Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-69

ZK-05-2007-69.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-05-2007-69
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zpracoval V. Krutišová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2007. O dotaci mohly požádat právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku. MŠMT žádosti vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. 16 382/2007-20 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2007 v celkové výši 106 348,- Kč s účelovým určením na financování zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie v těchto základních školách:
Základní škola Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč
Základní škola O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Zastupitelstvu kraje je tedy navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na
rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 Základní škole Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč a Základní škole
O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 24. 7. 2007 s usnesením č. 1037/23/2700/RK:
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)
a současné zvýšení výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v celkové výši 106 348,- Kč na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 určenou Základní škole Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč a Základní škole O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 určenou Základní škole Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč a Základní škole O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 určenou Základní škole Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč a Základní škole O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz