Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-41

ZK-05-2007-41.doc  ZK-05-2007-41pr10.doc  ZK-05-2007-41pr2.doc  ZK-05-2007-41pr3.doc  ZK-05-2007-41pr4.doc  ZK-05-2007-41pr5.doc  ZK-05-2007-41pr6.doc  ZK-05-2007-41pr7.doc  ZK-05-2007-41pr8.doc  ZK-05-2007-41pr9.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-05-2007-41
NázevVýkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval Z. Nováková, M. Slánský
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. III. třídy.
Vysočina se stala na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Na odbor majetkový se obrátili vlastníci pozemků se žádostmi o majetkoprávní vypořádání a finanční vyrovnání za pozemky nacházející se pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví kraje Vysočina. V k. ú. Veselí u Dalečína byl na základě žádosti jednoho vlastníka pozemků vyhotoven geometrický plán, kterým se oddělily i pozemky sousedních vlastníků. Zápisem tohoto geometrického plánu jsou i tyto pozemky připraveny k výkupu.
Jedná se o pozemky a jejich vlastníky uvedené v materiálu ZK-05-2007-41, př. 1, kteří jsou vedeni Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálními pracovišti Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Pelhřimov.
Stanovisky KSÚS Vysočiny bylo potvrzeno, že pozemky jsou zastavěny silnicemi II. a III. třídy.
Kupní ceny byly stanoveny znaleckými posudky ve smyslu ust. § 28 odst. 9 vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb., č. 640/2004 Sb., č. 617/2006 Sb., 76/2007 Sb. a podle ust. pol. č. 4 písm. b) Výměru MF č. 01/2007 ze dne 6. 12. 2006 uvedeného v cenovém věstníku č. 15 dne 14. 12. 2006, protože se předpokládá uplatnění žádosti o státní dotaci na výkupy.
Jednotlivým vlastníkům byl zaslán znalecký posudek a návrh kupní smlouvy, jehož součástí je "Čestné prohlášení majitele/ů pozemku/ů". Čestné prohlášení je jednou z podmínek pro poskytnutí dotace kraji Vysočina v rámci "Podprogramu 298 22A - majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů" a bude nedílnou součástí kupní smlouvy.
Rada kraje svým usnesením č. 1198/26/2007 RK ze dne 4. 9. 2007 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky, v rozsahu od vlastníků a za kupní ceny dle materiálu RK-26-2007-15, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2007-41, př. 1 jsou zastavěny silnicemi ve vlastnictví kraje Vysočina, navrhuje odbor majetkový uzavřít s žadateli kupní smlouvu a sjednotit tak vlastnictví pozemků a stavby. Dodatky zřizovací listiny budou vykoupené pozemky svěřeny do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh předpokládá:
- rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu, od vlastníků a za kupní ceny dle materiálu
ZK-05-2007-41, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina
- schválit dodatky zřizovací listiny, kterými budou vykoupené pozemky svěřeny do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 1198/26/2007 RK ze dne 4. 9. 2007 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky, v rozsahu od vlastníků a za kupní ceny dle materiálu RK-26-2007-15, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina.
KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace jednotlivé provozy nemají připomínky k vykoupení pozemků a souhlasí s majetkoprávním vypořádáním.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s majetkoprávním vypořádání pozemků dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu, od vlastníků a za kupní ceny dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* Dodatek č. 144 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 2;
* Dodatek č. 145 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 3;
* Dodatek č. 146 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 4;
* Dodatek č. 147 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 5;
* Dodatek č. 148 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 6;
* Dodatek č. 149 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 7;
* Dodatek č. 150 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 8;
* Dodatek č. 151 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 9;
* Dodatek č. 152 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2007-41, př. 10.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz