Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-66

ZK-05-2007-66.doc
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-05-2007-66
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlásilo rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007. O dotaci mohly požádat právnické osoby vykonávající činnost základní školy zapsané ve školském rejstříku. MŠMT žádosti škol vyhodnotilo a Rozhodnutím č.j. 13 470/07-22 byly kraji na zvláštní účet pro školství poskytnuty finanční prostředky na rok 2007 v celkové výši 107 000,- Kč s účelovým určením na financování výuky nepovinného nebo volitelného předmětu cizí jazyk v těchto základních školách:
Základní škola Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000,- Kč
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000,- Kč
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Zastupitelstvu kraje je tedy navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000,- Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000,- Kč.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 19. 6. 2007 s usnesením č. 0888/21/2007/RK:
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu)
a současné zvýšení výdajů schváleného rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v celkové výši 107 000 Kč na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 určenou Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000,- Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000,- Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000,- Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000,- Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Základní škole Třebíč, Na Kopcích 342 ve výši 50 000,- Kč a Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 715 ve výši 57 000,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz