Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-37

ZK-05-2007-37.doc  ZK-05-2007-37pr1.xls
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-05-2007-37
NázevNabídkové řízení majetku kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na "odblokování" dispozice s některým nemovitým majetkem využívaným nemocnicí zřizovanou krajem.
Dle zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění je v § 41 stanoveno: "Věci, které přešly z vlastnictví státu do vlastnictví územního samosprávného celku podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s přechodem některých zřizovatelských funkcí k nemocnicím, jsou ve vlastnictví tohoto územního samosprávného celku a nebyly tímto územním veřejným samosprávným celkem vloženy do veřejného zdravotnického zařízení, musí být při převodu vlastnického práva přednostně nabídnuty státu, jinému územnímu samosprávnému celku nebo jinému veřejnému zdravotnickému zařízení."
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0253/04/2007/ZK rozhodlo:
* v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění vyhradit si kompetence k rozhodnutí o předložení nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění;
* předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu ZK-04-2007-48, př. 1. dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění.
Přednostní nabídka "státu" v rozsahu materiálu ZK-04-2007-48, př. 1 byla předložena Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze. Dodatečným šetřením byl zjištěn další zbytný majetek v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, který kraj získal v souvislosti s přechodem zřizovatelských funkcí k nemocnicím. Jedná se pozemky mimo areál nemocnice pod stavbami garáží ve vlastnictví druhých osob.
Návrh řešení Nemovitosti dle materiálu ZK-05-2007-37, př. 1, jsou zbytným majetkem, které Nemocnice Nové Město na Moravě nepotřebuje k dosažení hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti dle zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem kraje Vysočina. Návrhy na podmínky a způsob převodu tohoto majetku do vlastnictví jiných osob, budou po obdržení stanoviska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze, předloženy k projednání samosprávným orgánům kraje.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze dle materiálu ZK-05-2007-37, př. 1.
StanoviskaRada kraje usnesením 1186/26/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu RK-26-2007-03, př. 1. dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu ZK-05-2007-37, př. 1. dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz