Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-85

ZK-05-2007-85.doc  ZK-05-2007-85pr1.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-05-2007-85
NázevFond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
Zpracoval J. Panáčková, I. Schallnerová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuCílem grantového programu LIBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007 je pokračovat v realizaci opatření 2.5.2 Zachování kultury a kulturních tradic, rozvoj regionálních kulturních aktivit ve smyslu Statutu účelového Fondu Vysočiny. Program má za cíl vytvořit a zlepšit podmínky pro zachování a rozvoj knihoven v kraji jako nezastupitelných kulturních institucí a přirozených center společenského života, zdrojů poznání, vzdělání a informací, rozšířit a zkvalitnit nabídku knihovnických služeb ve prospěch čtenářů a návštěvníků knihoven. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit v knihovnách příjemné prostředí odpovídající současným standardům, zkvalitnit zejména vybavení výpůjčních míst určených pro dospělé a dětské čtenáře a zlepšit podmínky pro práci zaměstnanců pracujících s knižními fondy. Jedná se o druhý ročník tohoto grantového programu. Do programu Líbí se nám v knihovně, který byl vyhlášen v roce 2005 bylo podáno 119 žádostí, z toho bylo uspokojeno 66 projektů ve výši 2 miliony korun.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007 určeného k podpoře veřejných knihoven v kraji dle přílohy materiálu ZK-05-2007-85, př. 1. Navrhovaný objem finančních prostředků pro tento grantový program je 2 miliony Kč
Vývoj čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 2.5 v roce 2007 ukazuje následující tabulka:

Celkem dílčí cíl 2.5 pro rok 2007
6 500 000,- Kč
Diagnóza památek (vyhodnocen)
500 000,- Kč
Edice Vysočiny V. (vyhlášen)
2 000 000,- Kč
Líbí se nám v knihovně 2007
2 000 000,- Kč
Regionální kultura VII. (pro rok 2008)
2 000 000,- Kč
StanoviskaKomise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina
Usnesením č. 008/003/2007/Kkpp Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Líbí se nám v knihovně 2007.

Odbor regionálního rozvoje
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Rada kraje Vysočina projednala návrh grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007" na svém zasedání dne 21. srpna 2007 a svým usnesením č. 1129/25/2007/RK ho doporučila zastupitelstvu kraje k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007" na podporu veřejných knihoven v kraji v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-05-2007-85, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED -
ČSSD -
KSČM -
* ......................... předsedou řídicího výboru grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007",
* garantem grantového programu "LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007" odbor kultury a památkové péče a Ivanu Schallnerovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OKPP
Termín 18. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz