Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-79

ZK-05-2007-79.doc  ZK-05-2007-79pr1.doc  ZK-05-2007-79pr2.tif
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-05-2007-79
NázevSmlouva o spolupráci, zajištění provozu
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuV rámci Asociace krajů byl projednán nákup videokonferenčních zařízení. Jednotlivé kraje byly vyzvány k předložení svých návrhů a podnětů ke koordinovanému nákupu těchto zařízení pro kraje, které ještě nejsou příslušnou technikou vybaveny. Zároveň vznikla pracovní skupina zabývající se touto problematikou, a to za účelem jednání s potencionálními dodavateli, zejména na téma množstevních slev a dalších aktivit, jako například zkoordinování požadavků krajů. Jedním z výstupů pracovní skupiny následně schváleným Grémiem ředitelů krajských úřadů a Rady AKČR usnesením č. 460 ze dne 22. června 2007 (viz příloha č. 2 materiálu ZK-05-2007-79) je pořízení tzv. centrální videokonferenční jednotky dle nabídky Moravskoslezského kraje. Pro uhrazení pořízení a provozu tohoto zařízení navrhuje Moravskoslezský kraj uzavřít smlouvu (návrh viz. příloha č. 1 materiálu ZK-05-2007-79).
Návrh řešení Odbor informatiky doporučuje uzavřít smlouvu o spolupráci s Moravskoslezským krajem, který se zavázal zajistit provoz videokonferencí po dobu 5 let s podmínkami uvedenými v navrhované smlouvě (viz. příloha č. 1 k materiálu ZK-05-2007-79). Požadovanou dotaci na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference za období 1. 6. až 31. 12. 2007 navrhujeme uhradit z rozpočtu kapitoly Informatika - paragraf 3636, položka 6342 (166.515,-- Kč) a položka 5323 (6.633,-- Kč), stejně tak i neinvestiční dotace v příštích letech.
StanoviskaRada kraje materiál projednala na svém zasedání č. 24/2007 dne 7. 8. 2007 a doporučila ho zastupitelstvu kraje usnesením č. 1086/24/2007/RK ke schválení.

Odbor ekonomický: Poskytnutá dotace Moravskoslezskému kraji na zajištění videokonference v požadované výši 173 148,- Kč v roce 2007 bude finančně kryta v rámci kapitoly Informatika. S ohledem na skutečnost, že Smlouva o spolupráci je uzavírána na dobu pěti let, je třeba požadovanou výši finančních prostředků začlenit do návrhu rozpočtu kraje na rok 2008, stejně tak i v letech následujících.

Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2007-79, př. 1;
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj v celkové výši 173 148,- Kč Moravskoslezskému kraji dle materiálu ZK-05-2007-79, př. 1;
* uzavřít smlouvu o spolupráci s Moravskoslezským krajem dle materiálu ZK-05-2007-79, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz