Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-55

ZK-05-2007-55.doc  ZK-05-2007-55pr1.doc  ZK-05-2007-55pr2.doc  ZK-05-2007-55pr3.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-05-2007-55
NázevŽádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuDne 25. dubna 2007 obdržel kraj Vysočina žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku viz materiál ZK-05-2007-55, př. 1.
Ve své žádosti uvádí, že po této komunikaci je vedena veřejná linková osobní doprava z Poličky do Jimramova. Celkem je po komunikaci vedeno 12 spojů.
Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny se řídí ustanovením § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina posoudil předložené doklady a stanoviska k žádosti pro zařazení pozemní komunikace do silniční sítě kraje Vysočina s tím, že stavební a dopravně technický stav definovaný v §26 odst. 3, 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů tato komunikace nesplňuje. Tato komunikace spojující obec Sedliště se silnicí II/357 nesplňuje rovněž požadavky stanovené v ČSN 736101 pro silnice. Důvodem žádosti k převodu místní komunikace je, že tato vytváří přímé dopravní propojení spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 v celkové délce 408 m včetně pontonového mostu přes řeku Svratku a převod do vlastnictví kraje Vysočina by pomohl obci řešit finanční situaci.
Na základě místního šetření předmětné komunikace je délka navrhovaného úseku 408 m, komunikace se živičným krytem, která neodpovídá ČSN 736110, šířkové uspořádání komunikace je 4,2 m. V úseku komunikace před mostem se nachází trhliny a koleje, které svědčí o neúnosné konstrukci. Chybí odvodnění komunikace, nejsou provedeny silniční příkopy. Komunikace je vedena přes řeku Svratku po mostním provizoriu typu "lehká mostní souprava" s ocelovou mostovkou. Most je bez chodníku pro pěší o šířce mezi odraznými svodidly 4 m a délce přemostění 12 m. Ocelová konstrukce mostu je částečně zkorodována, opěry mají vypadlé spárování a ocelová mostovka má uvolněné jednotlivé pláty viz materiál ZK-05-2007-55, př. 2. Současná normální zatížitelnost je 10t a výhradní 16t. Průtočný profil mostu je nedostačující, což dokazují každoroční jarní záplavy viz materiál ZK-05-2007-55, př. 3.
Vzhledem k tomu, že přilehlá komunikace kopíruje dno údolí řeky, představovala by přestavba stávajícího mostu vyhovujícího stoleté vodě náklady odhadované na 30 mil. Kč. Přestavba mostu by pak vyvolala i rozšíření a výškové upravení přilehlé komunikace.
Odbor majetkový prošetřil vlastnické vztahy k pozemkům zastavěných uvedenou komunikací a zjistil, že pozemky pod komunikací nejsou vlastnicky vypořádány, komunikace se nachází na těchto pozemcích ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 275 (vlastník - Ing. Miroslav Mazel), par. č. 264 (vlastník - František a Božena Svobodovi ), par. č. 265 (vlastník - František a Věra Karasovi), par. č. 266 (vlastník - Jaroslav Libra, Lydie Sklenářová, Květuše Urbanová - každý id. 1/3), par. č. 267 (vlastník - Bohuslav Neděla, Adolf Pospíšil - každý id. 1/2), vše v k.ú. Jimramov, obec Jimramov a na pozemcích ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 100 (vlastník - Josef a Marie Lidmilovi) a par. č. 99 (vlastník - Ing. Michal Němec) v k.ú. Sedliště u Jimramova, obec Jimramov. Případné majetkoprávní vypořádání by bylo podmíněno vyhotovením geometrického plánu na rozdělení uvedených pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový s ohledem na nevypořádané pozemky a odbor dopravy a silničního hospodářství s ohledem na stavební a dopravně technický stav komunikace navrhují radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnut nepřevzít komunikaci spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku do vlastnictví kraje.
StanoviskaDopravní komise na svém jednání dne 22. 6. 2007 přijala závěr, ve kterém nedoporučuje radě kraje převzít komunikaci do majetku kraje.

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - ztotožňujeme se se závěrem dopravní komise.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - stavební stav místní komunikace ani stav mostu neodpovídá požadavkům na komunikace ve vlastnictví kraje.

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 8. 2007 přijala usnesení č. 1153/25/2007/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nepřevzít komunikaci spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nepřevzít komunikaci spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku do vlastnictví kraje.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz