 1

28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0322/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky parc. č. 1937/14 o výměře 390 m2, parc. č. 1937/19 o výměře 705 m2 a parc. č. 1937/25 o výměře 53 m2 všechny v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední školy Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-05-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-28.doc, ZK-05-2007-28, př. 1

29. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavby, 4. etapa" - změna usnesení
Usnesení 0323/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-29.doc, ZK-05-2007-29, př. 1, ZK-05-2007-29, př. 2

30. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
Usnesení 0324/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0275/04/2005/ZK tak, že zastupitelstvo kraje
rozhoduje:
 • nabýt darem pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
 • uzavřít darovací smlouvu na pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-30.doc

31. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0325/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2007-31, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-31.doc, ZK-05-2007-31, př. 1

32. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", budoucí uspořádání silniční sítě po dokončení stavby
Usnesení 0326/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 514/4 o výměře 209 m2 v k. ú. Pávov pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které po vyřazení ze silniční sítě kraj Vysočina daruje a Statutární město Jihlava do svého vlastnictví převezme část stávající silnice II/352 v úseku od budoucího napojení stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" na silnici II/352 po uzlový bod A 005 včetně pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-32.doc, ZK-05-2007-32, př. 1

33. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0327/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 130 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-33.doc, ZK-05-2007-33, př. 1

34. Vložení pozemků bezúplatně nabytých od ÚZSVM do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0328/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 135 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-34.doc, ZK-05-2007-34, př. 1

35. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
Usnesení 0329/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 134 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-35.doc, ZK-05-2007-35, př. 1

36. Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
Usnesení 0330/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-36.doc

37. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
Usnesení 0331/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu ZK-05-2007-37, př. 1 dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-37.doc, ZK-05-2007-37, př. 1

38. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0332/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu ZK-05-2007-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-38.doc, ZK-05-2007-38, př. 1

39. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
Usnesení 0333/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-39.doc

40. Změna usnesení 0192/03/2006/ZK - darování nemovitostí v k. ú. Zvole nad Pernštejnem
Usnesení 0334/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0192/03/2006/ZK tak, že z usnesení bude vypuštěn pozemek par. č. 1050/6 - ost.plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. Zvole nad Pernštejnem, obec Zvole;
schvaluje
změnu dodatku č. 156 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2007-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-40.doc, ZK-05-2007-40, př. 1

41. Výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0335/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, od vlastníků a za kupní ceny dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 144 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 2;
 • Dodatek č. 145 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu , ZK-05-2007-41, př. 3;
 • Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 4;
 • Dodatek č. 147 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 5;
 • Dodatek č. 148 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 6;
 • Dodatek č. 149 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 7;
 • Dodatek č. 150 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 8;
 • Dodatek č. 151 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 9;
 • Dodatek č. 152 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 10.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-41.doc, ZK-05-2007-41, př. 2, ZK-05-2007-41, př. 3, ZK-05-2007-41, př. 4, ZK-05-2007-41, př. 5, ZK-05-2007-41, př. 6, ZK-05-2007-41, př. 7, ZK-05-2007-41, př. 8, ZK-05-2007-41, př. 9, ZK-05-2007-41, př. 10

42. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0336/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-42.doc, ZK-05-2007-42, př. 2

87. Darování pozemku v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0337/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 4474/24 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 381 m2 oddělený dle GP č. 784-87-2007 z pozemku par. č. 4474/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
schvaluje
dodatek zřizovací listiny č. 138 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2007-87, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-87.doc, ZK-05-2007-87, př. 1

27. Prodej bytových jednotek v domě č. p. 159 v Lesonicích
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem prodat níže uvedené nemovitosti
v k. ú. a obci Lesonice.
Z. Dobrý vyslovil nesouhlas se systémem prodeje a opakovaného snižování prodejní ceny nemovitostí.
M. Houška okomentoval důvody navrhovaného snížení kupní ceny a dodal, že v této záležitosti bylo postupováno v souladu se schválenými Zásadami.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0338/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-27.doc

43. Projekt "Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí", bezúplatný převod pozemku
v k. ú. a obci Telč
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému záměru.
K předloženému materiálu se vyjádřil Z. Dobrý a vznesl požadavek, aby rada kraje informovala zastupitelstvo kraje o realizaci a průběhu projektu.
M. Houška si požadavek Z. Dobrého neosvojil a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0339/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést bezúplatně pozemek par. č. 7305/1, ostatní plocha, kulturní a osvětová plocha o výměře 21 023 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze se sídlem v Praze, Zikova 1905/4, IČ 68407700 za účelem a za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-05-2007-43, př. 3;
schvaluje
 • deklaraci účastníků společného projektu Telč - krajinný park - pavilony VŠ kolejí dle materiálu ZK-05-2007-43, př. 2;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-05-2007-43, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-43.doc, ZK-05-2007-43, př. 2, ZK-05-2007-43, př. 3, ZK-05-2007-43, př. 4

44. Darování pozemků v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny dané příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0340/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par č. 13/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 28391 m2, par č. 112/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 7497 m2 a par č. 573/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 715 m2 vše v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-44.doc, ZK-05-2007-44, př. 1

45. Darování veřejného osvětlení, komunikace a chodníků do vlastnictví města Třebíč a návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh darovat veřejné osvětlení, stavbu komunikace, zpevněných ploch a chodníků do vlastnictví města Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0341/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč veřejné osvětlení na ulici Manželů Curieových včetně části veřejného osvětlení nacházejícího se ve sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových v rozsahu 23 ks výložníkových osvětlovacích sloupů a 13 ks sadových osvětlovacích sloupů včetně zemních kabelů;
 • darovat z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč stavbu komunikace, zpevněných ploch a chodníků na ulici Manželů Curieových a sportovním areálu přiléhajícím k ulici Manželů Curieových nacházejících se na pozemcích par. č. 1760/1, 1760/6, 2350, 2373 a 2391 v k. ú. Třebíč tak, jak jsou vedeny na majetkových účtech Střední průmyslové školy Třebíč, za předchozího zajištění odstranění nejzávažnějších závad na komunikaci a chodníku v úseku podél Střední průmyslové školy na náklady kraje;
 • poskytnout městu Třebíč, IČ 00290629 dotaci ve výši 888 tis. Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč dle materiálu RK-26-2007-27, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace) za předpokladu, že v případě budoucí potřeby oprav či rekonstrukce částí úseků kanalizace na ulici Manželů Curieových a v jejím okolí se na těchto nákladech bude podílet kraj Vysočina a město Třebíč v podílu stanoveném na základě poměru skutečně odváděných odpadních (splaškových a srážkových) vod z vlastnických celků kraje a města, a že v případě potřeby rekonstrukce komunikace a chodníku by se na těchto nákladech podílel kraj Vysočina a město Třebíč v přiměřeném poměru;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 888 tis. Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Manželů Curieových, Třebíč;
 • dodatek č.4 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2007-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-45.doc, ZK-05-2007-45, př. 1

46. Vědeckotechnologický park Jihlava, nabytí nemovitého majetku, smlouva o budoucí darovací smlouvě
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému záměru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0342/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt bezúplatným převodem objekt bez č.p./č.e. v Jihlavě, na pozemku par.č. 3010 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemky par.č. 3010, par.č. 3007/1, par.č. 3007/4 a par.č. 3011/2, včetně příslušenství vše v k.ú. a obci Jihlava z vlastnictví Vysoké školy polytechnické Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za podmínek stanovených ve smlouvě o bezúplatném převodu dle materiálu ZK-05-2007-46, př. 1;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par.č. 3011/1 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina s předkupním právem ve prospěch Statutárního města Jihlavy za cenu 1.000,- Kč do doby zahájení výstavby Vědeckotechnologického parku Jihlava, s podmínkou odstoupení od smlouvy v případě, že kraj Vysočina do termínu 31.12.2012 nezahájí výstavbu Vědeckotechnologického parku Jihlava v objektu bez č .p./č. e. v Jihlavě, na pozemku p.č. 3010 a současně nebude uzavřena smlouva o přidělení dotace kraji Vysočina na vybudování Vědeckotechnologického parku Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-46.doc, ZK-05-2007-46, př. 1

47. Záměr kraje Vysočina na využití areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě, budoucí prodej nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
M. Houška upřesnil zastupitelstvu předložený záměr a doporučil schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného břemene. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0343/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene dle materiálu ZK-05-2007-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-47.doc, ZK-05-2007-47, př. 1

48. Dohoda o mimosoudním vyrovnání - k. ú. Pávov, obec Jihlava
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k navrhovanému řešení dlouhodobého restitučního sporu a přednesl rozšířený návrh usnesení včetně souhlasného stanoviska odboru ekonomického s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0344/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-48.doc

49. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský předložil radě kraje ke schválení níže uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0345/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 6 672 874 Kč dle materiálu ZK-05-2007-49, př. 1;
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-05-2007-49, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-49.doc, ZK-05-2007-49, př. 1, ZK-05-2007-49, př. 2, ZK-05-2007-49, př. 3, ZK-05-2007-49, př. 4, ZK-05-2007-49, př. 5

50. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský informoval radu kraje o návrhu poskytnout dotace obcím na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0346/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 229 000 Kč dle materiálu ZK-05-2007-50, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-50.doc, ZK-05-2007-50, př. 1, ZK-05-2007-50, př. 2

51. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí na realizace staveb vodních děl. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0347/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 8 506 600 Kč dle materiálu ZK-05-2007-51, př. 1 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-51.doc, ZK-05-2007-51, př. 1, ZK-05-2007-51, př. 2

52. Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0348/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-05-2007-52, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-52.doc, ZK-05-2007-52, př. 1

53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích v rámci kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0349/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálů ZK-05-2007-53, př. 1 a ZK-05-2007-53, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-53.doc

54. Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
V. Kodet informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Kaliště. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0350/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Kaliště ve výši 61 430 Kč na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu ZK-05-2007-54;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 61 430 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 61 430 Kč určenou na poskytnutí dotace obci Kaliště na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu ZK-05-2007-54.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-54.doc, ZK-05-2007-54, př. 1, ZK-05-2007-54, př. 2

55. Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
V. Kodet sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předložené žádosti městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0351/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nepřevzít komunikaci spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-55.doc, ZK-05-2007-55, př. 1, ZK-05-2007-55, př. 2, ZK-05-2007-55, př. 3

56. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření.
Z. Dobrý požádal o roční finanční zhodnocení provozu Krajské správy a údržby silnic Vysočina.
Vzhledem k tomu, že roční vyúčtování dané příspěvkové organizace bude prováděno až v příštím roce, L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, telefonicky sdělil Z. Dobrému, že požadované údaje obdrží v březnu 2008. Z. Dobrý toto sdělení akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0352/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450 ve výši 3 561 tis. Kč k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 - Investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 3 561 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 561 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel KSÚSV
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-56.doc, ZK-05-2007-56, př. 1

57. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Svratky o finanční dotaci na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace „ČOV a kanalizace Svratka“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0353/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka" ve výši 1 mil. Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 1 mil. Kč určenou na poskytnutí dotace městu Svratka na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace ve vlastnictví kraje, která byla opravena v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-57.doc, ZK-05-2007-57, př. 1, ZK-05-2007-57, př. 2, ZK-05-2007-57, př. 3, ZK-05-2007-57, př. 4, ZK-05-2007-57, př. 5, ZK-05-2007-57, př. 6

58. Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin výše uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0354/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-58, př. 3;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-58, př. 4;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zajistit podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 19. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-58.doc, ZK-05-2007-58, př. 1, ZK-05-2007-58, př. 3, ZK-05-2007-58, př. 4

59. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0355/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2007 dle materiálu ZK-05-2007-59, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 10. 5. 2007 dle materiálu ZK-05-2007-59, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-59.doc, ZK-05-2007-59, př. 1, ZK-05-2007-59, př. 2, ZK-05-2007-59, př. 3, ZK-05-2007-59, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 60 – 63, 65 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

60. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
Usnesení 0356/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0059/01/2006/ZK příjemci podpory Ekoplast Štancl s. r. o., Hradecká 8, 588 56 Telč IČ 26303035 ve výši 1 490 100,- Kč;
 • zrušit rozhodnutí o snížení podpory příjemci podpory Ekoplast Štancl s. r. o., Hradecká 8, 588 56 Telč, IC 26303035 na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 o částku 384 000,- učiněné usnesením č. 0045/01/2007/ZK ze dne 13. 2. 2007;
 • navýšit podporu ve výši 1 295 893,- Kč poskytnutou usnesením č. 0123/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 příjemci podpory CORMEN, s. r. o, IČ 25547593 na realizaci akce Zavedení moderní linky na výrobu a plnění tubových pracovních krémů (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28. 6. 2007 o částku 1 584 107,-;
 • uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Zavedení moderní linky na výrobu a plnění tubových pracovních krémů (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28. 6. 2007 dle materiálu ZK-05-2007-60, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-60.doc

61. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0008
Usnesení 0357/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0008 dle materiálu ZK-05-2007-61, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: do 31. 10. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-61.doc, ZK-05-2007-61, př. 1

62. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
Usnesení 0358/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít:
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnictví - prostředek k sociální integraci" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2982, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 1;
 • Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu , ZK-05-2007-62, př. 2;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 3;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Terénní práce v ohrožených skupinách" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4568, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 4;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Terénní práce v ohrožených skupinách", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 5;
 • Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2990, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 6;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 7;
 • Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Agentura podporovaného zaměstnávání - zvedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 8;
 • Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 2981, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 9;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4571, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 10;
 • Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 11.
odpovědnost: ORR
termín: do 31. 10. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-62.doc, ZK-05-2007-62, př. 1, ZK-05-2007-62, př. 2, ZK-05-2007-62, př. 3, ZK-05-2007-62, př. 4, ZK-05-2007-62, př. 5, ZK-05-2007-62, př. 6, ZK-05-2007-62, př. 7, ZK-05-2007-62, př. 8, ZK-05-2007-62, př. 9, ZK-05-2007-62, př. 10, ZK-05-2007-62, př. 11

63. Projekt "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" připravovaný do Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2.
Usnesení 0359/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přípravu krajského projektu kraje Vysočina "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" dle materiálu ZK-05-2007-63, př. 1;
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" v celkové výši max. 245 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2010 postupně dle aktuální potřeby projektu;
 • závazek kraje Vysočina na předfinancování projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" v letech 2007 až 2010 částkou max. 245 mil. Kč a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu "Realizace úspor energií na budovách v majetku kraje Vysočina" ve výši stanovené v žádosti o poskytnutí podpory v rámci 1. výzvy Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 26. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-63.doc, ZK-05-2007-63, př. 1

65. Odnětí podpory na realizaci akce v rámci 3. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
Usnesení 0360/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4734 učiněné dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0439/07/2006/ZK příjemci podpory Martinu Malému, Štěpkov 7, 675 26 Želeteva, IČ 65788184, ve výši 828 000,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-65.doc

64. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období
2010-2013
M. Černá, V. Kodet seznámili zastupitelstvo kraje s navrhovaným postupem zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0361/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přípravu krajských projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období
2010 - 2013 dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů uvedených pod body 1.-21. přílohy ZK-05-2007-64, př. 3 v celkové výši max. 1 200 000 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-64.doc, ZK-05-2007-64, př. 1, ZK-05-2007-64, př. 2, ZK-05-2007-64, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 66 – 70, 73 – 76 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
Usnesení 0362/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000,- Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-66.doc

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
Usnesení 0363/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 3. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 295 223,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-67.doc

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
Usnesení 0364/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 382 556 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2007-68, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 322 158 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2007-68, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-68.doc, ZK-05-2007-68, př. 1, ZK-05-2007-68, př. 2, ZK-05-2007-68, př. 3

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Usnesení 0365/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 určenou Základní škole Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč a Základní škole O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-69.doc

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
Usnesení 0366/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2007 školám uvedeným v materiálu ZK-05-2007-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-70.doc, ZK-05-2007-70, př. 1

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0367/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
poskytnuté dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 240 909,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu ZK-05-2007-73, př. 4;
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 8 850,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu ZK-05-2007-73, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-73.doc, ZK-05-2007-73, př. 1, ZK-05-2007-73, př. 2, ZK-05-2007-73, př. 3, ZK-05-2007-73, př. 4

74. Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
Usnesení 0368/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
ve smyslu § 35 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, v rámci konaného 17. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, která byla nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-74.doc

75. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
Usnesení 0369/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-75.doc

76. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
Usnesení 0370/05/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OKPP
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-76.doc, ZK-05-2007-76, př. 1, ZK-05-2007-76, př. 5

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace dané vysoké škole. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0371/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 ve výši 5 mil. Kč na přípravu projektové žádosti včetně příloh pro projekt rozšíření kampusu Vysoké školy polytechnické Jihlava za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-05-2007-71, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 - Činnost vysokých škol o částku 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 mil. Kč za účelem poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 na přípravu projektové žádosti včetně příloh pro projekt rozšíření kampusu Vysoké školy polytechnické Jihlava za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-05-2007-71, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: do 31. října 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-71.doc, ZK-05-2007-71, př. 1, ZK-05-2007-71, př. 2

72. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0372/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol dle materiálu ZK-05-2007-72, př. 1;
 • převod prostředků ve výši 1 mil. Kč z Fondu Vysočiny do rozpočtu kraje na rok 2007 kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, za účelem financování systémové podpory dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol;
 • snížení alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007 v dílčím cíli 2.1 o 1 mil. Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-72.doc, ZK-05-2007-72, př. 1

77. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
J. Vondráček seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0373/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-77.doc, ZK-05-2007-77, př. 1, ZK-05-2007-77, př. 2, ZK-05-2007-77, př. 3

78. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Dodatek č. 3 zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0374/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-78, př. 1.
odpovědnost: OSVZ
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-78.doc, ZK-05-2007-78, př. 1

79. Smlouva o spolupráci, zajištění provozu
J. Hulák sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0375/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2007-79, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj v celkové výši 173 148,- Kč Moravskoslezskému kraji dle materiálu ZK-05-2007-79, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci s Moravskoslezským krajem dle materiálu ZK-05-2007-79, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-79.doc, ZK-05-2007-79, př. 1, ZK-05-2007-79, př. 2

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Financování projektu NaturNet-Redime
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0376/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 90 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj (ÚZ 00163) za účelem financování dalších aktivit projektu NaturNet-Redime.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-80.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 81 – 83, 85, 86 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

81. FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
Usnesení 0377/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007" dle materiálu ZK-05-2007-81, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007" ve složení:
ODS – Ivo Uher (TR); Josef Tomšovský (HB);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Karel Puček (TR);
KSČM – Roman Ondrušek (PE); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD – Michal Šmarda (ZR); Tomáš Škaryd (HB);
SNK – ED – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečnost ICT III - 2007“;
 • garantem grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-81.doc, ZK-05-2007-81, př. 1

82. FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
Usnesení 0378/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "GIS VII - 2007" dle materiálu ZK-05-2007-82, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "GIS VII - 2007" ve složení:
ODS – Ivo Uher (TR); Josef Tomšovský (HB);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Josef Švec (ZR);
KSČM – Hana Hyksová (HB); Pavel Šlechtický (JI);
ČSSD – Martin Hyský (JI); Marie Kališová (ZR);
SNK – ED – Jiří Hort (TR); Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS VII - 2007“;
 • garantem grantového programu "GIS VII - 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Jiřího Hiesse s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-82.doc, ZK-05-2007-82, př. 1

83. FOND VYSOČINY - grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007"
Usnesení 0379/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Webové stránky pro všechny II - 2007" dle materiálu ZK-05-2007-83, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Webové stránky pro všechny II - 2007" ve složení:
ODS – Ivo Uher (TR); Josef Tomšovský (HB);
KDU-ČSL – Jaroslav Hulák (ZR); Štěpán Komárek (TR);
KSČM – František Náhončík (HB); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD – Zdeněk Ryšavý (TR); Miroslav Báňa (ZR);
SNK – ED – Jiří Antonů (JI); Jiří Hort (TR);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky pro všechny II - 2007“;
 • garantem grantového programu "Webové stránky pro všechny II 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-83.doc, ZK-05-2007-83, př. 1

85. Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
Usnesení 0380/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007" na podporu veřejných knihoven v kraji v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-05-2007-85, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007" ve složení:
ODS – Jan Nekula (TR); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL – Jaroslava Hájková (HB); Jaroslav Poborský (HB);
KSČM – Jiří Vlach (JI); Jan Slámečka (ZR);
ČSSD – Pavla Kučerová (PE); Dagmar Nejedlá (ZR);
SNK – ED – Ludmila Černá (TR); Jarmila Daňková (JI);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007",
 • garantem grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007" odbor kultury a památkové péče a Ivanu Schallnerovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-85.doc, ZK-05-2007-85, př. 1


86. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
Usnesení 0381/05/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." dle materiálu ZK-05-2007-86, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." ve složení:
ODS – Miloslav Černý (ZR); Štěpán Prokupek (TR);
KDU-ČSL – Hana Žáková (TR); Milan Šulc (HB);
KSČM – Julie Dolejší (TR); Milan Ustouhal (TR);
ČSSD – Josef Komínek (ZR); Emil Dračka (TR);
SNK – ED – Zdeněk Jirsa (JI); Marie Černá (TR);
 • Zdeňka Jirsu předsedou řídicího výboru grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II.“;
 • garantem grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Romanu Nejedlou s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-86.doc, ZK-05-2007-86, př. 1

84. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče"
J. Vondráček podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem grantového programu.
K předloženému návrhu se vyjádřili: Z. Marková, Z. Dobrý, J. Běhounek, D. Oulehla, Z. Jirsa, M. Plodík, M. Vystrčil.
Závěrem přednesených příspěvků předsedající sdělil navrhované členy řídicího výboru grantového programu a zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče" dle materiálu ZK-05-2007-84, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče" ve složení:
ODS – Jan Nekula (TR); Věra Hechtová (JI);
KDU-ČSL – Marie Ostatnická (HB); Jiří Vondráček (HB);
KSČM – Zdeněk Dobrý (HB); Martin Herzan (JI);
ČSSD – Vladimír Černý (TR); Dagmar Zvěřinová (ZR);
SNK – ED – Vít Oplatek (TR); Zdeňka Marková (ZR);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu „Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče“;
 • garantem grantového programu "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče" odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Alenu Řehořovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 18. 9. 2007
Usnesení nebylo přijato:pro 22 hlasy, proti 0, zdrželo se 12.
Zdrojové materiály: ZK-05-2007-84.doc, ZK-05-2007-84, př. 1

88. Rozprava členů zastupitelstva
D. Oulehla informoval přítomné o rozhodnutí soudu v Ústí nad Labem ve věci námitky občana na nedostatky jednacího řádu krajského zastupitelstva a dodal, že podkladové materiály, se kterými byli rovněž seznámeni členové Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, jsou k dispozici k nahlédnutí.
M. Báňa se v krátkosti vyjádřil k záležitosti týkající se vydaného rozhodnutí Ústavního soudu, který se zabýval pouze využíváním dotačních prostředků ze SFDI pro ŘSD a SÚS na údržbu a nezabýval se vlastnickými právy k pozemkům.
B. Kotlán se dotázal jakým způsobem se tato situace bude řešit.
V. Kodet okomentoval danou problematiku a dodal, že odbor dopravy a silničního hospodářství společně s právním oddělením jedná o možnostech řešení této záležitosti. Dále pozval přítomné zastupitele na seminář „Stav a záměr realizace vývoje silniční sítě v kraji Vysočina“, který se bude konat dne 26. 9. 2007 v sídle kraje Vysočina.
P. Kesl vyjádřil svůj názor k postupu projednávání materiálů, které jsou předkládány ke schválení zastupitelstvu kraje; zmínil vhodnost řešit zástup místopředsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina.

Závěrem rozpravy M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 6. 11. 2007.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Mgr. Jaromír Brychta        ……...……………………………………Mgr. Milan Havlíček        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2007 dne 18. 9. 2007.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová, dne 26. 9. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz