Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-23

ZK-05-2007-23.doc  ZK-05-2007-23pr1.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-05-2007-23
NázevProdej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Zpracoval F. Vak
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší opětovný prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou.
V rámci ukončení školní výuky k 31. 8. 2005 na odloučeném pracovišti školy Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola v Ledči nad Sázavou byl dodatkem č. 4 zřizovací listiny převeden v měsíci září roku 2005 do správy Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou nemovitý majetek využívaný pro praktickou výuku oboru vzdělání Kuchař - číšník. Jedná se o budovu čp. 1087 postavenou na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Nemovitosti se nacházejí ve východní části zastavěného území města Ledeč nad Sázavou v nízkopodlažní zástavbě rodinných domků. Budova byla dokončena v roce 1981 a byla kolaudována jako restaurační a společenské zařízení. V posledním období sloužila, jak je uváděno, jako odloučené pracoviště pro praktické vyučování oboru vzdělání Kuchař - číšník. Kapacita restaurace je cca 80 stolových míst. Pozemek par. č. 887/88 navazuje na pozemek st. par. č. 1550/1 a jedná se o manipulační plochu k zásobovací rampě objektu restaurace. Na tomto pozemku je postavena opěrná zeď a pozemek je z větší části zpevněn asfaltobetonovou vozovkou. Objekt je napojen na veřejné rozvody vody, kanalizace a plynu. Pro nepotřebnost a nevyužitelnost tohoto majetku, navrhly škola i odvětvový odbor jej odprodat. Na základě usnesení rady kraje 1235/26/2006/RK proběhlo výběrové řízení na určení pořadí zájemců o koupi. Vítězem se stal Miloslav Buchal z Ledče nad Sázavou, který za uvedený nemovitý majetek včetně inventáře nabídl kupní cenu 4 100 000 Kč, kdy vyvolávací cena činila 3 350 000 Kč. Následně zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením 0534/08/2006/ZK prodat tento majetek včetně inventáře manželům Miloslavovi a Janě Buchalovým z Ledče nad Sázavou a tím tak potvrdilo výsledek proběhlého výběrového řízení. Bezprostředně po rozhodnutí zastupitelstva kraje, OM vyhotovil kupní smlouvu a odeslal ji spolu s výzvou k zaplacení kupní ceny s tříměsíční lhůtou splatnosti. Kupující lhůtu zaplacení nedodrželi, proto jim OM adresoval urgenci, ve které jim stanovil nový termín splatnosti kupní ceny. Zároveň byli kupující upozorněni, že pokud v tomto termínu nezaplatí, bude OM toto považovat za jejich projev nezájmu koupit objekt bývalé restaurace, a že z tohoto důvodu propadne ve prospěch kraje jimi složená jistina ve výši 20 000 Kč. Stanovením nového termínu úhrady kupní ceny, měl OM snahu zajistit kupujícím dostatečně dlouhou dobu pro její úhradu. Stanovený nový termín kupující nevyužili a přestali s OM komunikovat a to jak písemně, tak verbálně. Důvod proč kupující ztratili o koupi zájem nebyl kupujícími OM sdělen.
Na základě této skutečnosti bylo vypsáno nové výběrové řízení na určení pořadí pro nový prodej uvedeného movitého (inventář) a nemovitého majetku. Pro řízení byla stanovena nová kupní cena vycházející z příslušných znaleckých posudků ve výši 3 475 000 Kč. Tato cena je o 118 200 Kč vyšší oproti ceně stanovené při prvním výběrovém řízení. K nárůstu ceny došlo novelizací oceňovací vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některý zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kupní cena je složena z ceny movitého majetku ve výši 85 317 Kč a z ceny nemovitého majetku ve výši 3 382 880 Kč a je do ní zahrnut náklad za vyhotovení znaleckých posudků, potřebných pro stanovení kupní ceny. Do výběrového řízení "na určení pořadí" se přihlásil jediný zájemce společnost ATF s. r. o. zastoupená jejím jednatelem ing. Antonínem Havlem. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení zájemce splnil, ve vlastním řízení kupní cenu ve výši 3 475 000 Kč akceptoval, o čemž svědčí Protokol o provedeném výběrovém řízení "na určení pořadí" na prodej majetku ve vlastnictví kraje Vysočina provedeném dne 17. 8. 2007.
Kraj Vysočina se stal vlastníkem uvedeného nemovitého a movitého majetku na základě Rozhodnutí čj. 11557/2001 - 3070 vydaného Ministerstvem zemědělství ČR podle § 1 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků k majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví 272 pro katastrální území a obec Ledeč nad Sázavou.
Návrh řešení Na základě shora uvedeného, navrhuje odbor majetkový prodat budovu čp. 1087 na pozemku st. par. č. 1550/1 včetně inventáře a pozemky st. par. č. 1550/1 a par. č. 887/88 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou společnosti ATF s. r. o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 412, PSČ 584 01, IČ 63 22 19 34 za souhrnnou kupní cenu 3 475 000 Kč.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí
- zrušit usnesení 0534/08/2006/ZK, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o prodeji budovy čp. 1087 včetně inventáře na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemků st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Miloslava a Jany Buchalových;
- rozhodnout o prodeji budovy čp. 1087 postavené na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemků st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví společnosti ATF s. r. o.;
- schválit změnu dodatku č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou schváleného usnesením 0534/08/2006/ZK, kterým budou movité a nemovité věci vyjmuty ze správy této školy.
StanoviskaRada kraje usnesením 1195/26/2007/RK
rozhodla
- převést úplatně movité věci tvořící inventář budovy čp. 1087 v Ledči nad Sázavou dle jmenovitého seznamu uvedeného ve znaleckých posudcích č. 310 až 315-2007 dle materiálu RK-26-2007-12, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ATF s. r. o., za podmínky, že o prodeji nemovitostí, v nichž se movité věci nacházejí, rozhodne kladně zastupitelstvo kraje;
doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
- zrušit usnesení 0534/08/2006/ZK, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo prodat budovu čp. 1087 včetně inventáře na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Miloslava a Jany Buchalových;
- úplatně převést budovu čp. 1087 postavenou na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví společnosti ATF s. r. o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 412, PSČ 584 01, IČ 63 22 19 34 za souhrnnou kupní cenu ve výši 3 475 000 Kč obsahující cenu nemovitých věcí i movitých věcí - inventáře nacházejícího se v převáděných nemovitostech.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* zrušit usnesení 0534/08/2006/ZK, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo prodat budovu čp. 1087 včetně inventáře na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Miloslava a Jany Buchalových;
* úplatně převést budovu čp. 1087 postavenou na pozemku st. par. č. 1550/1 a pozemky st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví společnosti ATF s. r. o., se sídlem Ledeč nad Sázavou, Na Pláckách 412, PSČ 584 01, IČ 63 22 19 34 za souhrnnou kupní cenu ve výši 3 475 000 Kč obsahující cenu nemovitých věcí i movitých věcí - inventáře nacházejícího se v převáděných nemovitostech;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou schváleného dle materiálu ZK-05-2007-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz