Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-64

ZK-05-2007-64.doc  ZK-05-2007-64pr1.jpg  ZK-05-2007-64pr2.pdf  ZK-05-2007-64pr3.xls
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-05-2007-64
NázevNávrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013
Zpracoval M. Kršňáková
Předkládá M. Černá, V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuDruhá etapa přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury s cílem získat finanční podporu na realizaci těchto investičních akcí z programu Regionální operační program NUTS II Jihovýchod - opatření 1.1. - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionech.

Kraj Vysočina je vlastníkem 1 630 km silnic II. třídy a 2 949 km silnic III. třídy. Celkem kraj vlastní 4 579 km silnic.

Odbor dopravy a silničního hospodaření zpracoval návrh "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina", který zohledňuje rozhodující komunikační spojení významných center osídlení a hospodářského rozvoje regionu a měl by zabezpečovat propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" by měla splňovat parametry osy dopravního spojení, na kterou by měly navazovat ostatní pozemní komunikace na území kraje Vysočina a byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 0214/03/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" dle materiálu ZK-03-2006-42upr1, př. 2).

Kvalitní pozemní komunikace jsou jedním z hlavních rozvojových parametrů pro zajištění ekonomického a hospodářského rozvoje každého regionu a zajišťují i důležitou roli v rámci dostupnosti základních sociálních a občanských potřeb obyvatel regionu.

Náklady související s nezbytnou souvislou a běžnou údržbou, potažmo s budováním nových úseků pozemních komunikací či zvyšováním a zlepšováním jejich technických parametrů, patří k finančně nejnáročnějším akcím.

Cílem kraje je prioritně modernizovat stanovenou "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" v celé délce na odpovídající technické parametry kategorie S9,5, S7,5 (dle studie Kategorizace silniční sítě), na základě dostupných finančních prostředků a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty ve vlastnictví kraje Vysočina.

Rozdělení navržené "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina" dle jednotlivých okresů je následující: Havlíčkův Brod 137 km, Jihlava 136 km, Pelhřimov 154 km, Třebíč 140 km a Žďár nad Sázavou 152 km. Celkem páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří 719 km silnic II. a III. tříd, a ve finančním objemu to představuje investice cca 16 mld. Kč.

S nadcházejícím novým programovacím obdobím 2007-2013 se naskýtá možnost využít finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na spolufinancování těchto finančně náročných akcí.


Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možné využít pro zabezpečení realizace prioritně stanoveného plánu pro realizaci "Páteřní sítě kraje Vysočina" patří zejména:
* Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
* Operační program Interreg IIIA Rakousko-ČR
Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možno využít pro zabezpečení realizace doprovodných akcí souvisejících s modernizací pozemních komunikací s ohledem zejména na aspekty související s životním prostředím a bezpečností provozu patří zejména:
* Operační program životní prostředí
* Operační program doprava

Rada kraje schválila usnesením č. 0378/10/2007/RK první projekty na Páteřní silniční síti kraje Vysočina, které se budou připravovat pro realizaci v rámci prvních let strukturální pomoci. Jedná se o projekty, jejichž žádosti se budou postupně předkládat do jednotlivých operačních programů v letech 2007-2009.

(Rada kraje bere na vědomí přípravu krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 dle materiálu RK-10-2007-48, upr.1, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48, upr.1 , př. 1, ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-10-2007-48, upr.1, př. 3 k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod nebo do Cíle 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR nebo do Operačního programu Podnikání a inovace, doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přípravu krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 dle materiálu RK-10-2007-48,upr.1, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48, upr.1, př. 1, schválit převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis. Kč z Fondu strategických rezerv, na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu RK-10-2007-48, upr.1, př. 3, na zvláštní účty jednotlivých projektů uvedených v materiálu RK-10-2007-48, upr.1, př. 3. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007 - 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu)

Pro zajištění synergického efektu ve smyslu zabezpečení, aby celková šíře komunikací na Páteřní silniční síti s velkým dopravním významem, tedy zejména napojení okresních měst a pólů růstu (které jsou takto definovány i v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále jen "ROP NUTS II Jihovýchod") priorita 3, opatření 3.2) na dálnici a na krajské město, splňovala technické parametry šíře vozovky S9,5 (S7,5) m v celém rozsahu komunikace, včetně vybudování nutných souvisejících obchvatů měst a obcí na trase Páteřní silniční sítě, je nutné již nyní připravovat projekty pro období 2010-2013, které přímo navazují nebo doplňují akce připravované pro období 2007-2009 a to v následujícím rozsahu:


Příprava EU 2010-2013

název akce
žádost
Předpokládané investiční náklady na akci v tis. Kč
II/360 - Velké Meziříčí - JV obchvat
2012
270 000
II/405 - Zašovice - Okříšky
2010
137 000
II/405 - Brtnice
2012
680 000
II/405 - Příseka - obchvat
2011
163 770
II/405 - Krahulov - I/23
2012
36 500
II/405 - Okříšky - Krahulov
2011
57 900
II/602 - Sedliště - obchvat
2011
162 000
II/602 - Olešná - obchvat
2013
350 000
II/602 - Jihlava - Dvorce
2013
30 800
II/353 - Velký Beranov - obchvat
2010
113 800
II/353 - D1 - Rytířsko - Jamné
2011
90 000
II/353 - Stáj - Zhoř
2012
104 900
II/353 - Bohdalov - Rudolec
2013
83 400
II/353 - Žďár n/S - Nové Veselí
2011
24 700
II/128 - Salačova Lhota - obchvat
2012
111 350
II/128 - Pacov - Lukavec, 3. stavba
2011
115 000
II/128 - Pacov - Lukavec, 4. stavba
2010
80 000
II/344 - Dolní Krupá
2013
250 000
II/344 - Havlíčkův Brod - Chotěboř, 2. stavba
2011
34 660
II/344 - Havlíčkův Brod - Chotěboř, 3. stavba
2010
91 990
II/347 - Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
2010
100 030
Celkové předpokládané investiční náklady

3 087 800Výše uvedené akce a silniční úseky byly vybrány dle reálného stavu připravenosti k realizaci a musely splňovat parametry akcí se synergickým dopadem pro splnění parametrů vybraných silničních napojení, ležících na Páteřní silniční síti, s cílem zabezpečit šíři vozovky s technickými parametry S9,5m (S7,5) a to v celé délce tělesa pozemní komunikace. Jejich budoucí realizace zabezpečí, že pozemní komunikace bude po celé své délce splňovat požadovaná kritéria šíře vozovky S9,5m (S7,5) a tím budou v plné míře splněny i základní požadavky na komplexnost a synergii akcí připravovaných a realizovaných v rámci první části programovacího období 2007-2009, které se budou v těchto letech průběžně předkládat a postupně realizovat.

Explicitním zájmem je zajištění, aby byly, v rámci celého programovacího období 2007-2013, zrealizovány vybrané páteřní silnice, s technickými parametry šíře vozovky S9,5m (S7,5), propojující okresní města a póly růstu na krajské město a napojení okresních měst a pólů růstu na dálnici D1 v plné délce spojujících komunikací, včetně vybudování nutných obchvatů měst a obcí.

Z tohoto důvodu výše uváděné akce jsou akcemi, které doplňují akce připravované pro období 2007-2009 a vykrývají zbylé úseky silnic tak, aby zajistily technické parametry šíře vozovky a technické a bezpečností parametry na celém úseku silnice s předpokládaným předložením jednotlivých žádostí v letech 2010 - 2013 s ukončením realizace do roku 2015.

Výše uvedené akce a silniční úseky, jsou úseky, které splňují parametry pro předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod a v průběhu budou doplněny o další samostatné akce, které mají parametry umožňující ucházet se o finanční zdroje z jiných operačních programů a jež budou připravovány pro realizaci a kofinancování z ostatních operačních programů.

Důvodová zpráva vystihující význam uvedených komunikací z hlediska kraje ve vztahu k uvedeným projektům je uvedena v materiálu ZK-05-2007-64, př. 2.
Grafické znázornění, výše uvedených úseků silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina plánových pro realizaci v letech 2010-2013, včetně vyznačení úseků silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina, které byly schváleny pro realizaci v letech 2007-2009, je uvedeno v materiálu ZK-05-2007-64, př. 1. Mapová příloha obsahuje zejména akce, které jsou připravovány k realizaci a předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod a zobrazují celkový pohled na všechny připravované akce z hlediska komplexnosti celého úseku pro splnění technických parametrů šíře vozovky S9,5m (S7,5) a z hlediska uvažovaných termínů realizace.

Z hlediska efektivní přípravy na předložení žádostí do prvních kol výzev je nutné připravit podmínky pro splnění požadavků programu, aby tyto akce splnily náležitosti přijatelnosti akce. Zejména se jedná o následující položky, které musí být do dne předložení žádosti splněny, případně zpracovány:
Vyřešené majetkoprávní vztahy (pozemky vykoupeny, pozemky v nájmu), stavebně-technická dokumentace pro stavební řízení, studie proveditelnosti.

Mimo úseků silnic, uvedených v tomto materiálu, realizuje kraj Vysočina stavební akce na silničních tělesech v rámci čerpání úvěru z Evropské investiční banky a dále jsou realizovány akce na silnicích I. třídy a to prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Investice do silniční sítě v rámci kraje Vysočina jsou tedy financovány více-zdrojově a tento materiál se věnuje pouze silnicím, které jsou připravovány jako vhodné akce pro financování z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, nejedná se tedy o akce jediné, ale doplňující celý soubor stavebních akcí na silniční síti na území kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje, společně s Odborem dopravy a silničního hospodářství navrhuje zpracovat projekty k výše uvedeným úsekům včetně související dokumentace potřebné pro zajištění jednotlivých akcí, které jsou z hlediska majetkoprávní přípravy a dalších nutných předpokladů pro zpracování žádostí a jejich průběžné předkládání v letech jak jsou výše uvedeny v tabulce projektů. Programy pro příští programovací období umožňují, aby do projektu byly započteny i náklady týkající se dokumentace potřebné pro zajištění těchto akcí.
Nutnou podmínkou, aby tyto náklady byly zařazeny mezi náklady uznatelné, však je, aby byly zřízeny zvláštní účty k jednotlivým uvažovaným projektům a veškeré finanční pohyby k jednotlivým akcím byly prováděny prostřednictvím těchto zvláštních účtů.
V rámci přípravy projektů pro období 2007-2009 byly celkové odhadované náklady v objemu 2 082 050 tis. Kč a z Fondu strategických rezerv bylo na přípravu a prvotní realizaci vyčleněno 700 000 tis. Kč.

Navrhujeme tedy, pro projekty pro období 2010-2013, u kterých jsou celkové odhadované náklady v objemu 3 087 800 tis. Kč, aby byly z Fondu strategických rezerv kraje Vysočina vyčleněny a postupně převáděny finanční prostředky, a to ve výši 1 200 000 tis. Kč, pro zajištění přípravných fází a prvotních fází realizace těchto projektů.
Tyto finanční prostředky se nebudou nyní fyzicky převádět na zvláštní účty, ale bude probíhat kontinuální, průběžné čerpání a to na základě uplatnění dodavatelských faktur v rámci smluvního plnění zakázek nutných k fyzické přípravě jednotlivých akcí.

Rozdělení kompetencí v rámci přípravné fáze projektů:
Odbor regionálního rozvoje - zmapování zdrojů z dostupných operačních programů, konzultace s řídícími orgány operačních programů, pomoc Odboru dopravy a silničního hospodářství v základní formulaci žádostí a pomoc při zpracování výchozích analýz oblastí a spádových regionů, které budou dotčeny akcemi zaměřenými na pozemní komunikace, tedy určitá pomoc při důvodových zprávách a formulacích, pomoc při vlastním vypracování žádosti předkládané do operačního programu a konzultace v otázkách studií proveditelnosti.
Odbor dopravy a silničního hospodářství - zpracování technických podkladů pro projekty silnic, zpracování žádostí, studií proveditelnosti, koordinace a zajištění podkladů pro stavební řízení, koordinace a řízení činností souvisejících s povinnostmi vůči řídícím orgánům operačního programu (od 1.9.2007 bude přecházet technická příprava projektů a realizace staveb silnic do kompetencí ODSH)
Odbor majetkový - zpracování podkladů v záležitostech majetkoprávních, veřejných zakázek, řízení fyzické realizace zakázek, zajištění inženýrského dohledu nad plněním zakázek (od 1.9.2007 technická příprava projektů a realizace staveb silnic přejde pod ODSH)
OE - založení zvláštních účtů jednotlivých projektů investičních akcí a koordinace převodu finančních prostředků na základě požadavků ODSH a spolupráce při závěrečném finančním vyhodnocení projektů.
StanoviskaOM: souhlasí s návrhem usnesení
ODSH: souhlasí s návrhem usnesení
ORR: souhlasí s návrhem usnesení
OE: při uvažovaných investičních nákladech v objemu 3 087 800 tis. Kč by byl konečný podíl kraje na financování uvedených projektů 231 585 tis. Kč (za podmínky 85% podílu EU a 7,5% podílu státního rozpočtu v případě získání finanční podpory z ROP).
Zásadním momentem bude způsob předfinancování uvedených akcí a včasnost postupných zálohových plateb z evropských fondů.
Požadovaná částka 1 200 000 tis. Kč je částka odhadovaná, která je nad současné finanční možnosti rozpočtu kraje. Z předloženého materiálu není jasné, v jakém časovém horizontu a v jakých objemech nastane reálná potřeba převodu finančních prostředků na zvláštní účty.
Usnesení rady kraje č. 1219/26/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
* přípravu krajských projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2010 - 2013 dle materiálu RK-26-2007-34, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2007-34, př. 2
ukládá
* Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu
RK-26-2007-34, př. 3 k předložení do Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod
* ukládá 1. náměstkovi Václavu Kodetovi a Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina připravit pro jednání rady kraje grafický přehled staveb na silniční síti na území kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
* vzít na vědomí přípravu krajských projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2010 - 2013 dle materiálu RK-26-2007-34, př. 3
a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-26-2007-34, př. 2
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu
a realizaci jednotlivých projektů uvedených pod body 1.-21. přílohy
RK-26-2007-34, př. 3 v celkové výši max. 1 200 000 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přípravu krajských projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2010 - 2013 dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů uvedených pod body 1.-21. přílohy ZK-05-2007-64, př. 3 v celkové výši max. 1 200 000 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz