Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-42

ZK-05-2007-42.doc  ZK-05-2007-42pr2.tif
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-05-2007-42
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina.
Kraj Vysočina se, ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Dne 24. 8. 2005 usnesením č. 1059 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy schválila Vláda ČR rozdělení realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami zmíněných komunikací.
Za tímto účelem byl MF ČR vytvořen Podprogram 298 22A, kterým byla kraji Vysočina na rok 2007 přidělena částka k úhradě výkupů pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve výši 33,9 mil. Kč. Pravidla podprogramu byla kraji Vysočina sdělena v polovině července 2007.
Podmínkou pro vyčerpání peněz na úhradu výkupů přidělených pro rok 2007 je mj. i doložení provedených kupních smluv za rok 2007 na MF ČR do dne 16. 11. 2007.
Vzhledem k termínu sdělení podmínek účasti státního rozpočtu v červenci 2007, obsahu podmínek a výši vyčleněných prostředků je naprosto nereálné v požadovaném termínu předložení žádosti k 16. 11. 2007 využít prostředky státního rozpočtu a vykoupit pozemky za 33,9 mil. Kč. Vzhledem k refundačnímu principu by navíc tyto prostředky musely být v rozpočtu kraje vyčleněny.
OM v období od sdělení podmínek účasti státního rozpočtu do konce srpna provedl zmapování pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v katastrálních územích, kde katastrální úřad provedl digitalizaci souboru grafických informací (vytvořil digitální mapu ve formě DKM) a u nichž není nutné před výkupem provést jejich geometrické zaměření. Rozhodnout o jejich nabytí mohlo zastupitelstvo kraje nejdříve dle tohoto materiálu. Není proto reálné k termínu 16. 11. 2007 zajistit realizaci tak velkého počtu výkupů.
OM proto navrhl prostřednictvím dopisu hejtmana kraje Vysočina zaslat náměstku ministra financí Ing. Eduardu Janotovi odpověď s požadavkem na změnu podmínek účasti státního rozpočtu v rámci podprogramu 298 22A. Záležitost projednala rada kraje dne 7. 8. 2007 a dopis hejtmana kraje byl odeslán (viz materiál ZK-05-2007-42, př.2).
Vykupované pozemky budou oceněny na základě vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve znění Výměru MF ČR č. 01/2007 ve znění pozdějších předpisů. Minimální cena u pozemků zastavěných silnicemi III. třídy tak činí 40,- Kč/m2 a u pozemků zastavěných silnicemi II. třídy činí 50,- Kč/m2 (v katastrálních území větších měst a v jejich okolí bude cena vyšší).
Zmíněným podprogramem však dojde k proplacení max. částky 40,- Kč/m2 vykupovaných pozemků bez ohledu na třídu silnice a katastrální území.
Všechny pozemky dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 (vzhledem k rozsahu 72 stran bude materiál k dispozici až na jednání ZK) byly identifikovány na základě geometrických plánů na zaměření silnic II. a III. třídy a zejména na základě dokončených digitalizací katastrálního operátu prováděných katastrálním úřadem.
Návrh řešení V zájmu co nejvyššího čerpání přidělené částky navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1.
Návrh předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Není reálné výkupy zajistit v termínu do 16. 11. 2007, ale rozhodnutí zastupitelstva kraje o nabytí těchto pozemků umožní přípravu na čerpání státní dotace i v roce 2008.
StanoviskaUsnesením č. 1214/26/2007/ZK ze dne 4. 9. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-26-2007-32 př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů;
Rada kraje usnesením 1065/24/2007/RK vzala na vědomí dopis Ing. Eduarda Janoty, náměstka ministra financí Miloši Vystrčilovi, hejtmanovi kraje Vysočina ve věci účasti státního rozpočtu na výkupech pozemků pod silnicemi II. a III.třídy včetně přílohy - Pravidel pro podprogram 298 22A - majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů dle materiálu RK-24-2007-03, př. 2 a schválila odpověď Miloše Vystrčila, hejtmana kraje Vysočina s požadavkem na změnu podmínek účasti státního rozpočtu v rámci podprogramu 298 22A dle materiálu RK-24-2007-03, př.1 upr.1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz