Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-62

ZK-05-2007-62.doc  ZK-05-2007-62pr1.doc  ZK-05-2007-62pr10.doc  ZK-05-2007-62pr11.doc  ZK-05-2007-62pr2.doc  ZK-05-2007-62pr3.doc  ZK-05-2007-62pr4.doc  ZK-05-2007-62pr5.doc  ZK-05-2007-62pr6.doc  ZK-05-2007-62pr7.doc  ZK-05-2007-62pr8.doc  ZK-05-2007-62pr9.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-05-2007-62
NázevGrantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
Zpracoval J. Zikánová, J. Veselý
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je nositelem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 (dále jen "grantové schéma"), Opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP"). V rámci grantového schématu byly vyhlášeny 4 výzvy a zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí podpory 21 žadatelům, se kterými byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce (dále jen "smlouva").
Gestor grantového schématu (oddělení grantových programů) obdržel od osmi příjemců podpory žádost o změnu smlouvy:
- Občanské sdružení STŘED, realizující akci "Dobrovolnictví - prostředek k sociální integraci", požádalo o přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 15%;
- Slepíši - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené, realizující akci "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" požádalo o přesun mezi kapitolami rozpočtu na základě skutečného čerpání finančních prostředků;
- Asociace pomáhající lidem s artismem - APLA - Vysočina, realizující akci "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" požádala o úpravu harmonogramu 7. etapy akce;
- Občanské sdružení Ječmínek, realizující akci "Terénní práce v ohrožených skupinách" požádalo o vytvoření 4 etap v projektu (namísto současných 2 etap) a o snížení monitorovacího ukazatele "Podpořené osoby v programech a službách sociální integrace"; změna se dotýká také smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce;
- Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., realizující akci "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání" požádalo o přesun mezi kapitolami rozpočtu na základě skutečného čerpání finančních prostředků a o změnu harmonogramu akce, resp. prodloužení doby realizace akce 2 měsíce; změna se dotýká také smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce;
- Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Vysočina, realizující akci "Agentura podporovaného zaměstnávání - zvedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" požádalo o úpravu rozpočtu akce na základě skutečného čerpání finančních prostředků;
- Kolpingovo dílo České republiky, realizující akci "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče", požádalo o snížení rozpočtu akce o 204 341,- Kč na základě skutečného čerpání finančních prostředků;
- Místní akční skupina Via Rustica o.s., realizující akci "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina", požádala o vytvoření 4 etap v projektu (namísto současných 2 etap); změna se dotýká také smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce.
Gestor grantového schématu všechny výše uvedené žádosti o změnu smluv posoudil a souhlasí s nimi.
Návrh řešení Rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám dle materiálů ZK-05-2007-62, př. 1, ZK-05-2007-62, př. 2, ZK-05-2007-62, př. 3, ZK-05-2007-62, př. 4, ZK-05-2007-62, př. 5, ZK-05-2007-62, př. 6, ZK-05-2007-62, př. 7, ZK-05-2007-62, př. 8, ZK-05-2007-62, př. 9, ZK-05-2007-62, př. 10 a ZK-05-2007-62, př. 11.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesením č. 1223/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít:
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnictví - prostředek k sociální integraci" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2982, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 1;
* Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 2;
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 3;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Terénní práce v ohrožených skupinách" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4568, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 4;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Terénní práce v ohrožených skupinách", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 5;
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2990, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 6;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 7;
* Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Agentura podporovaného zaměstnávání - zvedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 8;
* Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 2981, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 9;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4571, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 10;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu RK-26-2007-38, př. 11.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít:
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnictví - prostředek k sociální integraci" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2982, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 1;
* Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Sociálně vzdělávací zaškolovací program Hele Hlína" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2983, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 2;
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Zprovoznění integračního centra pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4575, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 3;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Terénní práce v ohrožených skupinách" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4568, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 4;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Terénní práce v ohrožených skupinách", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 5;
* Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2990, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 6;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Získáním samostatnosti dosáhnout integrace a zaměstnání", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 7;
* Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Agentura podporovaného zaměstnávání - zvedení uceleného programu individuální podpory pro začlenění na trh práce v oblasti Havlíčkobrodska a Pelhřimovska" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2984, dle materiálu
ZK-05-2007-62, př. 8;
* Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 2981, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 9;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, číslo smlouvy 4571, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 10;
* Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Rozvoj specifického vzdělávání a poradenství pro znevýhodněné skupiny obyvatel v západní oblasti kraje Vysočina" vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-05-2007-62, př. 11.
Odpovědnost ORR
Termín do 31. 10. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz