Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-02

ZK-05-2007-02.doc  ZK-05-2007-02pr1.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíZK-05-2007-02
NázevZpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval M. Vystrčil
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuPodle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti. Na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007, které se konalo dne 26. 6. 2007, byly v rámci předložené zprávy o činnosti rady kraje projednány zápisy ze zasedání rady kraje č. 15/2007 až 19/2007.
Návrh řešení Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Ověřený zápis je zveřejňován na webových stránkách kraje Vysočina. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 20/2007 až 25/2007 jsou přílohami tohoto materiálu. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Odboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za první roku 2007 se uskutečnily celkem 4 schůze zastupitelstva a 21 schůzí rady. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 294 usnesení (za předchozí pololetí celkem 271 usnesení), rada kraje 918 usnesení (za předchozí pololetí celkem 842). V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními.
I v případě zprávy o plnění usnesení zastupitelstva kraje se zastupitelstvu kraje doporučuje vzít tuto zprávu na vědomí.
StanoviskaK nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo kraje uložilo splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 tohoto materiálu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
* zprávu o činnosti rady kraje;
* zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2007;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2007-02, př. 1.
Odpovědnost rada kraje
Termín 18. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz