Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-86

ZK-05-2007-86.doc  ZK-05-2007-86pr1.doc
Číslo materiálu86
Číslo jednacíZK-05-2007-86
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II."
Zpracoval I. Mahelová
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuJednou z aktivit specifikovaných v opatření 1.4.4 Programu rozvoje kraje pro oblast cestovního ruchu je podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Podpora zaměřená na modernizaci ubytovacích zařízení (zkvalitněním vybavenosti pokojů a optimalizací skladby lůžek) vede ke zkvalitnění úrovně poskytovaných ubytovacích služeb a zvyšuje jejich konkurenceschopnost. Investice do modernizace ubytovacích zařízení byly v letech 2003 - 2006 v rámci Fondu Vysočiny podpořeny třemi grantovými programy (dále jen "GP"), v nichž s podporou 10,2 mil Kč bylo/je realizováno 62 projektů v celkovém objemu 42,1 mil Kč.
V květnu 2007 byl vyhodnocen GP Modernizace ubytovacích zařízení 2007 v objemu 3 mil Kč. Řídícím výborem GP bylo vybráno k poskytnutí podpory 15 žádostí s celkovou výší poskytnuté dotace 2,2 mil Kč - podpořeno bylo 79% žadatelů, nejčastěji se požadovaná podpora týkala zařízení kategorie penzion (42%) a turistická ubytovna (36%). Řídící výbor GP doporučil vyhlásit druhé kolo stejně zaměřeného GP v objemu nerozděleného zůstatku finančních prostředků alokovaných pro uvedený GP.
Návrh řešení Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina projednala dne 9. 8. 2007 zaměření navrhovaného GP a podmínky výzvy (ZK-05-2007-86, př. 1). Program je navrhován v objemu 795 000 Kč, nepodporuje investice do ubytovacích zařízení provozovaných po dobu kratší než 1 rok, nezbytnou podmínkou pro přiznání podpory je certifikace ubytovacího zařízení po dokončení projektu, pro možnost okamžité realizace stavební části projektů je navrhováno uplatnění uznatelných výdajů okamžikem předložení projektu. Vzhledem k celkovému objemu programu je stanovena maximální výše podpory na 150 000 Kč. Nejčastějším formálním nedostatkem žádostí o podporu předložených v prvním kole GP byl souhlas rodinného příslušníka jako spoluvlastníka objektu s realizací projektového záměru a absence dokladu specifikujícího jmenování/volbu statutárního zástupce žadatele. Obě podmínky jsou v popisu požadovaných příloh detailněji precizovány.

Vývoj čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 1.4 v roce 2007 ukazuje následující tabulka:


alokace
čerpáno
zůstatek
Dílčí cíl 1.4 pro rok 2007
6 000 000 Kč


GP Modernizace ubytovacích zařízení 2007
3 000 000 Kč
2 204 808 Kč
795 192 Kč
GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007
3 000 000 Kč
2 999 642 Kč
358 Kč
StanoviskaUsnesení 1224/26/2007/RK
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu dle materiálu RK-26-2007-39, př. 1.

Usnesení 006/02/2007/Kcrvv
Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje vyhlášení druhého kola řídicího výboru grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007" s upřesněním podmínek po předložení žádosti a maximální výší podpory 150 000 Kč.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." dle materiálu ZK-05-2007-86, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK - ED -
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II.";
* garantem grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II." odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Romanu Nejedlou s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz