Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-81

ZK-05-2007-81.doc  ZK-05-2007-81pr1.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-05-2007-81
NázevFOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
Zpracoval1 FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007" pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2007 dne 18. 9. 2007 zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje zřídilo v roce 2002 svým usnesením 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako nástroj k realizaci cílů, dílčích cílů a opatření Programu rozvoje kraje. Pracovní skupina pro informatiku připravila grantový program "Bezpečnosti ICT III - 2007 ". Cílem programu je realizace opatření Programu rozvoje kraje 3.2.2 - Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS).
Návrh řešení Návrh grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007" byl schválen usnesením rady kraje č. 1155/25/2007/RK dne 21. 8. 2007.
Odbor informatiky předkládá návrh výzvy na vyhlášení grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007". Cílem programu je podpora zvýšení úrovně ICT v obcích a městech kraje s důrazem na bezpečnost prostředků ICT. Program je zaměřen na konkrétní témata jako zavedení ochrany ICT obcí, měst a samosprávou zřizovaných organizací v oblasti antivirové, antispamové (nevyžádaná pošta), antispywarové (spyware, adware, malware), aktualizace OS ("záplatování"), síťové bezpečnosti (firewally, IDS, IPS), zálohování, redundance dat a síťových infrastruktur a prevence (penetrační testy, profilaxe, bezpečnostní směrnice, atd.). Podpořeny budou projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo organizačních opatření zvýší úroveň bezpečnosti ICT organizace.
Odbor informatiky rovněž předkládá zastupitelstvu kraje Vysočina návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou posuzovány jednotlivé projekty řídicím výborem programu. Tato kriteria jsou předložena jako neveřejná příloha č. 2 materiálu
ZK-05-2007-81. Ve výzvě bude uveden pouze výčet kriterií bez upřesnění hodnotícího systému.

Finanční alokace:

Celkem na dílčí cíl 3.2 pro rok 2007

5.300.000,- Kč
GP Metropolitní sítě VII - 2007

- 2.500.000,- Kč
GP Veřejně přístupný internet IV - 2007

- 1.000.000,- Kč
GP Bezpečnost ICT III - 2007
*
- 400.000,- Kč
GP Webové stránky pro všechny II - 2007
* *
- 590.000,- Kč
GP GIS VII - 2007

- 1.000.000,- Kč
Zůstatek

0,- Kč

* navýšeno o zůstatek z GP "Veřejně přístupný internet IV - 2007" (původně 300.000,- Kč)
* * navýšeno o zůstatek z GP "Veřejně přístupný internet IV - 2007" (původně 500.000,- Kč)
StanoviskaORR: Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007" dle materiálu ZK-05-2007-81, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED -
ČSSD -
KSČM -
* ...........................předsedou řídicího výboru grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007";
* garantem grantového programu "Bezpečnost ICT III - 2007" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz